تاثیر عوامل ژئوپلیتیک بر رژیم حقوقی دریای خزر با تاکید بر خطوط انتقال انرژی- قسمت 14

6. www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Kazaghstan/Oil.html. February 2008. August 12, 2010.
7.http://www.iea.org/country/n-Country.asp?COUNTRY-COPE=Kazaghstan.23 October 2008. August 16, 2010
8.http//www.eia.doe.gov/emeu/cabs/kzahkatan/Gaz.html.February
9.http://www.eia.doe.gov/emeu/oil and gas/Turkmenistan.(August 2,2008). August 23,2009.
10.www.eai.doe.gov.International Energy Outlook 2009.
11.http://www.eai.doe.gov/emeu/oil and gas/Turkmenistan, (August 2,2008), August 2010
12″ How much is the Reserve of Oil in Azerbaijan”, August 2007 at http//www.greenaz.org/GreenAz/issues98/BT8ENGL.html. May 24, 2010
13.www.eia.doe.gov/emeu/cabs/ Azerbaijan oil & Gas .html. February 2008/ August 23, 2009
14.Energy Information Administration,” Caspian Sea Region”, December 2004, at: /emeu/cabs/caspian.htm1, 20.8.2005. Jan 18,2009.
15.www.iea.org/subjectqueries/Keyresult.asp?KEY WORD-ID…18.3 Jun 2009.August 16, 2010
16.www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Russia/Background.html. may 2007.August 28, 2010.
17. www.eia.doe.gov/emeu/Russia/Oil.html.21December 2008.Agust 1,2010.
18.www.eia.gov/emeu/cabs/Russia/Background.html may 2007,January 22, 2010.
19.www.gazprom.com/eng/article/21712.shtml.2008/06/29,p17-19. Agust 1,2010.
20.www.eia.gov/emeu/cabs/Russia/Background.html may 2007,January 22, 2010.
21.www.eia.doe.gov/emeu/Russia/Oil-export.html.may 2008.Agust 1,2010
22.Energy Information Administration, ” Caspian Sea Region”, December 2004, at: http”// /emeu/cabs/caspian.htm1. August 12,2009
23. Azerbaijan Energy Data, Statistics and Analysis – Oil, Gas, Electricity, Coal, Energy Information Admonistration, , October 2009, August, 14, 2010.
24.”Exploitation of Caspian Oil and Gas Resources &in a new Look (Fate of Baku-Ceyhan Pipeline), at: http:/www.perstim.com/loil.html-47k, p.1. 2007. August 12,2009.
“The effect of the geopolitical facts on the Caspian sea legal regime, with the emphasis on the pipe lines. “
Abstract:
The geopolitics of the Caspian region with oil and gas rich resources and energy transfer leading position as the main axis of power, has special position in international games. The geopolitical Caspian region that has achieved its new identity after the collapse of the Soviet Union is an active area that has mix-specific functions. Increase the number of the Caspian littoral state of the 2 countries to the 5 countries opened new issues in the region, that its propulsion was energy resources and their exploitation, and then the ways to move them to the world markets.
These sources must be transported, and from this perspective a great profit is the real and costly challenge. All regional actors themselves have an interest, and controversy over interest has led to friction.

  1. 1. الهه، کولائی، ” ژئوپلیتیک انتقال نفت از قفقاز” ، مجله مطالعات اوراسیای مرکزی، سال اول، شماره اول، زمستان وبهار 87-1386. ↑
  2. 2. جواد اطاعت وحمیدرضا نصرتی، “ایران وخطوط انتقال انرژی حوزه خزر” ،مجله مطالعات اوراسیای مرکزی“، سال دوم، شماره سوم، زمستان وبهار 88-1387، ↑
  3. 3. الهه کولایی، بازی بزرگ جدید درآسیای مرکزی: زمینه ها و چشم اندازها، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1384. ↑
  4. 1.عباس ملکی، “فعالیت های کشورهای ساحلی برای حل مشکل حقوقی رژیم حقوقی دریای خزر”، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی وقفقاز، سال یازدهم، دوره سوم، شماره 41، بهار 1382 ↑
  5. 2. الهه کولایی، ا بازی بزرگ جدید درآسیای مرکزی: زمینه ها و چشم اندازها، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1384. ↑
  6. 1.بهرام امیراحمدیان ومهناز گودرزی، دریای خزر منافع روسیه وامنیت ایران، تهران: نشر قومس، 1389. ↑
  7. 2. Tahmine Adibfar, Geopolitical Dimention of the Main Export Pipeline Caspian Region,Tehran: Institute for International Energy studies(IIES), 2005 ↑
  8. . Moshe Gammer, The Caspian Region, A re-emerging region, London: published by Routledge, 2004/ ↑
  9. . Rafuel Kandiyoti, ” What Price Access to the Open Seas? The geopolitic of oil and gas transmission from the trans Caspian republics”, Central Asian Survey, Vol.27.No.1 ↑
  10. .www. International Energy Agency(IEA).ORG ↑
  11. .www.Energy Information Administration(EIA).com ↑
  12. .www.Eurasia.net ↑
  13. .www.Gasprome.com ↑
  14. .www.Energy Market.com ↑
  15. 1.معصومه طاهری، ” ژئوپلیتیک از انزوا تا پویایی”، قابل دسترس در سایت باشگاه اندیشه، 20/5/1383 http://www.bashgah.net/modules.php?name=Search, 1389/07/13 ↑
  16. 1.پیروز مجتهدزاده، جغرافیای سیاسی وسیاست جغرافیایی، تهران: انتشارات سمت، 1381 ص 131. ↑
  17. 2.یدالله کریمی پور، مقدمه ای برایران وهمسایگان (منابع تنش وتهدیدها)، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت معلم، 1379، ص 20 ↑
  18. 1.پیروز مجتهدزاده، دموکراسی وهویت ایرانی، تهران: انتشارات کویر،
   برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

