بررسی عملکرد صنعت ارتباطات درشرکت ارتباطات سیار ایران با معیارهای تصمیم گیری چندگانه- قسمت ۲۲

همان طور که مشاهده می کنید مقدار ضریب ثابت معادله رگرسیون برابر ۳۲٫۴۵و مقدار سطح معنی داری آزمون برای ضریب ثابت رگرسیون برابر ۰٫۰۰۰ و همچنین مقدار برآورد ضریب متغیر مستقل برابر ۳٫۳۷ و مقدار سطح معنی داری آزمون برابر ۰٫۰۰۰ به دست آمده است که نشان می دهد هم ضریب ثابت و هم متغیر مستقل در معادله رگرسیونی حضور معنی داری دارند بنابراین رابطه بین صنعت ارتباطات و انجام دقیق و صحیح فعالیتهای حال و آینده در شرکت ارتباطات سیار ایران بر اساس آنالیز رگرسیون به صورت زیر خواهد بود:
Y=3.37+32.45*X
از رابطه فوق چنین می توان نتیجه گیری نمود که به ازای افزایش یک واحد درصنعت ارتباطات به میزان ۳٫۳۷ به انجام دقیق و صحیح فعالیتهای حال و آینده درشرکت ارتباطات سیار ایران افزوده می شود.
آزمون فرضیه پنجم
فرض پنجم: به کارگیری صنعت ارتباطات موجب بهبود کیفیت خدمات موثر می شود.
=H0 بین استفاده ازصنعت ارتباطات و بهبود کیفیت خدمات درشرکت ارتباطات سیار ایران رابطه ای وجود ندارد.
=H1 بین استفاده ازصنعت ارتباطات و بهبود کیفیت خدمات درشرکت ارتباطات سیار ایران رابطه ای وجود دارد.
جدول۲۰-۴: خلاصه مدل

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آماره دوربین واتسون انحراف معیار برآورد ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل
۱٫۷۲ ۱۷٫۰۸ ۰٫۷۸۱ ۰٫۸۸۴ ۱

 

همانگونه که در جدول مشاهده می شود همبستگی مثبت و معنی داری در سطح احتمال ۱% بین صنعت ارتباطات و بهبود کیفیت خدمات درشرکت ارتباطات سیار ایران وجود دارد. مثبت بودن ضریب همبستگی بین این دو متغیر نشان دهنده این است که با افزایش ارتباطات به میزان و بهبود کیفیت خدمات درشرکت ارتباطات سیار ایران افزوده می شود. مقدار آماره دوربین واتسون برابر ۱٫۷۲ می باشد که مقدار خوبی است و نشان می دهد که بین خطاها همبستگی وجود ندارد.
همچنین برای آزمون تاثیر متغیر مستقل ( پیش بینی) بر روی متغیر مستقل از آزمون خطی رگرسیون استفاده شده است.
جدول ۲۱-۴ تحلیل واریانس مربوط به مدل رگرسیونی متغیرصنعت ارتباطات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *