تحقیق درمورد استراتژی تکنولوژی و ساختار پایاننامه

جدول 8-4: قسمت های مختلف تابع هدف در مثال 2 98
جدول 9-4: ماکسیمم تقاضا در هر دوره و حداقل تقاضایی که مجبور به پاسخگویی به آن هستیم 100
جدول10-4: اطلاعات بدست آمده مربوط به میزان تقاضای پاسخ داده شده وقیمت کالا در هر دوره در مثال 3 101
جدول11-4: اطلاعات بدست آمده مربوط به شکل سلول ها در مثال 3 102
جدول12-4: قسمت های مختلف تابع هدف در مثال 3 102
جدول 13-4: اطلاعات مربوط به ماشین ها ( مثال4 ) 103
جدول14-4: اطلاعات بدست آمده مربوط به میزان تقاضای پاسخ داده شده و قیمت کالا در هر دوره در مثال 4 105
جدول15-4: اطلاعات بدست آمده مربوط به شکل سلول ها در مثال 4 106
جدول16-4: قسمت های مختلف تابع هدف در مثال 4 106
جدول 17-4: اطلاعات مربوط به ماشین ها ( مثال5) 108
جدول18-4: ماکسیمم تقاضا درهردوره و حداقل تقاضایی که مجبور به پاسخگویی به آن هستیم 108
جدول 19-4: اطلاعات بدست آمده مربوط به میزان تقاضای پاسخ داده شده و قیمت کالا در هر دوره در مثال 5 110
جدول 20-4: اطلاعات بدست آمده مربوط به شکل سلول ها در مثال 5 111
جدول 21-4: قسمت های مختلف تابع هدف در مثال 5 111
جدول 22-4: جواب های بدست آمده با الگوریتم های پیشنهادی 126
جدول 23-4: مقایسه بین جواب های الگوریتم های توسعه داده شده و بهترین جواب 127
فصل اول
کلیات تحقیق و ساختار پایاننامه
1-1 : مقدمه
پس از انقلاب صنعتی و افزایش رقابت بین تولیدکنندگان و بالا رفتن انتظارات مشتریان نیاز به تحول عظیم در سیستمهای تولیدی احساس شد. در کنار این مساله بوجود آمدن مسائلی چون کاهش زمان راهاندازی، افزایش حجم تولید، افزایش تنوع قطعات، کاهش هزینه سرمایهگذاری در ابزار و تجهیزات، کاهش فضای مورد نیاز، کنترل سراسری بهتر و موارد بسیار دیگر، ابعاد جدیدی را در بازار رقابت تولیدکنندگان بوجود آورد که استراتژی تکنولوژی گروهییکی از راهبردهای طراحی شده برای پاسخگویی به این نیازها میباشد. تکنولوژی گروهی یک تکنیک تولیدی است که طی آن قطعات با خصوصیتهای یکسان در یک گروه قرار میگیرند و مجموعهای از ماشینآلات نیز که برای تولید آنها به کار برده میشوند به طور مناسبی طبقهبندی شده و در یک واحد استقرار مییابند. تولید سلولی یکی از کاربردهای اولیه قواعد تکنولوژی گروهی برای ساخت و تولید میباشد که بر مبنای آن هر سلول متشکل از تعدادی ماشینآلات و تجهیزات تولیدی، قادر به پردازش گروهی از قطعات تحت عنوان خانواده قطعات که دارای فرآیندهای تولیدی مشابه هستند، میباشد. با ظهور اتوماسیون و سیستمهای یکپارچه کامپیوتری، سیستمهای تولیدی به تدریج مسیر خود را در جهت افزایش انعطافپذیری تغییر دادند که سیستمهای تولید سلولی نیز از این قاعده مستثنی نبودند. سیستمهای تولید انعطافپذیر به علت داشتن قابلیتهای بالا در زمینههای مختلف، به سرعت توانستند جایگزین سیستمهای تولید قبلی شوند. معایبی از قبیل خاص منظوره بودن سلولها و نیز تنوع تولید پایین در آنها صاحبان صنایع را بر آن داشت تا با ایجاد اتوماسیون در سلولها و افزایش انعطافپذیری آنها، به قابلیتهای توامان سیستمهای تولید سلولی و سیستمهای تولید انعطافپذیر دست یابند. این نوع سیستمهای تولیدی که تحت عنوان سلولهای تولیدی انعطافپذیر از آن نامبرده میشود تا حدودی از اصول اولیه تکنولوژی گروهی (که طراحی سلولها براساس آن است) فاصله میگیرند زیرا اصل متمایز بودن گروهها (سلولها) در این نوع سیستمها کمرنگ می باشد. بدین معنی که به علت اتوماسیون، سلولها قادر به تولید انواع مختلفی از قطعات (خانواده قطعات) میباشند.
شرکتها و موسساتی که به فروش کالاها یا خدمات اشتغال دارند، اغلب با مسئلهی فروش ظرفیت محدودی از یک کالای خاص در یک افق زمانی محدود روبرو هستند. چنانچه در بازار مشتریان متنوعی وجود داشته باشند که حاضر به پرداخت قیمتهای مختلف در قبال محصول دریافتی باشند، اغلب این امکان وجود دارد که با تنوع بخشیدن به محصول ، اقسام گوناگونی از مشتریان را هدف فروش قرار دهد. بدین ترتیب محصول را با قیمتهای متفاوتی به فروش رساند و به ازای یک محصول در یک زمان خاص یا ارائهی خدمات با کیفیتی بالاتر ، وجه بیشتری را از مشتری دریافت کرد. بدین منظور باید نخست دربارهی نحوهی قیمتگذاری و نیز تعداد محصولات تخصیص یافته به هریک از انواع مشتریان تصمیم گیری کرد. چگونگی انجام این تصمیم گیریها، موضوع بحث “مدیریت درآمد” است.
مدیریت درآمد را میتوان بدین صورت تعریف کرد: هنر بیشینه سازی سود حاصله از ظرفیت محدودی از محصولات، در یک افق زمانی محدود، از طریق فروش هر محصول به مشتری مناسب در زمان مناسب و به قیمت مناسب. این مقوله، فعالیتهای نظیر متمایزسازی قیمت ورد کردن برخی از مشتریان در انتظار مراجعهی مشتریان سودده تر را شامل می گردد.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.