تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت- قسمت ۲۲

از جدول فوق موارد زیر را می تون استنباط کرد :
با توجه به احتمال آماره T برای متغیرها که همگی کمتر از ۰٫۰۵ می باشد لذا رابطه معناداری بین متغیرهای کنترلی و بازده داراییها و حذف اقلام فاقد ارزش افزوده و بازده داراییها وجود دارد و همچنین بیشتر بودن احتمال آماره F برای کل مدل نیز حاکی از این است که کل مدل نیز در سطح خطای ۰٫۰۵ معنا دار
می باشد و در نتیجه فرضیه Hکه رابطه معناداری بین بازده داراییها و حذف اقلام فاقد ارزش افزوده وجود دارد تایید می شود.
و فرض Hرد می شود.
آزمون فرضیه دوم
 بهینه کردن هزینه های ثابت در راستای درآمد ها بر روی ارتقاء سطح کلی عملکرد موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو تاثیر معنی داری دارد.
برای این فرضیه، فرض های زیر قابل بیان هستند:
H0: بین بهینه کردن هزینه های ثابت در راستای درآمد ها بر روی ارتقاء سطح کلی عملکرد ارتباط وجود دارد.
H1: بین بهینه کردن هزینه های ثابت در راستای درآمد ها بر روی ارتقاء سطح کلی عملکرد ارتباط وجود ندارد.
جدول (۶-۴) آزمون فرضیه دوم (بدون متغیرهای کنترلی)

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

حسابداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام متغیر وابسته : بازده دارایی
وضعیت فرضیه احتمال آماره F آماره F احتمال آماره T آماره T دوربین- واتسون ضریب تعدیل شده ضریب R2 Sig ضریب همبستگی نام متغیر
تائید فرضیه ۰٫۰۸۲ ۳٫۱۵۲ ۰٫۰۸۲ ۱٫۷۷۶- ۲٫۳۶۶ ۰٫۰۴۲ ۰٫۰۶۲ ۰٫۰۸۲ ۰٫۰۰۳ بهینه کردن هزینه های ثابت در راستای درآمد ها

 

جهت بررسی ضریب همبستگی متغیر مستقل با متغیر وابسـته، از ضریب همبستـــگی پیرسون، که یک روش پارامتریک است استفاده می شود. همانطور که در نگاره (۱-۴) مشاهده می شود ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر بهینه کردن هزینه های ثابت در راستای درآمد ها و عملکرد مالی موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو (۰٫۰۰۳) می باشد که این عدد در سطح خطای ۵% رابطه معناداری را بین دو متغیر نشان می دهد. باتوجه به خروجی های نرم افزار spss، از آنجا که sig کمتر از (۰۵/۰ ) می باشد در سطح اطمینان (۹۵ %) فرض H0 پذیرفته می شود فرض Hرد می شود و به عبارت دیگر وجود رابطه معناداری بین این دو متغیر تایید می شود.
جهت بررسی استقلال خطاها و تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده درمعادله رگرسیون از یکدیگر، آزمون دوربین- واتسون انجام گرفت.
فرضیه آماری متناظر با این آزمون به صورت زیر ارائه می گردد:
H0=رابطه معناداری بین خطاها وجود ندارد
H1=رابطه معنا داری بین خطاها وجود دارد
یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می گیرد،استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است. در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. مقدار آماره این آزمون در دامنه ۰ و ۴ قرار دارد چنانچه آماره آزمون در دامنه ی(۵/۱) تا (۵/۲) قرارگیرد فرض آماری H0 (یعنی عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته می شود. چنانچه در نگاره فوق مشاهده می شود آماره دوربین واتسون برابر (۲٫۳۶۶) است که در بازه مورد نظر قرارنگرفته است و بیانگر تائید H0 می باشد و نشان دهنده این مطلب
می باشد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها همبستگی وجود ندارد.
ANOVA نماینگر تحلیل واریانس رگرسیون می باشد. طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون و همچنین قطعیت وجود رابطه خطی بین دو متغیر مستقل و وابسته آزمون می شود. فرضیه آماری متناظر با آزمون به صورت زیر ارائه می گردد:
H0 :رابطه خطی بین متغیرها وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *