بررسی عوامل فرهنگی _ اجتماعی موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان بندرعباس در سال ۱۳۹۳- قسمت ۴۱

متغیرهای جنسیت و سن به علت اینکه سطح معناداری آزمون t آن کمتر از ۰۵/۰ است دارای تاثیر معناداری بر متغیر احساس بیقدرتی هستند و متغیر سطح تحصیلات و وضعیت بومیبودن تاثیر معناداری بر متغیر احساس بیقدرتی ندارند که مدل تحلیل مسیر آن به صورت شکل زیر است:
جنسیت
۱۷۶/۰
احساس بی قدرتی
۱۴۹/۰-
سن
جمعبندی نتایج تحلیل مسیر در مراحل مختلف:
پس از مجموع نتایج تحلیل مسیر در بالا که در قالب شکل ، جدول و تفسیر نشان داده شد، در این قسمت باید با تلفیق این ۵ نتیجه تحلیل مسیر در ۵ مرحله و در نهایت آوردن آنها در قالب مدل تجربی، این مدل را با مدل نظری تحقیق تطبیق دهیم. بنابراین در این جا به منظور تلفیق نتایج و سادهتر شدن تفسیر نمودار مسیر، تاثیر متغیرهای مستقل تاثیرگذار بر متغیر مشارکت اجتماعی را به سه صورت نشان میدهیم که می تواند راهنمای خوبی باشد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

  1. متغیرهایی که صرفاً به صورت مستقیم بر متغیر مشارکت اجتماعی تاثیر گذاشتهاند.

 

  1. متغیرهایی که صرفاً به صورت غیرمستقیم بر متغیر مشارکت اجتماعی تاثیر گذاشتهاند.

 

 1. متغیرهایی که علاوه بر تاثیر مستقیم به صورت غیرمستقیم نیز بر متغیر مشارکت اجتماعی تاثیر گذاشتهاند.

 

پس میتوان گفت که تحلیل مسیر علاوه بر این که تاثیرات مستقیم و همزمان متغیرهای مستقل را نشان می دهد ، تاثیرات غیر مستقیم آن ها را نیز بیان میکند.

 

 

 1. متغیرهایی که صرفاً به صورت مستقیم بر متغیر مشارکت اجتماعی تاثیر گذاشتهاند:

 

احساس بیقدرتی و مسئولیتپذیری متغیرهایی بودند که تنها به صورت مستقیم بر مشارکت اجتماعی تاثیر گذاشتند. میزان تاثیر مستقیم احساس بیقدرتی و مسئولیت پذیری بر روی مشارکت اجتماعی به ترتیب برابر با ۱۴۴/۰- و ۳۸۱/۰ بوده است.
 

 

 1. متغیرهایی که صرفاً به صورت غیر مستقیم بر متغیر مشارکت اجتماعی تاثیر گذاشتهاند:

 

در اینجا متغیری که فقط به صورت غیر مستقیم بر متغیر مشارکت اجتماعی تاثیر گذاشته است و به صورت مستقیم بر مشارکت اجتماعی تاثیر نگذارد، وجود ندارد.

 

 

 1. متغیرهایی که علاوه بر تاثیر مستقیم، به صورت غیرمستقیم و با واسطه متغیرهای وابسته میانی بر متغیر مشارکت اجتماعی تاثیر گذاشتهاند:

 

متغیرهای جنسیت، سطح تحصیلات و سن و وضعیت بومی بودن علاوه بر تاثیر مستقیم، به صورت غیر مستقیم و با واسطه بر روی مشارکت اجتماعی تاثیر گذاشتهاند.
متغیرهای جنسیت و سن هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از طریق متغیر احساس بیقدرتی بر روی مشارکت اجتماعی اثر گذاشتهاند. همچنین متغیرهای سطح تحصیلات و وضعیت بومی بودن نیز به صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از طریق متغیر مسئولیتپذیری بر روی متغیر مشارکت اجتماعی اثر دارند.

 

 

 1. نحوه محاسبه ضرایب مسیر ( تاثیر رگرسیونی ) مستقیم ، غیرمستقیم و کل

 

بعد از اینکه روش تحلیل مسیر را طی چندین مرحله اجرا کردیم، باید در قالب جدولی، نتیجه مربوط به انواع تاثیر مستقیم، غیرمستقیم، و هم مستقیم و هم غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته مشارکت اجتماعی را نشان دهیم.

 

 

 1. محاسبه تاثیر مستقیم

 

تاثیر مستقیم در واقع همان ضریب تاثیر رگرسیونی هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته است. بنابراین، مقدار این تاثیر را میتوان از خروجی تحلیل رگرسیون بدست آورد.

 

 

 1. محاسبه تاثیر غیر مستقیم

 

برای بدست آوردن مقدار تاثیر غیرمستقیم هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته، ابتدا باید تمامی مسیرهای تاثیرات غیرمستقیم هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را در هم ضرب و سپس ماحصل تمامی این تاثیرات را با هم جمع کنیم.
که مقدار این ضریب برابر است با : ۰۴۵/۰= ۳۸۱/۰*۱۱۸/۰

 

 

 1. محاسبه تاثیر کل

 

برای بدست آوردن این مقدار کل، باید مقدارهای تاثیرهای مستقیم و غیر مستقیم هر متغیر مستقل را با هم جمع کنیم. به عنوان مثال میزان تاثیر کل متغیر سطح تحصیلات بر متغیر مشارکت اجتماعی برابر با:
تاثیر کل سطح تحصیلات= تاثیر مستقیم ( ۱۷۹/۰ ) + تاثیر غیر مستقیم ( ۰۴۵/۰) = ۲۲۴/۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *