تحقیق درمورد روش همبستگی اسپیرمن و مقیاس مورد استفاده

3-5-2 قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی پژوهش مشتریان تلفن همراه اول در شهر کرمانشاه میباشد.
3-5-3 قلمرو زمانی پژوهش
قلمرو زمانی پژوهش حاضر، سال 1394 میباشد.
3-6 بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی
معرفی متغیرها:
متغیرهای مستقل: تحویل خدمات و مراقبت از مشتری
متغیرهای وابسته: تجربه مشتری
مدل مفهومی پژوهش (برگرفته از کالج آسیا و اقیانوسیه، دانشگاه فناوری و نوآوری)
3-7 مقیاس اندازهگیری
مقیاس مورد استفاده در پرسشنامه، مقیاس فاصلهای.
3-8 روش تجزیه و تحلیل دادهها
روش تحقیق علمی شامل اندازهگیری، ارزیابی و مقایسه عوامل، براساس اصول و موازین قبول شده از طرف دانشمندان برای حل مشکلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق و تشخیص و قضاوت است. محقق بایستی تحقیقات آماری را از پایه شروع کند. یعنی با استفاده از تحقیق علمی به طرح پروژه بپردازد. سپس در اجرای پروژه مدرک تحقیق اقدام به تشریح هدفها و جمعآوری نموده و با استفاده از رویههای منظم، اطلاعات و حقایق گردآوری شده را جهت تعیین مشخصات مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد(ستادی و کیقبادی، 1364). دادهها با استفاده از پرسشنامه جمعآوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. آزمون همبستگی بین متغیرها، آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و آزمون اسپیرمن انجام میگیرد و در نهایت با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار میگیرد.
3-9 روشهای آماری مورد نیاز پژوهش
3-9-1 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف
آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای آزمودن نرمال بودن متغیرهای آزمون به منظور تصمیمگیری در مورد استفاده از روش تحلیل پارمتری و یا نا پارامتری مورد استفاده واقع میشود. این آزمون از دسته آزمون ناپارامتری میباشد که ساختار آزمون آن بهصورت زیر است:
H0: متغیرها از توزیع نرمال پیروی نمیکنند.
H1: متغیرها از توزیع نرمال پیروی میکنند.
که در صورت پذیرش فرض صفر، نرمال بودن دادهها از روش تحلیل پارامتری و در صورت رد فرض صفر از روش تحلیل ناپارامتری برای تحلیل دادهها استفاده میگردد(مرداننیا، 1390).
3-9-2 روش همبستگی اسپیرمن
تحلیل همبستگی اسپیرمن ابزار آماری است که بهصورت اندازههای ترتیبی (رتبهای) بیان میشوند. برای محاسبه اسپیرمن نیز، افراد جامعه را بر حسب یکی از دو متغیر مورد مطالعه مرتب میکنیم. آنگاه به هر دو متغیر رتبه میدهیم. در نهایت نیز، میزان همبستگی بین این رابطهها را حساب میکنیم(منصورفر، 1384).
فرمول اسپیرمن به شکل زیر میباشد:
rrs (3-1)
که در آن d2 برابر است با اختلاف رتبهها
نظیر همبستگی پیرسون، دامنه ضریب همبستگی اسپیرمن از 1- تا 1+ تغییر میکند. هنگامی که تمامی افراد، رتبه یکسانی در هر دو متغیر داشته باشند، همبستگی رتبههای 1+ خواهد شد و هنگامی که رتببههای آنان در یک متغیر، دقیقاً مخالف رتبهشان در متغیر دیگر باشد، در آن صورت اسپیرمن 1- خواهد شد. اما اگر هیچ رابطهای بین رتبهها وجود نداشته باشد، مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن صفر خواهد شد. مقدار ضریب همبستگی اسپرمن برای دادههایی بهکار میرود که دارای مقیاس رتبهای باشند. یعنی دادههایی که کمی و دارای صفر واقعی باشند. از این آزمون جهت تعیین میزان و نوع رابطه آنها با یکدیگر استفاده شده است.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.