   1386-ص 54 ↑

 

 1. 2.مجتهد زاده، همان، 1381، ص 130 ↑
 2. .Homo Economic ↑
 3. 1.هادی اعظمی،” وزن زئوپلتیکی ونظام قدرت های منطقه ای (بررسی موردی:جنوب غرب آسیا)،” فصلنامه ژئوپلیتیک، سال دوم،شماره سوم وچهارم، پاییز وزمستان 1385، ص 136. ↑
 4. 2.هادی اعظمی، همان، ص 131. ↑
 5. 1.<Caspian Sea>, September 2008, at: http//www.eia.doe.gov/cabs/Caspian/Eull.htm/12/5/2009. ↑
 6. 2.Olga Oliker and Thomas S.szayna, Fultlines of Conflict in Central Asia and the South Caucasus, Support Rand Research, April 2003, pp.225-227. http://www.rand.org/pubs/monograph-report/MR1598/January 12, 2010. ↑
 7. 1.Tahmine Adibfar, Geopolitical Dimention of the Main Export Pipeline Caspian Region,Tehran: Institute for International Energy Studies(IIES), 2005, P 34-35. ↑
 8. 1.جلیل روشندل، “نظامیگری در دریای خزر گرایشی برخاسته ازفقدان رژیم حقوقی”، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی وقفقاز، سال هفتم، دوره سوم، شماره 22، تابستان 1377، ص ص 14-15. ↑
 9. 2.Energy Information Administration, <Caspian Sea Region>, December 2009, at: /emeu/cabs/caspian.htm 1 .20.2.2010. ↑
 10. 1. محمد کاظم سجادپور، ” سیاست خارجی آمریکا ومسئله انرژی در مرزهای شمالی ایران “، مجموعه مقالات دوازدهمین همایش آسیای مرکزی وقفقاز، تهران : دفتر مطالعات وزارت امور خارجه، 1384، ص 463. ↑
 11. .Kemp Geoffrey, “the Persian Gulf Remains the Strategic Prize “, Survival, winter 1998-99, Vol.2.No.4.P.142. ↑
 12. ,Patric Clawson, “Iran and Caspian Basin Oil and Gas” , Perceptions, December 1997-February 1998, p.18. ↑
 13. 4.www.eia.doe.gov./emeu/cabs/Caspian.html.(August 2, 2010) ↑
 14. 1. مهناز گودرزی، ” ژئوپلیتیک دریای مازندران واهمیت ایران “، مجله مطالعات اوراسیای مرکزی،سال دوم، شماره 5، زمستان 1388، ص63. ↑
 15. 2 .Bp. Statistical Review of World Energy (2007) ,Department of Energy ,Energy Information Administration (EIA),Caspian Sea Region Country Analysis Brief, EIA Caspian Sea Region: Survey of Key Oil and Gases Statistics and Forecasts ,IEA. Enternational Energy Outlook, http://www.eia.doe.gov./oiaf/ieo. August 12, 2010. ↑
 16. 3. منصوره رام، “چشم انداز توسعه ی نفت وگاز خزر ومنافع ایران” ،فصلنامه آسیای مرکزی وقفقاز“، شماره 61، 1387، ص78. ↑
 17. 1.Jim Nichol, ” Kazakhstan: Current Developments U.S Interest “, Foreign Broadcast Information Service(FBIS), Central Eurasia, May 4.2006. p.4.1.www.au.af.mil/au/awc/awcgate/crs/97-1058.pdf.August 21,2010. ↑
 18. 2.http://www.iea.org/country/n-Country.asp?COUNTRY-COPE=Kazakhstan October 25, 2008. July 23,2010. ↑
 19. 3.Kaz Munai Gaz ↑
 20. 4.فرهاد درخشان، “جغرافیای تولید، انتقال ومصرف انرژی”، مجموعه مقالات دوازدهمین همایش بین المللی آسیای مرکزی وقفقاز، تهران:دفترمطالعات وزارت امورخارجه،1383،ص87. ↑
 21. 1.ابراهیم روشندل، “اهداف استراتژِیک قزاقستان در آینده انرِژی جهان”، سایت موسسه ی مطالعات بین المللی چشم انداز ابرار نوین، 8 /11/1388 قابل دسترس در http://www.naip.ir/Default.aspx?PageID=52&RelatedID=IwIKIwaw ،7/17/2010. ↑
 22. 2.درخشان، همان،ص91. ↑
 23. 3.بهرام مستقیمی، حفظ محیط زیست دریای خزر: راهکارهای دیپلماتیک، تهران: دفترمطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امورخارجه، پاییز1384، ص67. ↑
 24. عکس مرتبط با محیط زیست

 25. 1.Tengiz ↑
 26. 2.Karachaganak3.Kurmangazy ↑
 27. 4.Kashagan ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *