تحقیق درمورد ادبیات موضوع و رضایت مشتری

8-3-4: محدودیتها:
محدودیت 1 تضمین میکند که هر عملیات هر قطعه روی ماشینی که توان انجام آنرا داراست انجام میشود.
محدودیت 2 نشان دهنده محدودیت ظرفیت هر ماشین است.
محدودیت 3 نشان میدهد که تعداد ماشینهای مورد بهرهبرداری در هر دوره از تعداد ماشینهای در دسترس نمیتواند بیشتر باشد.
محدودیتهای 4 و5 نشان میدهد که سایز سلول بین بالاترین کران و پایینترین کران قرار میگیرد.
محدودیت 6 نشان میدهد که تعداد ماشینهای موجود در هر سلول از هر نوع در هر دوره برابر تعداد ماشینهای موجود در دوره قبل به اضافه تعداد ماشینهای اضافه شده به سلول در این دوره منهای تعداد ماشینهای کم شده از سلول در این دوره.
محدودیت 7 نشان میدهد که میزان تقاضا برای هر کالا در هر دوره تابعی از قیمت آن کالا در آن دوره است.
محدودیت 8 محدودیتی است که تضمین می کند الزامات مشتری بابت تولید قطعاتی مشخص رعایت میشود (جلب رضایت مشتری)
محدودیتهای 9 و 10 محدودیتهای منطقی صحیح و باینری هستند.
9-3-4: مثال 1:
در ادامه برای نشان دادن صحت مدل یک مثال عددی که با نرم افزار لینگو حل شده است به تفصیل بیان شده است. تعداد متغیرهای این مدل در این مثال برابر با 3438 متغیر و تعداد محدودیتهای آن برابر با 997 محدودیت میباشد. با نرم افزار لینگو بعد از 2:03’:40” به جواب بهینه رسیدیم.در ادامه در جداول1، 2، 3 اطلاعات مربوط به پارامترهای مدل و مقادیر ورودی آن ارائه شده است، جدول 1مقادیر مربوط به هزینههای مرتبط با ماشین، شامل هزینههای نگهداری، عملیاتی و جابجایی را در دوره های مختلف نشان میدهد جدول 2 اطلاعات مربوط به زمان پردازش عملیات قطعات بر روی ماشینها را در اختیار قرار میدهد. جدول 3 ماکسیمم تقاضا و حداقل تقاضایی را که باید در هر دوره برآورده کنیم را نشان میدهد.
لازم به ذکر است تابع تقاضا برحسب قیمت بکار رفته در این بخش از تحقیق از نوع کشش قیمت ثابت می باشد که از جمله توابع شناخته شده در ادبیات موضوع مدیریت درآمد به حساب میآید. همانطور که از اسم این تابع بر میآید دارای یک کشش مشخص برای تمامی قیمت ها میباشد. به عبارت دیگر:
که در آن همان میزان کشش قیمت میباشد.
با توجه به این رویکرد تابع تقاضا بر حسب قیمت بصورت زیر حاصل میگردد:
که در آن یک پارامتر انتخابی میباشد که ما آنرا بصورت زیر تعیین نمودهایم:
یعنی تقاضا به ازای قیمت یک (واحد) که همان ماکزیمم تقاضا در هر دوره برای هر قطعه میباشد. پس محدودیت شماره (7) را بهصورت زیر خواهیم داشت:
که در نظر گرفته شده است.
Tm
Available machine
AVmh
Amortized cost
am
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.