تحقیق درمورد همبستگی پیرسون و وجود رابطه

MSE=SSE/n-2
مجموع
SST
n-1
که در آن:
، و است.
اگر فرض را در سطح خطای 05/0 رد میکنیم و در غیر اینصورت را میپذیریم.
3-9-4 ضریب همبستگی
ضریب همبستگی ابزاری آماری است برای تعیین نوع و درجه رابطهی یک متغیر کمَی با متغیر کمَی دیگر است. ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر است. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان میدهد. این ضریب بین 1 و 1-است و در عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر است. همبستگی بین دو متغیر تصادفی X و Y به صورت زیر تعریف میشود:
(3-3)
ضریب همبستگی پیرسون روشی پارامتری است و برای دادههایی با توزیع نرمال یا تعداد دادههای زیاد استفاده میشود. ضریب همبستگی اسپیرمن نیز در مواقعی که تعداد دادهها کم و یا فرض نرمال بودن آنها معقول نباشد، استفاده میشود.
3-9-5 مفهوم سطح معناداری
مفهوم سطح معناداری، که به اختصار آن را با sig نشان میدهیم، میزان خطایی است که در رد فرضیه صفر مرتکب میشویم. sig به P-value نیز معروف است. هر چه مقدار sig کمتر باشد، رد فرضیه صفر سادهتر میشود. آلفا (( سطح خطایی است که محقق در نظر میگیرد (که معمولاً 5 درصد است). به طور کلی میتوان گفت: اگر sig <باشد، آنگاه فرض رد میگردد و ادعای پژوهش (فرض ) پذیرفته میشود و اگر sig باشد فرض پذیرفته شده و فرض رد میشود.
3-10 روایی ابزار اندازهگیری
مقصود از روایی آن است که وسیلهی اندازهگیری به واقع بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد، نه خصیصهای دیگر را. برای بدست آوردن روایی پرسشنامه از نظرهای استاد راهنما و چندین تن از دیگر اساتید و متخصصین و کارشناسان استفاده شده است و از آنها در مورد مربوط بودن سؤالات، واضح بودن و قابل فهم بودن سؤالات و اینکه آیا این سؤالات برای پرسشهای تحقیقاتی مناسب است و آنها را مورد سنجش قرار میدهد، نظرخواهی شد و اصطلاحات مورد نظر در پرسشنامه اعمال گردید. علت استفاده از قضاوت متخصصان این است که (هیچ روش آماری برای تعیین ضریب روایی محتوایی وجود ندارد. در عوض برای تعیین روایی محتوای یک آزمون از قضاوت متخصصان در این باره که سؤالهای آزمون تا چه میزان معرف برنامه یا حوزه محتوایی هستند، استفاده میشود، با این حال قضاوتهای مربوط به روایی محتوا نه قطعی هستند نه نهایی، آزمونها از سطوح مختلف روایی برخوردار هستند و متخصصان در قضاوتهای خود همیشه با هم توافق نظر ندارند.
3-11 اعتبار پرسشنامه
اعتبار آزمون به دقت اندازهگیری و ثبات و پایایی آن مربوط است. بطور کلی آزمون در صورتی دارای اعتبار است که عاری از خطای اندازهگیری غیر نظامدار میباشد. خطای اندازهگیری غیر نظامدار که بر نمرههای آزمون تأثیر میگذارند، غیر قابل پیشبینی بوده و اعتبار تست را کاهش میدهد. مقصود از اعتبار یک وسیله اندازهگیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله (یا وسایل مشابه) تحت شرایط مشابه دوباره اندازهگیری کنیم، نتایج حاصله تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است. در این تحقیق برای سنجش اعتبار پرسشنامهها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ اعتبار پرسشنامهها برآورد گردید. هر چه مقدار آلفا به یک نزدیکتر باشد، نشان از پایایی بیشتر پرسشنامه دارد. اگر مقدار آلفا بیشتر از 7/ باشد، پایایی خوب و اگر بین 5/0 تا 7/0 باشد، پایایی متوسط و اگر کمتر از 5/0 باشد، پرسشنامه فاقد پایایی لازم است. در اینجا مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده توسط نرم افزار، جهت تأئید ادعای فوقالذکر، برابر با 78/0 میباشد که نشان میدهد میزان پایایی پرسشنامه در حد مطلوب است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
4-1 مقدمه
درواقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی میباشد: ابتدا شرح و آمادهسازی دادههای لازم برای آزمون فرضیهها، سپس تحلیل روابط میان متغیرها و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیهها انتظارداشتند. بر این اساس در پژوهش حاضر تفسیر و تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده از جامعه مورد مطالعه، در قالب آمار تحلیلی و به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. بهطوری که ابتدا دادههای مربوط به هر یک از متغیرها که از پاسخ پرسشنامههای استفاده شده منتج شده است، در قالب شاخصهای عددی آماری توصیف گردیده و شناخت کافی از پراکندگی و ویژگیهای جمعیت شناختی و توصیف پاسخدهندگان در بخشهای مختلف پژوهش حاصل شده است. درادامه به بررسی روابط بین متغیرهای موجود در مدل مفهومی پژوهش پرداخته شده است و از طریق الگوهای آماری مناسب فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفتهاند.
4-2 آمار توصیفی
در این قسمت به بررسی و توصیف ویژگیهای فردی افراد مورد مطالعه مثل جنس، سن و سطح تحصیلات پرد اخته و توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب هر کدام از این ویژگیها مورد بررسی قرار میگیرد.
جنس پاسخدهندگان
جدول 4-1 توزیع پاسخدهندگان بر حسب جنسیت
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.