دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی مقاومت افزایش یافته به آنتی بیوتیک‌های گروه آمینوگلیکوزیدی (HLAR) در انتروکوکوس …

۱۱- مایع رویی تخلیه و تیوبها به صورت در باز، زیر لامپ به مدت۳۰ دقیقه کاملاً خشک میشوند.
۱۲-۳۰ میکرولیتر بافر TE (Tris-EDTA) اضافه، سوسپانسیون شده،۵ دقیقه در دمای ۵۵ درجۀ بن ماری قرار میگیرند.
۱۳- تیوبها یک دقیقه در ۹۰۰۰ دور سانتریفیوژ میگردند.
۱۴- مایع رویی از ذرات ته نشین شدۀ سیلیکا جدا و به تیوپهای استریل منتقل میشود.
– با کیت Bioneer
۱- ۵ برابر وزن ژل بافر ۱ به هر تیوب افزوده میگردد.
۲- ۱۰دقیقه در دمای ۶۰ درجۀ سلسیوس بن ماری قرار گرفته و هر ۲-۳ دقیقه یک بار تیوبها ورتکس میشوند.
۳- پس از حل شدن کامل ژل، مواد به ستون فیلتردار منتقل و یک دقیقه در۱۳۰۰۰ دور سانتریفیوژ و محلول عبور کرده از فیلتر دور ریخته میشود.
۴- به ستون۵۰۰ میکرولیتر بافر ۲ یا بافر شستشو افزوده و یک دقیقه در۱۳۰۰۰ دور سانتریفیوژ و محلول عبور کرده از فیلتر دور ریخته میشود.تکرار مرحلۀ ۴
۵- یک دقیقه در۱۳۰۰۰ دور سانتریفیوژ به منظور حذف اتانول باقیمانده و خشک شدن فیلتر.
۶- ستون فیلتردار به یک تیوب ۵/۱ میلی لیتری منتقل میگردد.
۷- به ستون۳۰ میکرولیتر بافر ۳ یا بافر جداسازی (Elution Buffer) افزوده،۱دقیقه در دمای اتاق انکوبه و سپس۱دقیقه در۱۳۰۰۰ دور سانتریفیوژ میشود.
نکات مهم
۱- اتیدیوم بروماید مادهای موتاژن است، لذا در هنگام ساخت محلولها و تهیۀ ژل، استفاده از دستکش برای جلوگیری از تماس مواد شیمیایی و خطرناک با دست الزامی است.
۲- در استفاده از دستگاه ژل داک که با نور UV کار میکند احتیاط لازم رعایت شود.
۳- هنگام بریدن ژل در روی ترانسیلومینیتور از عینک محافظ و دستکشهای مخصوص استفاده شود.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

۳-۱۲-۱۱-تعیین توالی

در نهایت برای تأیید صحت ژن تکثیر شده، قطعات به همراه پرایمر F1 برای تعیین توالی به شرکت ژن فناوران ارسال گردیدند.

۳-۱۳-روش تجزیه و تحلیل دادهها:

آنالیز دادهها با روشهای آمار توصیفی صورت گرفته و در قالب جداول و نمودارهای توزیع فراوانی ارائه میگردند.

۳-۱۴-ملاحظات اخلاقی:

رعایت اصول معاهده اخلاقی هلسینکی در تمام مراحل کار مدنظر قرار گرفت.

۳-۱۵-مشکلات ومحدویتها:

تهیه نمونههای بالینی
مشکلات کارکردی ابزاری
عدم تامین بودجه

۳-۱۶-متغیر ها:

ردیف متغیر نقش
(مستقل، وابسته، زمینه‌ای، مخدوشگر)
کمی کیفی تعریف علمی