بررسی مقاومت افزایش یافته به آنتی بیوتیک‌های گروه آمینوگلیکوزیدی (HLAR) در انتروکوکوس فکالیس …

۴-۳-نتایج مربوط به تفکیک گروه های سنی

نتایج مربوط به تفکیک گروه های سنی در نمودار شکل۴‑۵ نشان داده شده است.
شکل۴‑۵ نتایج مربوط به گروه های سنی که در پژوهش حاضر مورد ارزیابی قرار گرفتند.
شکل ‏۴‑۶: نتایج مربوط به گروه های سنی نمونه های انتروکوکس فکالیس
در نمودار (شکل ۴-۸)، زیر نتایج حاصل از وضعیت گروههای سنی در ارتباط با نمونههای انتروکوکوس فاسیوم نشان داده شده است
شکل۴‑۷: نتایج حاصل از وضعیت گروههای سنی در ارتباط با نمونههای انتروکوکوس فاسیوم
از مجموع ۱۰۰ نمونه بدست آمده، تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن که در شکل۴‑۸ آمده است، از انتروکوکوس فکالیس ATCC29212 نیز به عنوان کنترل منفی همواره استفاده شد.
شکل۴‑۸ : تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن. از انتروکوکوس فکالیس ATCC29212 نیز به عنوان کنترل منفی استفاده گردید
شکل۴‑۹: از مجموع تمام نمونه های انتروکوکوس فکالیس بدست آمده، تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن صورت پذیرفت. از انتروکوکوس فکالیس ATCC29212 نیز به عنوان کنترل منفی استفاده گردید

نتایج بررسی مقاومت افزایش یافته به جنتامایسین و استرپتومایسین این نتایج را در جدول زیر مشاهده می کنید.

جدول ‏۴‑۲: نتایج بررسی مقاومت افزایش یافته به جنتامایسین و استرپتومایسین برای انتروکوکوس فکالیس

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

(جنتامایسین ۱۲۰ میکروگرم) n (%) (استرپتومایسین ۳۰۰ میکروگرم) n (%)
حساس ۳۷ (۴۴٫۰۴%) ۳۲ (۳۸٫۰۹%)
حدواسط ۵ (۵٫۹%) ۵ ((۵٫۹%)
مقاوم ۴۵ (۵۳٫۵۷%) ۴۷ (۵۵٫۹۵%)

جدول۴‑۳: نتایج بررسی مقاومت افزایش یافته به جنتامایسین و استرپتومایسین برای انتروکوکوس فاسیوم