تحقیق درمورد مشتری و مشتری مداری و سیستمهای تولید

در این فصل به تعریف و تشریح سیستمها و سلولهای تولید انعطافپذیر پرداخته و دلایل پیدایش، جایگاه آن در بین سیستمهای تولیدی و مزایای اینگونه سیستمها را بررسی نمودیم. در ادامه، الگوریتم فراابتکاری ژنتیک و شبیهسازی تبرید که یک مکانیزم آماری جهت حل مسائل NP-Complete میباشد را به همراه اجزا و پارامترهای آن به تفصیل تشریح کردیم.
فصل چهارم
ارائه مدل ریاضی
1-4: مقدمه
در این فصل یک مدل CMS یکپارچه مرکب از مساله تولید سلولی کلاسیک و تعیین قیمت بر اساس تقاضای کالا ارائه شده است. مساله شکلدهی سلولی کلاسیک به تخصیص گروهی از ماشینها به سلولها، دستهبندی قطعات به خانواده قطعات و تخصیص خانواده قطعات به سلولها برای شکلدهی سلولهای مستقل میپردازد. در یک محیط تولیدی ماشینهای مختلفی با توان عملیاتی مختلف و ظرفیتهای تولیدی متفاوت و با امکان وجود چندین نسخه از هر ماشین وجود دارد. به عبارت دیگر انواع مختلفی از قطعات با توالی و حجم عملیاتی مشخص برای تکمیل شدن تولید وجود دارد. در این محیط تولیدی مهمترین مساله افزایش سود و افزایش سطح رضایت مشتریان بطور توامان میباشد در مسائلی که تا کنون در زمینه تولید سلولی مطرح گردیده است همیشه هدف شکلدهی سلول بر اساس کاهش هزینههای ناشی از تولید بوده است. مدل ارائه شده در این تحقیق با تکیه بر دو هدف اصلی افزایش سود و افزایش سطح رضایت مشتری در محیط تولید سلولی دنبال شده است که تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته بود.
2-4: ویژگیهای کلی مدل ارائه شده:
از بارزترین ویژگیهای این مدل میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
محاسبه سود: در این تحقیق هدف بیشینه کردن درآمد حاصل از فروش کالا ها در کلیه دورهها با توجه به قیمت تعیین شده توسط مدل میباشد، که این رویکرد به نوبهی خود در مسائل CMS وDCMS رویکردی جدید قلمداد میشود. در صورتیکه همان طور که در فصل 2 بدان اشاره شد در ادبیات موضوع CMS همواره سعی بر کمینه کردن هزینهها بدون در نظر گرفتن میزان سود بوده است.
مشتری مداری: در دنیای واقعی و بخصوص در صنایع تولیدی با این مشکل روبرو هستیم که مشتری در بعضی از موارد، در بعض از کالا های خاص به صورت الزام خواستار تولید حداقلمیزانی از تقاضای ارائه شده از جانب خود میباشد و در این صورت تولید کننده/ ارائه دهنده خدمت، موظف به برآورده کردن خواستههای مشتری به جهت کسب رضایت مشتری و مشتری مداری میباشد . که در تحقیق پیش رو این مسئله مورد توجه قرار گرفته است.
تعیین قیمت مناسب کالا جهت عرضه به بازار فروش:همان طور که در بالا بیان شد هدف در این مدل بیشینه کردن میزان سود حاصل از فروش کالا در کلیه دورهها میباشد و با توجه به تابع تقاضای ارائه شده بر اساس قیمت، لازمهی آن تعیین قیمت مناسب برای هر کالا در هر دوره میباشد . که در این قیمت،باتوجه به تقاضای کالا در آن قیمت و هزینه های در نظر گرفته شده در مدل به هدف مورد نظر که همان بیشینه کردن سود میباشد نائل خواهیم شد. بنابراین تعیین قیمت برایهر کالا در هر دوره یکی از ماموریتهای این مدل میباشد که به نوبهی خود در ادبیات CMSو DCMSنوآوری محسوب می شود.
تعیین نقطه مناسب جهت میزان تولید و پاسخگویی به تقاضا: در این تحقیق مدل تعیین میکند که چه میزانی از تقاضاهای داده شده از هر کالا در هر دوره پاسخ داده شود ، به بیان دیگر با توجه به تابع تقاضای دادهشده که تابعی نزولی از قیمت است، میتوان تعیین نمود که چه میزان از هر کالا در هر دوره با توجه به قیمت تعیین شده برای آن کالا در آن دوره تولید شود و حتی این امکان داده شده است که کالایی اصلا تولید نشود بدلیل اینکه تولید آن کالا اصلا مقرون به صرفه نیست که این موضوع در ادبیات پیشین CMS و DCMS کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
مشخص شدن کالاهای سودده یا ضررده: مدل ارائه شده در تحقیق پیش رو قادر به تعیین و تشخیص سودده یا زیانده بودن کالاها دردورههای مختلف بوده و با توجه به تابع هدف ارائه شده سعی بر تولید کالاهای با سود بیشتر و عدم تولید کالاهایی که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمیباشند دارد.
تشخیص گسترش یا حذف برخی از واحدهای تولید: با توجه به تحلیلهای قابل انجام بر روی مدل ارائه شده و مشخص شدن بصرفه بودن تولید، میتوان در مورد گسترش و یا حذف واحدهای تولیدی تصمیم گیری نمود.
2-3-4: فرضیات مدل:
هر نوع قطعه دارای تعداد مشخصی عملیات میباشد که باید بر اساس توالی مربوطه انجام گیرد.
زمان انجام برای همهی عملیاتهای یک قطعه روی ماشینهای مختلفی که توانایی انجام آن عملیات را دارا میباشند، مشخص میباشد.
حداکثر میزان تقاضا برای هر نوع قطعه مشخص میباشد.
تقاضا در هر دوره تابعی نزولی از قیمت کالا در آن دوره در نظر گرفته میشود.
ظرفیت هر نوع ماشین مشخص میباشد.
حرکت قطعات بصورت دستهای (Batch) میباشد و هزینه جابجایی بین سلولی بهازای هر دسته(Batch)مشخص و ثابت میباشد.
هزینههای ثابت مربوط به هر ماشین مشخص میباشد. این هزینهها شامل هزینه نگهداری ماشینها میباشد.
تعداد ماشینهای موجود از هر نوع ماشین مشخص میباشد.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.