تأثیر پذیرش و رضایت بر تبلیغات دهان به دهان در بانکداری اینترنتی …

صادرات

ماشین خودپرداز (ATM)، پایانه فروش (POS)، پایانه شعبه (PIN PAD)، تلفن‌بانک، کارت بدهکاری، ارسال صورتحساب از طریق ایمیل، موبایل بانک

ملت

ماشین خودپرداز (ATM)، پایانه فروش (POS)، پایانه شعبه (PIN PAD)، تلفن‌بانک، کارت بدهکاری، ارسال صورتحساب از طریق پیامک، موبایل بانک، اینترنت بانک

ملی

ماشین خودپرداز (ATM)، پایانه فروش (POS)، پایانه شعبه (PIN PAD)، تلفن‌بانک، کارت بدهکاری، اینترنت بانک، موبایل بانک

مسکن

ماشین خودپرداز (ATM)، پایانه فروش (POS)، پایانه شعبه (PIN PAD)، تلفن‌بانک، کارت بدهکاری، ارسال صورتحساب از طریق پیامک، اینترنت بانک، موبایل بانک

منبع: ملکی و اکبری (۱۳۸۹). بررسی نقش بانکداری الکترونیک در ایران، ماهنامه بانک و اقتصاد، شماره ۱۱۲
۴-۱-۱-۲ مزایای بانکداری الکترونیک
در تحقیقات مختلف حوزه بانکداری الکترونیک به ویژگی‌ها و مزایای بانکداری الکترونیک کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مطابق با جدول ۳-۲ اشاره شده است (سقطچی،۱۳۸۵).
جدول۳-۲٫ مزایای بانکداری الکترونیک از جنبه های مختلف

انواع کانال مزیت
بانک‌ها و مؤسسات مالی حفظ مشتریان علی‌رغم تغییرات مکانی بانک‌ها، افزایش قدرت رقابت، سهولت در ارائه خدمات
کاهش اشتباهات انسانی، کاهش هزینه‌های پرسنلی، امکان درگیری و ثبت کلیه عملیات توسط مشتریان، افزایش قدرت رقابت، امکان یکپارچه‌سازی، کاهش مراجعه مستقیم مشتریان به شعب
مشتریان محو شدن مرزهای جغرافیایی، عدم نیاز به حضور فیزیکی و خدمات‌رسانی ۲۴ ساعته و کاهش زمان دسترسی به خدمات، افزایش امنیت مبادلات، امکان مدیریت یکپارچه خدمات
جامعه کم شدن هزینه نشر، توزیع و جمع‌آوری اسکناس، افزایش امنیت تبادلات مالی، رونق تجارت الکترونیکی