تحقیق درمورد سیستمهای تولید و الگوریتم ژنتیک

(توکلی مقدم و همکاران ب]77[) یک مدل ریاضی ارائه کرده است تامسئلهی چیدمان تسهیلات در CMS را با توجه به تقاضای احتمالی حل نماید. هدف کمینه کردن هزینه جابجایی درون سلولی و بین سلولی قطعات در هر دو مسئلهی چیدمان درون سلولی و بین سلولی به طور همزمان میباشد.
(مهدوی و ماهادوان ]53[) الگوریتمی ارائه کرد که از توالی دادهها در CMS استفاده میکند تا خانواده قطعات و گروه ماشین آلات و همچنین چیدمان ماشینها درون هر سلول را به طور همزمان شناسایی کند.
4-2: سیستم تولید سلولی پویا:
(رهالت و همکاران ]63[) یک مسئله آرایش سلولی را در محیط پویا به عنوان سیستم تولید سلولی پویا (DCMS) معرفی کرد. (ویکز و ریسور ]86[) سه هدف را در طراحی CMS چنددورهای مورد بحث قرار داد:
کمینه کردن جابجایی بین سلولی
کمینه کردن تعداد ماشینها
کمینه کردن پیکربندی دوباره سلولها.
(مونگاتاناوا ]56[) یک مدل ریاضی و رویکرد حل را برای سیستم تولید سلولی تحت محیط تولید احتمالی و پویا که یک مسیر منعطف را به کار میگیرد، پیشنهاد کرد. یکSAابتکاری توسعه داده شده است تا راه حل مناسبی را در زمان مناسب به دست آورد.
(چن و کائو ]21[) برنامهریزی تولید وCMSرا ترکیب نمود تا مجموع هزینههای حاصل از جابجایی بین سلولی مواد، آمادهسازی سلول تولید، نگهداری اقلام نهایی بیشتر از افق برنامهریزی، آمادهسازی سیستم برای پردازش قطعات مختلف در دورههای زمانی مختلف و انجام عملیات توسط ماشینآلات را کمینه کند.
(کائو و چن ]15[) آرایش سلولی و تخصیص قطعات را مجتمع کردند تا یک پیکربندی قوی با هدف کم کردن مجموع هزینه ماشین آلات و هزینه جابجایی بین سلولی مواد مورد انتظار با تقاضای محصول در یک تعدادی سناریوی احتمالی برای سیستم ایجاد نماید.Tabu search دو مرحلهای توسعه داده شده است تا یک راه حل بهینه یا نزدیک به بهینه برای مسائل NP-Hard ترکیبی پیدا کند.
مدل توسعه داده شده توسط (توکلی مقدم و همکاران آ]76[) فرض میکند که قطعات در بستهها بین سلولها جابجا میشوند با فرضیاتی مانند:
طرح عملیاتهای جایگزین، توالی عملیات، ظرفیت ماشینها و قابلیت تکثیر ماشینها. هدف مدلشان مینیمم کردن مجموع هزینههای ثابت و متغیر ماشینها، جابجایی بین سلولی و پیکربندی دوباره بود. همچنین پیادهسازی الگوریتم تقلیدی برای پیکربندی دوباره پویا در CM با طرح عملیات جایگزین توسط(توکلی مقدم و همکاران]78[) توصیف شده است.
(دفرشا و چن ]25[) یک مدل ریاضی جامع پیشنهاد کرد همراه با پیکربندی سلولی پویا، مسیریابی جایگزین، پخش قطعات، توالی عملیات، واحدهای چندگانه ماشینهای یکسان، ظرفیت ماشین، تعادل حجم کار در میان سلولها، هزینه عملیات، هزینه پیمانکاری فرعی، هزینه ابزار مصرفی، هزینه آمادهسازی، اندازه سلول و محدودیت نزدیکی ماشینها. بعد از آن (دفرشا و چن]26[) یک الگوریتم ابتکاری ژنتیک 2فازی ارائه داد تا مدل ریاضی جامع همراه با مشخصههایی شبیه به کار قبلی آنها را حل نماید.
(دفرشا و چن]24[) یک مدل ریاضی جامع را توسعه داد برای آرایش سلولی تولید پویا با توجه به اقلام چندگانه و زمینهی حجم انباشته در سطح چندگانه و تاثیر حجم انباشته بر کیفیت محصول. آنها یک مدل را همراه با تعدادی مشخصهی تولید فرمولبندی کردهاند مانند: پیکربندی سیستم پویا، مسیریابی جایگزین، توالی عملیات، محدودیت حجم ماشین، تعادل حجم کار، محدودیت سایز سلول و نیازمندی نزدیکی ماشینها.
