پژوهش دانشگاهی – بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه مازندران نسبت به فعالیت‏های فرهنگی و هنری و میزان مشارکت آن‏ها …

در پاسخ به سؤال سوم پژوهش مبنی بر این که آیا فعالیت های فرهنگی و هنری توانسته منجر به سامان بخشیدن به خواسته‏ها و تلاش‏های خود انگیخته فرهنگی و هنری دانشجویان شود؛ با توجه به جدول (۴-۷) ، میانگین حاضر با میانگین مورد انتظار مورد مقایسه قرار گرفت که با توجه به مقدارمعناداری گزارش شده در ستون آخر یعنی۰۰۰/۰، که کوچکتر از۰۵/۰است نتیجه میگیریم؛ تفاوت معنی داری بین دو میانگین واقعی (۴۰/۳) و مفروض یا مورد انتظار (۳) وجود دارد. بنابراین می توان گفت که شرکت در فعالیت‏های فرهنگی و هنری سامان بخشیدن به خواسته ها و تلاش های خود انگیخته فرهنگی و هنری دانشجویان شده است.
جدول (۴-۶) : آزمون تی تک نمونهای برای بررسی ” میزان سامان بخشیدن به خواسته ها و تلاش های خودانگیخته فرهنگی و هنری دانشجویان با توجه به شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری”از دیدگاه پاسخگویان با میانگین نظری۳

مؤلفه تعداد میانگین انحراف معیار درجه آزادی آماره تی مقدارمعناداری
میزان سامان بخشیدن به خواسته ها و تلاشهای خود انگیخته فرهنگی و هنری دانشجویان ۳۱۰ ۴۰/۳ ۷۰۵۸۴/۰ ۳۰۹ ۱۱/۱۰ ۰۰۰/۰

۴-۴-بررسی سؤالات فرعی پژوهش:
برای پاسخ به سؤالات فرعی از آزمون تی گروه های مستقل استفاده می شود و تفاوت میانگین در میان گروه‏های مورد نظر مورد بررسی قرار می گیرد.
۴-۴-۱- سوال فرعی اول:
سؤال فرعی اول پژوهش حاضر این بود که؛ آیا تفاوت معنا داری بین دانشجویان کارشناسی و ارشد در میزان رشد و ارتقای خلاقیت های علمی و فرهنگی با توجه به شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری وجود دارد، اولین مرحله در تفسیر نتایج آزمون تی با دو نمونه مستقل بیان برابری یا عدم برابری واریانس نمرات در بین دو گروه مورد بررسی است، آزمونی که برای این منظور به کار می رود، آزمون لون است، به این صورت که اگر سطح معناداری آزمون لون از ۰۵/۰ بزرگتر باشد، در آن صورت از نتایج ردیف اول استفاده می کنیم که فرض برابری واریانس دو گروه را می پذیرد، اما چنانچه سطح معناداری این آزمون از ۰۵/۰ کوچکتر باشد، در آن صورت از نتایج ردیف دوم استفاده می شود، که فرض عدم برابری واریانس ها را برای دو گروه می‏پذیرد در این سؤال به دلیل معناداری آزمون لون (۲۵۵/۰) با سطح خطای ۶۱۴/۰، از نتایج مربوط به ردیف اول جدولخروجی برای تفسیر نتایج آزمون تی با دو نمونه مستقل، استفاده کردیم. بنابراین نتایج جدول (۴-۷) و هم چنین مقادیر (۶۵۹/۰ p=,442/0t=-) بیانگر آن است که میانگین های دو گروه دانشجویان (کارشناسی و ارشد) تفاوت معناداری با یکدیگر نداشته و بنابراین این دو گروه با سطح اطمینان ۹۵ درصد در میزان رشد و ارتقای خلاقیت های علمی و فرهنگی با توجه به شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری مشابه هستند.
جدول (۴-۷) : آزمونتیمستقلبرایبررسی ” میزان رشد و ارتقای خلاقیت های فرهنگی و هنری دانشجویان با توجه به شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری”بر حسب تحصیلات

تعداد میانگین انحراف استاندارد
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است