تحقیق درمورد هزینه موجودی و ادبیات موضوع

(آرامون بجستانی و همکاران ]6[) یک برنامهریزی صحیح مختلط غیرخطی به مسئله آرایش سلولی پویا با انعطافپذیری ماشینها، طرح عملیاتهای جایگزین و جابجایی ماشینها، ارائه نمود. هدف چندگانه مدل پیشنهاد شده کم کردن همزمان مجموع تغییر حجم کاری سلول و مجموع هزینههای ماشینآلات، جابجایی بین سلولی مواد و جابجایی ماشینآلات است.
(صفایی و توکلی مقدم ]67[) آرایش سلولی چند دورهای و برنامهریزی تولید در یک سیستم تولید سلولی پویا را با هدف کم کردن هزینههای ماشینآلات، جابجایی درون و بین سلولی، پیکربندی دوباره، پیمانکاری فرعی و نگهداری موجودی، را ترکیب کردند. آنها اثرات سبک و سنگین کردن مابین هزینههای تولید و هزینههای برون سپاری در پیکربندی دوباره سلول را بررسی کردند.
5-2: بررسی توابع هدف بکار گرفته شده در ادبیات موضوع CMS و DCMS :
(آرامون لجستانی و همکاران ]6[): بطور همزمان میزان بار کاری از یک طرف و از طرف دیگر مجموع هزینههای ماشین، جابجایی مواد بین سلولی و جابجایی ماشینآلات را کمینه میکند.
(توکلی مقدم و همکاران ]75[): کم کردن مجموع هزینه های جابجایی بین سلولی و هزینههای ماشینآلات بطور همزمان
(توکلی مقدم و همکاران ]74[): هدف مدل پیشنهاد شده این است که مجموع هزینههای استهلاک، عملیات، جابجایی ماشینها و جابجایی بین سلولی را کمینه نماید.
(دفرشا و چن ]25[): کمینه کردن هزینهها با در نظر گرفتن پیکربندی مجدد سلول، توالیعملیات، تکرار ماشینهای یکسان،تعادل حجمکارمیان سلولها، هزینه عملیات، تولید برونسازمانی، هزینه راهاندازی، محدودیتهای اندازه سلول و مجاورت ماشینها.
(کائو و چن ]15[): کم کردن مجموع هزینه ماشینآلات و هزینه جابجایی بینسلولی مواد مورد انتظار با تقاضای محصول در یک تعدادی سناریو احتمالی برای سیستم.
(توکلی مقدم و همکاران ]76[): مینیمم کردن مجموع هزینههای ثابت و متغیر ماشینها، جابجایی بینسلولی و پیکربندی دوباره .
(چن و کائو ]21[): کمینه کردن هزینه حملونقل بین سلولی مواد، هزینه راهاندازی تولید و هزینه موجودی محصولات در سیستم با فرض وجود یک مسیر تولید برای هر قطعه، ظرفیت ماشین و تکرار مضاعف ماشینآلات از یک نوع در دورههای زمانی متفاوت.
(ویکز و ریسور ]86[): سه هدف را در طراحی CMS چند دورهای مورد بحث قرار دادند:
کمینه کردن جابجایی بین سلولی
کمینه کردن تعداد ماشینها
کمینه کردن پیکربندی دوباره سلولها
(درولت و همکاران1996): اهداف آنها کمینه کردن هزینههای ثابت و پیکربندی مجدد ماشینآلات با فرض محدودیت فضای موجود.
ما در تحقیق پیش رو هدف را بیشینه سازی سود حاصل از فروش( درآمد – هزینهها) در نظر گرفته ایم که در نوع خود یک نوآوری محسوب میشود.
6-2: بررسی تقاضا بکار رفته در ادبیات موضوع CMS و DCMS:
در ادبیات موضوع سیستم های تولید سلولی و تولید سلولی پویا تقاضا به صورت قطعی بیان شده و در برخی پژوهش ها برای در نظر گرفتن عدم قطعیت در تقاضا نظیر (مونگواتانا]56[ ) و (توکلیمقدم و همکاران2004)، تقاضا را بصورت احتمالی بیان نمودند و یا همچون ( توکلی مقدم و همکاران ]74[) از مفهوم فازی کمک گرفته شد.
در مدل ارائه شده در پژوهش پیشرو تقاضا قطعی نمیباشد و تابعی است نزولی از قیمت کالا که در واقع قیمت کالا در هر دوره ابزاری میتواند باشد در دست تولید کننده یا مدیریت جهت کنترل تقاضا جهت رسیدن به بیشترین سود که این روش جهت خارج نمودن تقاضا از حالت قطعی در ادبیات موضوع CMS و DCMS تاکنون دیده نشده و ازجمله نوآوریهای ارائه شده در این پژوهش به حساب میآید.
فصل سوم
زمینه های علمی تحقیق
1-3 : مقدمه
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.