(دفرشا و چن]27[) یک مسئله آرایش سلولی پویا را توسعه داد همراه با چندین عامل طراحی مانند:پیکربندی دوباره سلول، مسیریابی جایگزین، توالی عملیات، تکثیر ماشینها، ظرفیت ماشین، توازن حجم کار، هزینه تولید، همچنین محدودیتهای حقیقی دیگر و مدل ارائه شده را با رویکرد الگوریتم ژنتیک موازی حل نمود.
(آهکیون و همکاران ]2[) مسئله طراحی سیستم تولید سلولی همراه با برنامهریزی محصولات چند دورهای، پیکربندی دوباره سلول، توالی عملیات، ماشینهای تکثیر شده، ظرفیت ماشینها و تهیهی ماشین و همچنین مقدمهای بر انعطافپذیری مسیر به وسیله تشکیل مسیرهای فرآیند احتمالی متناوب به علاوه مسیرهای فرآیند اصلی متناوب را مدل کردند و با یک فرمولبندی برنامه ریزی صحیح مختلط حل کردند.
(سعیدی مهرآباد و صفایی ]70[) یک مدل آرایش سلولی پویا ارائه داد که تعداد سلولهای شکل داده شده می توانند در هر دور متفاوت باشند با هدف کم کردن هزینه ماشین، جابجایی ماشین و هزینه جابجایی بین سلولی. رویکرد شبکه عصبی پیشنهاد شده است تا مدل توسعه یافته را حل نماید.
(توکلی مقدم و همکاران ]74[) یک مدل جدید برنامهریزی صحیح مختلط خطی فازی، با تقاضای فازی قطعات و تغییر ترکیب محصول پیشنهاد کرده است که با الگوریتم ژنتیک حل شده است. هدف مدل پیشنهاد شده این است که مجموع هزینههای استهلاک/عملیات/جابجایی ماشینها و جابجایی بین سلولی را کمینه نماید. جابجایی بین سلولی مواد با اندازهی ثابت بستهها، طرح عملیاتهای جایگزین، توالی عملیات، جابجایی ماشین، تکثیر ماشین، بهرهوری ماشین و انعطافپذیری تعداد سلول در این مدل آورده شدهاند.
(صفایی و همکاران]68[) یک مدل برنامهریزی صحیح مختلط با توجه به جابجایی درون و بین سلولی بستههای مواد با فرض توالی عملیاتها، طرح فرآیند جایگزین و قابلیت تکثیر ماشینها را برای طراحی سیستمهای تولید سلولی تحت محیط پویا با هدف کم کردن مجموع هزینههای ثابت و متغیر ماشین، هزینه جابجایی درون و بین سلولی مواد و هزینههای پیکربندی دوباره، توسعه داد.
(صفایی و همکاران ]66[) یک عدم قطعیت ساده برای یک مساله آرایش سلولی(CFP) در یک محیط پویا برای یافتن یک پیکربندی بهینه سلولی در هر دوره با بیشترین درجه رضایت با هدف فازی در محدودیت داده شده، به صورت یکپارچه ارائه نمودند. نوسان در میزان تقاضای قطعه و دسترسی تسهیلات فازی در نظر گرفته شده است. در این مقاله رویکرد برنامهریزی فازی توسعه داده شده است تا مدل برنامهریزی صحیح مختلط مسئلهی آرایش سلولی پویا را حل نماید.
(توکلی مقدم و همکاران ]75[) یک مدل برنامهریزی خطی صحیح برای یک مسئله آرایش سلولی پویا با مسیریابی جایگزین ارائه نمود و یک روش SA موثر را توسعه داد تا مدل پیشنهاد شده را حل نماید. هدف مدلشان کم کردن مجموع هزینههای جابجایی بین سلولی و هزینههای ماشینآلات بهطور همزمان میباشد. فرضیات در مدلشان مشابه به مواردیست که در (توکلی مقدم و همکاران ]74[) ملاحظه شده است.
(آهکیون و همکاران ]3[) رویکرد ترکیبی در طراحی CMS را به عنوان مدل غیرخطی صحیح مختلط همراه با برنامهریزی تولید و تصمیمات پیکربندی دوباره سیستم با مسیریابی فرآیند جایگزین، توالی عملیات، تعدد ماشین، ظرفیت ماشینها و قابلیت پخش قطعات، را فرمولبندی کرده است.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.