تحقیق درباره رضایتمندی زناشویی و سازگاری زناشویی

طبق تحقیق ناکونزی وراجرز (1995) تغییردر شیوه زندگی در بهبود سازگاری همسران در زمینه مالی همسو است. این نتایج با نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر مشابه است.
5-1-3. تصویر بدنی وعزت نفس زنان باسازگاری در روابط جنسی آن‌ها رابطه دارد.
. نتایج طبق تحقیق خراشادیزاده و همکاران (1390) تأثیر تصویرذهنی از بدن برسلامت عمومی به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق عمل کرد روابط جنسی بوده و بیشترین تأثیر را بر عملکرد جنسی داشته است که متقابلا برسازگاری زناشویی نیز بیشترین تأثیر را داشته و رابطه معنا داربوده. دربین تأثیرات غیرمستقیم تأثیر تصویر ذهنی از بدن از طریق سلامت عمومی بر سازگاری زناشویی باز هم بیشترین تأثیر را داشته که این با نتایج بدست آمده همخوان است و روابط جنسی می‌تواند سازگاری زناشویی را تحت تأثیر قرار دهد.
دی ماریا (1998) رضایت جنسی با رضایت زناشویی را مورد مطالعه قرار داد و نتیجه گرفت رضایت جنسی نشان می‌دهد که بین رضایت زناشویی بالاتر و رابطه جنسی بالاتر ارتباط مؤثری وجود دارد. پژوهش حاضر نیز نشان داد متغییر‌های وارد شده در این مدل سازگاری در روابط جنسی زنان را تبیین می‌کند.
دیکسون (1985) رضا مندی جنسی و رضایت و شاد کامی زناشویی را مورد مطالعه قرار داد و نتیجه گرفت کسانی که رضا مندی جنسی بالایی دارد از زندگی زناشویی رضایت بیشتری دارد. پژوهش حاضر نیز نشان داد عزت نفس زنان باسازگاری درروابط جنسی رابطه معناداری وجود دارد و متغیر‌های وارد شده سازگاری جنسی زنان را تبیین می‌کند.
5-1-4. تصویر بدنی و عزت نفس زنان با سازش در چگونگی گذراندن اوقات فراقت آنها رابطه دارد.
طبق تحقیق احمدی، خدابخش و همکاران (1379) بین سه گروه مورد مقایسه در مؤلفه‌های ارتباط با اقوام دوستان، حل تعارض، روابط جنسی، ارتباط دوتایی، موضوعات شخصیتی تفاوت معناداری وجود دارد. درحالی که در مؤلفه‌های اوقات فراغت و وظایف دینی و جهت‌گیری مذهبی تفاوت معناداری دیده نشد. بنابراین می توان تصویربدنی وعزت نفس وسازش در ارتباط با اوقات فراغت زنان را پیش‌بینی کرد.
پژوهش حاضرنشان داد گرچه اوقات فراغت نمی‌تواند اهمیتی به اندازه عزت نفس یا دیگر متغیرها داشته باشد ولی مهم و قابل تبیین است.
سندرسون و کانتور (2001) گذراندن وقت با همسر ورضایت زناشویی رامورد مطالعه قرار دادند و نتیجه گرفتند زوج‌های که در فعالیت‌های تفریحی مشترکی شرکت می‌کنند نسبت به آن دسته زوج‌هایی که این کار را انجام نمی‌دهند احساس رضایتمندی زناشویی بیشتری دارند. پژوهش حاضرنشان داد بین عزت نفس با اوقات فراغت و سازگاری زناشویی رابطه معناداری وجود دارد.
5-1-5. تصویربدنی و عزت نفس زنان با سازش در ارتباط با اقوام ودوستان آنها رابطه دارد.
پژوهش عارفی، محسن‌زاده 2، 1391) نشان داد همبستگی‌های بین رضایت زناشویی با فرآیند تعاملی تعارض و ارتباط با اقوام و دوستان وصمیمیت جنسی همه در حد بالا و در جهت پیش‌بینی شده و بطور آماری معنادار بودند و ارتباط با اقوام و دوستان با افزایش صمیمت جنسی و ارتباط مثبت زوجین و به کارگیری مکانیسم حل تعارض رضایت زناشویی نیز افزایش می‌یابد. نتایج با پژوهش حاضر مشابه است.
طبق تحقیق والدینگر و همکاران (2004) تسلط زوجین بر مهارت‌های اساسی زندگی باعث حفظ عملکرد خوب و متعادل خانواده و بهبود در روابط با اقوام و دوستان در موقعیتهای مطلوب می‌شود که این امر باعث افزایش رضایت و سازگاری زناشویی می‌شود و تأثیر مثبتی بر سازگاری زناشویی میگذارد این نتایج با نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر مشابه است.
نتیجه‌گیری:
نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات قبلی همخوان است. براین اساس می‌توان نتیجه گرفت که تصویر بدنی نقش مهمی در زندگی افراد دارد بنابراین باید مورد توجه قرار گیردو همچنین از آنجائی که رابطه بین تصویر بدنی و عزت نفس با سازگاری آنها وتصویر ذهنی از بدن و عزت نفس زنان با حل تعارض و تصویر بدنی و عزت نفس با سازگاری در مسائل مالی و تصویر بدنی و عزت نفس با سازگاری در روابط جنسی و تصویر بدنی و عزت نفس با سازش در اوقات فراغت و تصویر بدنی و عزت نفس با سازش در ارتباط با اقوام و دوستان مورد تائید و با سایر پژوهش‌ها همخوان است لذا با توجه به متغیرهای فوق و دارای اهمیت و نظر به اینکه رابطه تصویر بدنی و عزت نفس با اوقات فراغت و حل تعارض تایید شده و با نتایج تحقیق حاضر مشابه است می‌توان نتیجه گرفت که توجه به اوقات فراغت نیز از اهمیت زیادی برخورداراست.
5-2. محدودیت‌ها
در این پژوهش فقط متغیرهای تصویر بدنی، عزت نفس و سازگاری زناشویی بررسی شدهاند ممکن است متغیرهای دیگری نیز بر سازگاری زناشویی تأثیر داشته باشد.
نمونههای مورد بررسی کارمندان زن متأهل دانشکده علوم پزشکی کرمان بودند، لذا تعمیم‌پذیری نتایج باید با احتیاط صورت گیرد.
آزمون‌های مورد استفاده طولانی و وقت‌گیر بودند و ممکن است آزمودنی دقت لازم را نداشتند.
با توجه به تأکید بر استفاده از نتایج کلی و عدم افشای فردی احتمال پاسخ اجتماع پسندانه توسط آنها وجود داشته است.
5-3. پیشنهادات
احتمالاً متغیرهای دیگری نیز برسازگاری زناشویی تأثیر دارند که پیشنهاد می‌گردد در جوامع و یا افراد یا گروه‌های دیگر مثل دانشجویان، زنان کارمند، خانه‌دار نیز بررسی صورت گیرد.
نمونه افراد مذکر بررسی شود و مقایسه زوجین نیز مورد توجه قرار گیرد.
برای سنجش متغیرهای مورد بررسی پیشنهاد میگردد از آزمون‌های کوتاه و ساده‌تری استفاده گردد.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.