تحقیق درمورد ساختار سلسله مراتبی و سود مورد انتظار

میزان تقاضا با افزایش قیمت کاهش می یابد.
کالاهایی که تا انتهای بازه به فروش نرسیدهاند، دارای ارزش اسقاطی می باشند.
مفروضات ارائه شده ، بر فروش بخش زیادی از کالاهای ارائه شده در فروشگاههای زنجیرهای منطبق میباشد که در مورد آنها، بعنوان مثال زمان مورد نیاز برای تهیه کالاهای فصلی و یا کالاهای مربوط به مد در حدود سه تا شش ماه است، در حالیکه بازه فروش آنها کوتاه و معمولا کمتر از 12 هفته میباشد. در نتیجه، با توجه به میزان معین موجودی در دست، بدون امکان تجدید موجودی، هدف قیمتگذاری کالاهای در دست به منظور بیشینه کردن میزان سود مورد انتظار در طول بازه فروش است. این مفروضات به جز فرض اول، در بسیاری از ابزارهای پشتیبانی تصمیم قیمت گذاری نیز در مورد استفاده هستند.
یکی از مهمترین عواملی که تصمیم گیری قیمتی را تحت الشعاع قرار میدهد، تقاضا و چگونگی عکس العمل آن نسبت به قیمت و سایر عوامل است. فرایند قیمتگذاری باید فرایند رسیدن مشتریان بالقوه کالا و چگونگی تغییرتمایل آنها برای پرداخت را در طول زمان مورد توجه قرار دهد. (المغربی و همکاران]81[) مدلی قطعی را مورد بررسی قرار دادهاندکه در آن، تمامی مشتریان به همراه میزان تمایل آنها برای پرداخت در ابتدای بازه فروش در دسترس می باشند. در مقاله ( لازیر]29[)، N مشتری در هر بازه میرسند که قیمت رزرو آنها (یعنی حداکثر قیمتی که هر مشتری برای دریافت کالا حاضر به پرداخت است) برابر V می باشد.در این مدل N برای فروشنده معلوم و v مجهول است، اما توزیع v برای فروشنده معلوم میباشد. (گالگو و وان رایزین 1994) و (فنگ و گالگو1995) تقاضا را بصورت یک فرایند همگن مدل نمودهاند که دارای پارامترλ(p) است ، که در آن λ(p) یک تابع غیر افزایشی از p یعنی قیمت عرضه کالا میباشد. با تغییر دادن میزان p، فروشنده میتواند نرخ تقاضا را کنترل کند. در مقالات اشاره شده، قیمتهای رزرو یا توزیع آنها در طول زمان ثابت باقی میماند. در مقابل (بیتران و همکاران ]35[ )و (بیتران و ماندسچین]34[) و (ژائو و ژنگ]82[) این مدلها را با درنظر گرفتن تقاضا بصورت یک فرایند پواسون غیر متجانس بانرخ λt و توزیع قیمت رزرو متغیر در طول زمان (Ft(∞))توسعه دادهاند. انگیزه اصلی تعریف چنین مدلی را میتوان در این پدیده جستجو کرد که سیاستهای قیمتی فروشندگان به ندرت مورد تبلیغ قرار میگیرد بنابراین مشتریان اطلاعات کمی در مورد قیمتها قبل از مراجعه به فروشگاه دارند و بنابراین در این مدل، نرخ مراجعه مشتریان تنها به زمان وابسته است (و نه به قیمت) و نرخ فروش نیز به میزان قیمت رزرو و مشتریان وابسته است. بنابراین فرایند تقاضا در مورد یک سیاست قیمت گذاری معین، یک فرایند پواسون غیر متجانس با نرخ λ(p,t)=λt(1-Ft(p)) است. علاوه بر قیمت و زمان، (اسمیت و آچابال ]65[) تاثیر میزان موجودی در دست بر میزان تقاضا را نیز درمدل خود وارد کردهاند. در صنایعی چون خرده فروشیها ویا فروشگاههای مد یکی از عواملی که میزان فروش را تحت تاثیر قرار میدهد، میزان سطح نمایش کالاست.
3-2- مرور ادبیات تولید سلولی
(وو 1999 و دیموپولوس و زالزالا ]28[) توصیف میکند که طراحی تولید سلولی در طی مراحلی پیادهسازی شده است، این مراحل شامل:
1. تخصیص کار، که ماشینها را برای هر عملیات انتخاب میکند.
