بررسی میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان سال ۱۳۹۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
پایان نامه
جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد آموزش پرستاری
(گرایش داخلی جراحی)
عنوان:
بررسی میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان سال ۱۳۹۱
استاد راهنما:
سرکار خانم عزت پاریاد
پژوهش و نگارش:
مرضیه جهانی
اسفند:۱۳۹۱
شماره ثبت:۸۸۲۰۷

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان
دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت
عنوان: بررسی میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت و عوامل مرتبط از دیدگاه آنان سال ۱۳۹۱
استاد راهنما:سرکار خانم عزت پاریاد
استاد مشاور:سرکار خانم اعظم اکبری،آقای دکتر احسان کاظم نژاد
نویسنده:مرضیه جهانی
چکیده:خشونت در محیط کار در سراسر دنیا عامل خطر مهمی تلقی می شود وکارکنان با انواع خشونت (کلامی،فیزیکی،تهدید،جنسی و …)در محیط کار روبرو هستند. پرستاران نیز به دلیل حضور و فعالیت بیشتر در اورژانس و ارتباط مستقیم با بیماران و بعلت در معرض بودن با انواع تنش ها حتی بیش از سایر رده های پرسنل پزشکی در معرض خشونت قرار دارند.با توجه به آن که مطالعات گسترده ای در مورد عواملی که می تواند بروز خشونت در محیط کار را تسهیل نماید،انجام نشده است این مطالعه سعی دارد تا با فراهم آوری اطلاعات مقدماتی به چاره اندیشی برای مقابله با این مشکل در این استان و سراسر کشور کمک کرده باشد.
هدف:هدف از انجام این پژوهش، تعیین میزان بروز خشونت نسبت به پرستاران و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت سال ۱۳۹۱ بود.
مواد و روش ها:این مطالعه یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی است وتعداد نمونه های آن ۴۴۲ نفر از پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت با حداقل ۶ ماه سابقه کار بودند که با نمونه گیری به شیوه طبقه ای سیستماتیک انتخاب شدند.ابزار نمونه گیری برگرفته از ابزار ناکرینگر و اوشا ورحمانی بود. یافته های این مطالعه تحت نرم افزار Spss نسخه ۱۹ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با بهره گرفتن از شیوه آنالیز عاملی اکتشافی و تاییدی نسبت به تعیین مهمترین عوامل مرتبط و شدت ارتباط هر کدام در مورد بروز خشونت نسبت به پرستاران ،از نظر آنان اقدام گردید. پس از تعیین مهمترین عوامل بر اساس آنالیز عاملی اکتشافی ،جهت تایید از آنالیز عاملی تاییدی تحت نرم افزار لیزرل نسخه ۸نسبت به تایید مهمترین عوامل مرتبط با بروز خشونت اقدام شد.
نتایج: یافته ها نشان داد که از دیدگاه پرستاران بیشترین خشونت های اعمال شده علیه آنان در ۶ ماه گذشته خشونت کلامی و سپس از خشونت فیزیکی بوده است و خشونت کلامی اغلب از سوی همراهان بیمار و خشونت فیزیکی اکثرا از سوی بیمار بوقوع پیوسته است و از ۶/۴۷درصد افرادی که این امر را گزارش نداده اند(۳/۵۵%) علت آن را بی فایده بودن گزارش قلمداد نموده اند. در قسمت عوامل مرتبط با بروز خشونت یافته ها نشان داد که ۵ عامل بیشترین توان پیشگویی کنندگی خشونت را در مدل داشتند که این پنج عامل به نامهای عامل احساس امنیت در بعد سازمانی، عامل مرتبط با بستری بیمار، عامل توانمندی پرستار جهت مقابله با خشونت ،عامل رضایتمندی بیمار ،عامل مشخصات فردی همراه بیمار نامگذاری گردید.
بحث ونتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان میدهد که خشونت کلامی و فیزیکی در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی رشت در مواردی وجود داشته و با توجه به عوامل مرتبط شناسایی شده برای مقابله با آن اقدامات متفاوتی نیاز می باشد.
کلید واژه ها:پرستاران بیمارستان،خشونت،محل کار
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول
زمینه پژوهش ………………………………………………………………………………………….۱
اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………….. ۵
سوالات و فرضیه پژوهش ………………………………………………………………………….. ۵
تعریف واژه های کلیدی ……………………………………………………………………………… ۶
پیش فرض های پژوهش …………………………………………………………………………….. ۷
محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………… ۸
فصل دوم
چهار چوب پژوهش ………………………………………………………………………………… ۹
مروری بر مطالعات ………………………………………………………………………………. ۲۵
فصل سوم
نوع پژوهش ………………………………………………………………………………………. ۳۹
جامعه پژوهش ……………………………………………………………………………………. ۳۹
نمونه پژوهش …………………………………………………………………………………….. ۳۹
مشخصات واحدهای پژوهش ……………………………………………………………………. ۴۰
محیط پژوهش ……………………………………………………………………………………. ۴۰
ابزار گرد آوری داده ها …………………………………………………………………………. ۴۰
تعیین اعتبار علمی ابزار ………………………………………………………………………… ۴۱
تعیین اعتماد علمی ابزار ………………………………………………………………………… ۴۱
روش گردآوری داده ها …………………………………………………………………………. ۴۲
روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………. ۴۲
عنوان صفحه
ملاحظات اخلاقی ……………………………………………………………………………….. ۴۸
فصل چهارم
یافته های پژوهش(معرفی جداول ……………………………………………………………… ۴۹
جداول …………………………………………………………………………………………… ۵۰
فصل پنجم
تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………… ۷۹
نتیجه گیری نهایی یافته ها ……………………………………………………………………. ۹۶
منابع …………………………………………………………………………………………… ۹۸
پیوست ها
اجازه نامه کتبی جهت استفاده از ابزار
ابزار تحقیق
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره ۱-۴: توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب متغیرهای فردی و اجتماعی ۵۰
جدول شماره۲-۴: توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب سابقه مواجه با خشونت فیزیکی، دفعات و زمان وقوع آن ۵۲
جدول شماره ۳-۴: توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب مواجه با خشونت کلامی،دفعات و زمان وقوع آن ۵۴

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *