تحقیق درمورد بازارهای جهانی و سیستمهای تولید

1-1-2-3 : چیدمان عملکردی
چیدمان عملکردی، چیدمانی است که ترتیب قرار گرفتن ماشینها در درون بخشها براساس عملکرد آنها میباشد. به عبارت دیگر ماشینهای مشابه که دارای عملکرد یکسان هستند به یک بخش منتقل میشوند. بدین ترتیب که در کارگاه بخشهایی از قبیل دریل، تراش و … خواهیم داشت. این نوع چیدمانها قادر به پردازش طیف وسیعی از قطعات میباشند. بنابراین تنوع تولید در این سیستمها بسیار بالاست سیستمهای تولید کارگاهی جزء این دسته از سیستمها هستند]52[ .(شکل (5-3) را ملاحظه کنید).
شکل5-3: چیدمان عملکردی]52[
2-1-2-3 : چیدمان خطی
چیدمان خطی، چیدمانی است که در آن ترتیب قرار گرفتن ماشینآلات براساس فرآیند تولید قطعه میباشد. در این چیدمان ماشینها به ترتیبی که مورد استفاده قرار میگیرند یکی بعد از دیگری چیده میشوند. در شکل (5-3) یک نوع چیدمان خطی نشان داده شده است. چیدمان خطی بیشتر در صنایعی مورد استفاده قرار میگیرد که در آنها حجم تولید بالا و تنوع آن پایین باشد این نوع چیدمانها به علت وجود رقابت شدید در بازارهای جهانی و تغییرات روز افزون نیازهای مشتری کارایی کمی دارند]52[.
شکل6-3: چیدمان خطی]52[
3-1-2-3 : چیدمان سلولی
چیدمان سلولی ترکیبی از دو چیدمان عملکردی و خطی میباشد. این نوع چیدمان نتیجه مستقیم تکنولوژی گروهی است هر سلول شامل چندین ماشین متفاوت میباشد که دارای عملکردهای متفاوت هستند. در شکل (6-3) میتوانید یک نوع چیدمان سلولی را ملاحظه فرمایید.
تفکیک سلولها براساس خانوادههای قطعات است. در حقیقت قطعات براساس نوع فرآیندشان در درون خانوادهها گروهبندی شده و در نهایت سلولها براساس خانواده قطعات تشکیل میگردند]52[.
شکل7-3: چیدمان سلولی ]52[
2-2-3 : انواع سلولها و تعریف سلولهای تولید انعطافپذیر
به طور کلی، سلولهای تولیدی میتوانند به چهار طبقه عمده تقسیم شوند:
سلولهای سنتی
سلولهای تک ماشینه NC
سلولهای چند ماشینه یکپارچه
سلولهای تولید انعطافپذیر
1-2-2-3 : سلولهای سنتی
سلولهای سنتی، عمدتاً محدود به یک ماشین NC میباشند در حقیقت خود ماشین به نوعی یک سلول محسوب میشود از خصوصیات بارز این نوع سلولها میتوان به انبار محدود، تغییر دهنده ابزار اتوماتیک و کنترل هر ماشین توسط یک اپراتور، اشاره کرد. این سلولها برای اولین بار در اواسط دهه 1960 مطرح گردیدند]52[.
2-2-2-3 : سلولهای تک ماشینه NC
از خصوصیات بارز این نوع سلولها که به مینی سلول نیز شهرت یافتهاند، بارگذاری اتوماتیک با پالتهای تخصیص کار میباشد که به کمک یک سیستم حمل و نقل اتوماتیک انجام میشود به علاوه در این سلولها هر ماشین NC دارای یک محل ذخیره سازی ابزار نیز میباشد. از دیگر مزایای این سلولها حذف اپراتور از ماشینهاست]52[.
3-2-2-3 : سلولهای چند ماشینه یکپارچه
این سلولها از چند ماشین با عملکردهای متفاوت تشکیل میشوند که قطعات به صورت نظام نوبتی چه در ورود به سلول و چه در مقابل ماشین حرکت میکنند. در این نوع سلولها وظیفه حمل و نقل بر عهده یک ربات است. همچنین قطعات میتوانند در کنار ماشینها در درون پالت قرار گیرند یک از کاربردهای این نوع سلولها مربوط به تولیدات با حجم بالا و تنوع پایین میباشد. حرکت قطعات در این نوع سلولها به صورت خطی میباشد]52[.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.