2. شکلدهی سلولها، که ماشینها را در سلولها گروهبندی میکند.
3. چیدمان سلولها در کف کارگاه (چیدمان بین سلولی)
4. چیدمان ماشینها در درون سلولها (چیدمان درون سلولی)
5. طراحی سیستم حمل و نقل.
(هو و مودیه ]43[) یک الگوریتم جستجو و مدل برنامهریزی خطی را ترکیب کردند تا یک چیدمان سلولی و مسیر جریانش را طراحی کنند.
(سالوم ]71[) یک رویکرد دوفازی را پیشنهاد کرد تا یک چیدمان سلولی را در CMS که زمان تدارک قطعات تولید شده را کاهش میدهد، طراحی کند.
(آکتورک و تورکن ]4[) مسئله آرایش سلولها را همراه با مسائل چیدمان درون سلولی به طور همزمان حل نمودند. مدل پیشنهادی آنها فایدهی ترکیب خصوصیات را داراست مانند:
حجم تولید، زمان پردازش، توالی عملیات و مسیرهای جایگزین.
مدل برنامهریزی صحیح مختلط تحت مسیریابی جایگزین، چیدمان، سایز سلول، محدودیتهای حداقل بهرهوری و حداقل سطح سود، فرمولبندی شدهاند تا مسائل آرایش سلولی و چیدمان درون سلولی را به طور همزمان حل نمایند.
(لی و چیانگ ]50[) مسئله چیدمان خوشهای ترکیبی را ارئه کرد که در آن سلول ماشینها باید در طول چیدمان جریان خطی دوجهته قرار گرفته تا هزینهی جریان بین سلولی را کمینه نماید. رویکرد سه فازی که در آن از مدل شبکه درختی استفاده شده است برای حل این مسائل ترکیبی توسعه داده شدهاند.
(چیانگ و لی آ]22[) یک الگوریتم ژنتیک را با رویکرد افراز بهینه برای مسائل چیدمان خوشهای ترکیبی که توسط(لی و چیانگ ]50[)ارائه شده است، توسه داده است. بعد از آن، رویکرد SA پیشرفته توسط الگوریتم برنامهریزی پویا که توسط(چیانگ و لی ب]23[) توسعه یافت، بهبود داده شد تا مسائل ارائه شده توسط(لی و چیانگ ]50[) را حل نماید.
فرآیند دو مرحلهای بر اساس تعمیم مسئله تخصیص ماشینها و برنامهریزی پویا برای مسئله آرایش سلولی با تغییر تقاضا توسط (بالاکریشان و چنگ ]10[) پیشنهاد شده است تا هزینهی جابجایی مواد و جابجایی ماشینها را کمینه نماید. در کارشان پیکربندی سلولی به طور دورهای بر اساس تحلیل سود-هزینه تغییر میکند.
(کیم، بیک و جان ]18[) یک رویکرد را با توجه به اینکه جابجایی بین سلولی و عدم تعادل حجم کار مینیمم شود، توسعه داد و همچنین با برنامهریزی صحیح دودویی فرمولبندی کرد.
(هیکس ]42[) یک روش الگوریتم ژنتیک برای مجموعهای از سلولهای تولیدی یا همهی امکانات تولید توسعه داد. مدل توسط دادههای بزرگی که از یک شرکت کالاهای سرمایهای تست شده بود.
(وو و همکاران آ]88[)یک الگوریتم ژنتیک سلسله مراتبی را توسعه داد که سلولهای تولیدی و چیدمان گروهی را به طور همزمان مشخص میکند. دو سیستم مهم طراحی سلول توسط ساختار سلسله مراتبی کروموزوم پیشنهاد شده، کدگذاری شدهاند و همچنین یک شمای جدید انتخابی و یک گروه عملگر جهش معرفی شدهاند. (وو و همکاران ب]87[) یک رویکرد جدید را پیشنهاد کرد تا پیکربندی سلول و چیدمان گروهی و زمانبندی گروهی را به طور همزمان مشخص کند ویک مدل ریاضی مجتمع با این تصمیمات را توسعه داد. الگوریتم ژنتیک سلسله مراتبی پیاده سازی شده است تا مسائل طراحی سلول مجتمع را حل نماید.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.