بررسی مقاومت افزایش یافته به آنتی بیوتیک‌های گروه آمینوگلیکوزیدی (HLAR) در انتروکوکوس فکالیس با روش …

Abscess

۱

۰

۱

۰

۱

۰

۰

Biopsy

۱

۰

۱

۰

۰

۰

۰

شکل ‏۰-۱۷: نتایج حاصل از ارزیابی ژن های مورد بررسی در نمونه ها با استفاده از واکنش PCR
شکل ۴-۱۸٫ نتایج حاصل از PCR و M-PCR برای نمونه های مورد بررسی بر حسب جنسیت
شکل ۴-۱۹ نتایج حاصل از واکنش PCR برای نمونه های مورد بررسی بر حسب جنسیت
شکل ۴‑۲۰، نتایج حاصل از انجام M-PCR برای ژنهای مورد مطالعه
شکل ‏۴-۲۱: درصد نمونه های PCR که ژن aac(6’)-Ie-aph(2”)-Ia در آنها مثبت شده است
شکل ‏۴‑۲۲: درصد نمونه های مثبت شده در سه ژن aph(3’)-IIIa و ant(4’)-Ia و aac(6’)-Ie-aph(2”)-Ia
شکل ‏۴‑۲۳: درصد نمونه مثبت برای دو ژن ant(4’)-Ia و aac(6’)-Ie-aph(2”)-Ia
شکل ‏۴‑۲۴: درصد نمونه های مثبت برای دو ژن aph(3’)-IIIa و aac(6’)-Ie-aph(2”)-Ia در دو ژن
شکل ‏۴‑۲۵: درصد نمونه هایی که نتایج ژن ant(4’)-Ia در آنها مثبت شده است
شکل ‏۴‑۲۶: درصد نمونه هایی که ژن aph(3’)-IIIa در آنها مثبت است
شکل ۴‑۲۷: نمودار مقایسه نتایج حضور ژن های مقاومت به جنتامایسین در نمونههای مورد بررسی.
شکل ‏۴‑۲۸: نمودار مقایسه نتایج حضور ژن های مقاومت به استروپتومابسین در نمونه های مورد بررسی
فصل پنجم
بحث و پیشنهادات

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

بحث

انتروکوکها را میتوان به صورت فلور نرمال درمدفوع افراد بالغ یافت. با این حال این باکتریها یک پاتوژن مهم بیمارستانی نیز هستند (۶۰, ۱۷۲) و می توانند عامل شیوع عفونت ادراری، اندوکاردیت و مننژیت شوند.(۱۷۳) در مطالعه حاضر ۱۰۰ نمونه این باکتریها از نمونههای ادرار، زخم، آسیت، بیوبسی، مایع نخاع، پلور، خلط، مایع مفصل، برنش، پرستات، بیضه، خون، واژن، ترشحات سینوسی، جفت، پریکارد و آبسه بدست آمد.
گفته میشود که انتروکوکوس فکالیس با نود درصد بروز، و بعد از آن انتروکوکس فاسیوم با ۱۰ تا ۱۵ درصد بروز، شایع ترین علت در عفونت های انتروکوکی هستند ظهور آنها در دو دهه اخیر به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده است. (۱۷۳, ۱۷۴) مصرف بی رویه آنتی بیوتیک هایی مانند آمینوگلیکوزید ها، سفالوسپورین ها، آزترئونام ها، خانواده بتالاکتام ها، تری متوپریم و … موجب افزایش مقاومت و پیشرفت باکتری شده است(۱۷۵). هرچند که به نظر می رسد انتروکوک ها برای بدست آوردن ژن های مقاومت و انتقال آنها بسیار مستعد هستند(۱۷۶). این دو عامل سبب شده است که امروزه با پدیده HLAR مواجه شویم.
در مطالعه حاضر ۱۶% نمونه ها انتروکوکوس فاسیوم و ۸۴ % انتروکوکوس فکالیس بودند که با میزان بروز در مطالعات دیگران که در بالا اشاره شد برابری میکند.