تأثیر پذیرش و رضایت بر تبلیغات دهان به دهان در بانکداری اینترنتی (مورد …

H7
تبلیغات دهان به دهان
H3
خدمات پشتیبانی مشتری
H2
رضایت مشتری
H1
پذیرش
بانکداری اینترنتی
طراحی وب سایت
سهولت
محتوای وب سایت
کارمزد
دسترسی
حریم شخصی کاربران
سرعت انتقال
امنیت
H8
شکل شماره۱-۱:مدل مفهومی تحقیق
SOURCE: Cheolho Yoon(2010)” Antecedents of customer satisfaction with online banking in China: The effects of experience” Ala`Eddin Mohd Khalaf Ahmad, Hasan Ali Al-Zu’bi(2011)” E-banking Functionality and Outcomes of Customer Satisfaction:An Empirical Investigation”
۶-۱ فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اصلی ۱: پذیرش بانکداری الکترونیکی بر رضایت مشتری تأثیر دارد.
۱-۱٫ طراحی وب‌سایت بر پذیرش بانکداری الکترونیکی تأثیر دارد.
۲-۱٫ راحتی استفاده بر پذیرش بانکداری الکترونیکی تأثیر دارد.
۳-۱٫ محتوای اطلاعاتی بر پذیرش بانکداری الکترونیکی تأثیر دارد.
۴-۱٫ هزینه‌های بانکداری الکترونیکی بر پذیرش بانکداری الکترونیکی تأثیر دارد.
۵-۱٫ دسترسی بر پذیرش بانکداری الکترونیکی تأثیر دارد.
۶-۱٫ حریم شخصی کاربران بر پذیرش بانکداری الکترونیکی تأثیر دارد.
۷-۱٫ سرعت انتقال بر پذیرش بانکداری الکترونیکی تأثیر دارد.
۸-۱٫ امنیت بر پذیرش بانکداری الکترونیکی تأثیر دارد.
فرضیه اصلی ۲: خدمات پشتیبانی بر رضایت مشتری تأثیر دارد.
فرضیه اصلی ۳: رضایت مشتری بر تبلیغات دهان‌به‌دهان تاثیر دارد.
فرضیه اصلی ۴: طراحی وب‌سایت بر رضایت مشتریان تأثیر دارد.
فرضیه اصلی ۵: راحتی استفاده بر رضایت مشتریان تأثیر دارد.
فرضیه اصلی ۶: محتوای اطلاعاتی بر رضایت مشتریان تأثیر دارد.
فرضیه اصلی ۷: سرعت انتقال بر رضایت مشتریان تأثیر دارد.
فرضیه اصلی ۸: امنیت بر رضایت مشتریان تأثیر دارد.
۷-۱ متغیرهای تحقیق
پژوهش پیش رو از ۹ متغیر مستقل، دو میانجی و یک متغیر وابسته تشکیل‌شده است. متغیرهای مستقل عبارت‌اند از: راحتی، طراحی، امنیت، محتوای اطلاعاتی، کارمزد، دسترسی، حریم شخصی، سرعت و خدمات پشتیبانی. پذیرش و رضایت متغیر میانجی بوده و تبلیغات دهان‌به‌دهان نیز متغیر وابسته است.
۸-۱ قلمرو تحقیق
در این قسمت قلمرو تحقیق را از سه جنبه موضوعی، زمانی و مکانی بررسی می‌کنیم.
۱-۸-۱ قلمرو موضوعی