تحقیق درمورد تحلیل حساسیت و کنترل بازار

20000
Part 8
1200
8000
1000
100
همان طور که مشاهده می گردد این تغییر در ماکسیمم تقاضا، باعث کاهش قابل ملاحظهای در تقاضای برآورده شده در هر سه دوره و در مقابل افزایش نزدیک به 100 درصدی قیمت ( به غیر از دوره اول) گشته است که این تغییرات در ماکسیمم تقاضا، قیمت هر قطعه و تقاضای برآورده شده هر قطعه را میتوان در جدول 8-4 مشاهده نمود. . همچنین جدول 9-4 نشان می دهد که این تغییر چگونه باعث تغییر شکل سلولها می گردد.
درواقع مدل با تغییر(افزایش) قیمت کالاها در دورهها تغیرات بوجود آمده ( کاهش ناگهانی تقاضا به یک دهم) را کنترل کرده و با پاسخگویی به تقاضاها در قیمت بالاتر توانسته بخشی از کاهش سود را ( در مقایسه با قیمت ثابت) جبران نماید. به بیان دیگر با کمک گرفتن از ابزار قیمت در جهت کنترل بازار اقدام شده است.
از دیگر سوی میتوان مشاهده کرد که میزان افزایش قیمت ایجاد شده و در پی آن ( با توجه به تابع تقاضا بر حسب قیمت نزولی) کاهش تقاضا،‌ نتوانسته میزان کاهش سود حاصل را به طور کامل جبران نماید و .با مقایسه تغییرات در میزان سود و درآمد بین دوجدول 10-4 و 6-4 مشاهده میشود که سود کاهش یافته است همچنین نسبت سود به درآمد نیز در این مثال کاهش یافته است . میتوان اینطور نتیجه گرفت که تولید این کالا در تیراژ بالاتر و با قیمت پایین تر مقرون به صرفه تر میباشد و به بیان دیگر کالای 4 یک کالای سود آور بوده که با کاهش ماکسیمم تقاضای بازار و در پی آن کاهش تقاضای برآورده شده ، سود کاهش یافته است.
برای نشان دادن صحت مطالب ارائه شده در بالا به صورت زیر عمل مینماییم:
با توجه به تابع تقاضا بر حسب قیمت ارائه شده در این مثال داشتیم:
اگر R(Pr)‌را درآمد حاصل از فروش قطعه بنامیم، ‌میتوان آنرا بصورت زیر تعریف نمود:
با گرفتن مشتق از رابطه بالا (محاسبه شیب) خواهیم داشت:
همانطور که از عبارت بالا استنباط میشود،‌ تا زمانیکه D(Pr)>0 باشد، مسیر شیب بوسیله عبارت تعیین میشود و خواهیم داشت:
بدین معنی خواهد بود که فروشنده(تولید کننده) میتواند درآمد خود را با افزایش قیمت افزایش دهد.
و تفسیر آن بدین صورت خواهد بود که فروشنده میتواند با کاهش قیمت، درآمد را افزایش دهد.
در این حالت به ازای هر مقدار از قیمت (Pr) درآمد تغییر نخواهد کرد.
با توجه به تفسیر ارائه شده در بالا و تابع تقاضا بر حسب قیمت ارائه شده برای این کالا
مشاهده میشود که در دسته دوم قرار خواهد گرفت و به ازای قیمت پایینتر و تقاضای پاسخ داده شده بیشتر میزان درآمد افزایش خواهد داشت که تصدیق کننده تحلیل حساسیت انجام شده در بالا میباشد.
جدول 6-4: اطلاعات بدست آمده مربوط به میزا نتقاضای پاسخ داده شده و قیمت کالا در هر دوره در مثال 2
P8
P7
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.