بررسی رابطه بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت در دانش آموزان سال سوم و پیش دانشگاهی شهرستان ورامین- قسمت ۲۰

۵۲/۳

 

 

۰۲/۱۶

 

 

۵/۱۲

 

 

مهارت اجتماعی

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

جدول شماره ۴- ۱۲ : نتایج تحلیل آماری مولفه های هوش هیجانی
در ارتباط با مولفه خود انگیزی:
۵/۱۷H0 : µ =
۵/۱۷H1 : µ ≠
نتایج حاصل از اجرای آزمون t تک نمونه ای با توجه به t محاسبه شده( ۲۵/۹ = t ) سطح معنی داری(sig:0.000) در سطح اطمینان ۹۹% نشان دهنده،رد فرض صفر و تایید فرض پژوهش می باشد.به بیان روشنتر در دانش آموزان نمونه مورد پژوهش وضعیت مولفه خودانگیزی از مولفه های اصلی هوش هیجانی بالاتر از حد متوسط قرار دارد.که مقایسه میانگین نظری(۵/۱۷) و میانگین محاسبه شده(۳۹/۱۹) نیز نشان می دهد،اختلاف معناداری بین این دو میانگین وجود دارد.
در ارتباط با مولفه خود آگاهی:
۲۰H0 : µ =
۲۰H1 : µ ≠
نتایج حاصل از اجرای آزمون t تک نمونه ای با توجه به t محاسبه شده (۸۸/۲۰ = t ) سطح معنی داری(sig:0.000) در سطح اطمینان ۹۹% نشان دهنده،رد فرض صفر و تایید فرض پژوهش می باشد.به بیان روشنتر در دانش آموزان نمونه مورد پژوهش وضعیت مولفه خودآگاهی از مولفه های اصلی هوش هیجانی بالاتر از حد متوسط قرار دارد.که مقایسه میانگین نظری(۲۰) و میانگین محاسبه شده(۷۶/۲۳) نیز نشان می دهد،اختلاف معناداری بین این دو میانگین وجود دارد.
در ارتباط با مولفه خودکنترلی:
۵/۱۷H0 : µ =
۵/۱۷H1 : µ ≠
نتایج حاصل از اجرای آزمون t تک نمونه ای با توجه به t محاسبه شده(۹۴/۱۶ = t ) سطح معنی داری(sig:0.000) در سطح اطمینان ۹۹% نشان دهنده،رد فرض صفر و تایید فرض پژوهش می باشد.به بیان روشنتر در دانش آموزان نمونه مورد پژوهش وضعیت مولفه خودکنترلی از مولفه های اصلی هوش هیجانی بالاتر از حد متوسط قرار دارد.که مقایسه میانگین نظری(۵/۱۷) و میانگین محاسبه شده(۶۴/۲۱) نیز نشان می دهد،اختلاف معناداری بین این دو میانگین وجود دارد.
در ارتباط با مولفه هوشیاری اجتماعی (همدلی) :
۱۵H0 : µ =
۱۵H1 : µ ≠
نتایج حاصل از اجرای آزمون t تک نمونه ای با توجه به t محاسبه شده (۶۵/۲۲ = t ) سطح معنی داری(sig:0.000) در سطح اطمینان ۹۹% نشان دهنده،رد فرض صفر و تایید فرض پژوهش می باشد.به بیان روشنتر در دانش آموزان نمونه مورد پژوهش وضعیت مولفه هوشیاری اجتماعی (همدلی) از مولفه های اصلی هوش هیجانی بالاتر از حد متوسط قرار دارد.که مقایسه میانگین نظری(۱۵) و میانگین محاسبه شده(۰۳/۱۹) نیز نشان می دهد،اختلاف معناداری بین این دو میانگین وجود دارد.
در ارتباط با مولفه مهارت اجتماعی:
۵/۱۲H0 : µ =
۵/۱۲H1 : µ ≠
نتایج حاصل از اجرای آزمون t تک نمونه ای با توجه به t محاسبه شده(۵۷/۱۷ = t ) سطح معنی داری(sig:0.000) در سطح اطمینان ۹۹% نشان دهنده،رد فرض صفر و تایید فرض پژوهش می باشد.به بیان روشنتر در دانش آموزان نمونه مورد پژوهش وضعیت مولفه مهارت اجتماعی از مولفه های اصلی هوش هیجانی بالاتر از حد متوسط قرار دارد.که مقایسه میانگین نظری(۵/۱۲) و میانگین محاسبه شده(۰۲/۱۶) نیز نشان می دهد،اختلاف معناداری بین این دو میانگین وجود دارد.
نمودار شماره ۴-۱ : نمودار پراکنش نمرات پرسشنامه هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت
نمودار پراکنش نمرات پرسشنامه هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت بیانگر وجود رابطه خطی ومنفی میان متغییر های پژوهش میباشد .
۴-۴-۴- آیا بین هوش هیجانی و اعتیاد به اینترنت رابطه وجود دارد؟
جدول شماره ۴- ۱۳ :
نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین اعتیاد به اینترنت و هوش هیجانی در سطح اطمینان ۹۹٪

 

تصویر توضیحی برای هوش هیجانی

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *