بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه مازندران نسبت به فعالیت‏های فرهنگی و هنری و میزان …

پرسشنامه باید از همان معیارهای اعتبار و پایایی سایر روش های جمع آوری اطلاعات در تحقیقات آموزشی بر خوردار باشد (گال و همکاران، ۱۳۸۶به نقل ازتجری، ۱۳۹۲) . لذا در این قسمت سعی بر آن شده تا نحوه تعیین روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده ها، توضیح داده شود. پایایی که از آن با عناوین تکرارپذیری و دقت[۵۱] هم یاد می‌شود، در واقع پاسخ به این سؤال است” که در صورت تکرار اندازه‌گیری[۵۲] تا چه حد نتایج قبلی بدست می‌آید”پایایی به ما نشان مید‌هد که تا چه حد نتایج بدست آمده عاری از خطای تصادفی است. به بیان دیگر پایایی خطاهایی را نشان مید‌هد که از نوع تصادفی است و روایی متناظر به خطای سیستماتیک یا منظم است. در خصوص روایی این پرسشنامه از روایی محتوایی و صوری استفاده شد. به این ترتیب که محتوا و تک تک گویه ها ی پرسشنامه به تأیید اساتید راهنما و مشاور رسید. برای تعیین پایایی اولیه قبل از اجرای گسترده، این پرسشنامه بر روی ۳۰ نفر از دانشجویان دانشکده های مذکور به صورت کاملا تصادفی اجرا گردید که پایایی اولیه ۸۰/۰ بدست آمد که مطلوب بود. برای بدست آوردن پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرانباخ استفاده گردیدکه با استفاده از این روش اعتبار کل پرسشنامه ۸۶/۰ و اعتبار هر یک از ابعاد سه گانه خلاقیت، مشارکت گروهی و خود انگیختگی توسط نرم افزار spss به ترتیب ۸۳/۰، ۸۰/۰ و ۷۵/۰ به دست آمد.
۳-۷- شیوه تجزیه وتحلیل داده‏ها
این فصل شامل دوبخش می باشد، بخش اول شامل، آمار توصیفی است. در بخش آمار توصیفی، ابتدا مشخصات پاسخگویان (از جمله فراوانی و درصد برحسب جنسیت، مقطع تحصیلی و دانشکده) ارائه گردید. سپس در جز دوم، در ارتباط با سوالات اصلی و فرعی پژوهش در حیطه آمار استنباطی آزمون تی‌تک نمونه‏ای برای بررسی میانگین نمونه ی مورد نظر با میانگین مورد انتظار (در اینجا۳) ، آزمون تی مستقل برای مقایسه ی دو گروه مرد و زن و هم چنین دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از نظر دارا بودن ویژگی های مورد بررسی و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (آنوا) استفاده شد آزمون F یا تحلیل واریانس یک طرفه هنگامی به کار می رود که بخواهیم میانگینهای بیش از دو گروه از یک متغیر مستقل را مقایسه کنیم. هم چنین به کمک این آزمون می توانیم مقایسه های چند گانه را میان گروهها انجام دهیم در این پژوهش از آزمون F برای بررسی تفاوت میانگین دانشکده های علوم انسانی، هنر و معماری و فنی و مهندسی از نظر میزان رشد و ارتقای خلاقیت های فرهنگی با توجه به شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری و هم چنین تعیین تفاوت میان دانشکده ها و اولویت بندی میان دانشکده ها از نظر میزان رشد و ارتقا استفاده شده است. نرم افزار مورد استفاده در این پژوهش، نسخه ی ۲۰ نرم افزار آماری [۵۳]SPSS بود.
۳-۸٫ جمع بندی فصل
دراین فصل ضمن ارائه ی مقدمه، روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری پژوهش، روش نمونه گیری، ابزار گردآوری داده ها، روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها ذکر گردید و در پایان شیوه ی تجزیه و تحلیل در بخش توصیفی و استنباطی، به طور کامل شرح داده شد.
فصل چهارم:
تحلیل داده‏ها
فصل چهارم: تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
این فصل شامل دو بخش می باشد، بخش اول شامل، آمار توصیفی است. در بخش آمار توصیفی، ابتدا مشخصات پاسخگویان (از جمله فراوانی و درصد برحسب جنسیت، مقطع تحصیلی و دانشکده) ارائه می‏گردد. سپس در جز دوم، در ارتباط با سوالات اصلی و فرعی پژوهش در حیطه آمار استنباطی (آزمون تی تک نمونه‌ای، آزمون تی مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (آنوا) با استفاده از نرم افزار آماری [۵۴]SPSS به تجزیه و تحلیل داده‏های جمعآوری شده پرداخته شده است.
۴-۲- توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان
در این قسمت متغیرهای زمینهای که ویژگیهای فردی و اجتماعی پاسخگویان را معین میکنند، مورد بررسی و توصیف قرار گرفته است.
۴-۲-۱- توزیع فراوانی کل پاسخگویان بر حسب جنسیت
جدول شماره (۴-۱) : توزیع فراوانی و درصدی کل پاسخگویان بر حسب جنسیت

جنسیت فراوانی درصد
مرد ۱۲۷ ۹۶/۴۰
زن ۱۸۳ ۰۴/۵۹
مجموع ۳۱۰ ۱۰۰
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است