بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره …

۳-۴) نمونه آماری و شیوه نمونه گیری
نمونه آماری عبارت است از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت ، یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود ، بطوریکه این مجموعه معرف کیفیت و ویژگیهای آن قسمت ، گروه یا جامعه بزرگتر باشد( خاکی ، ۱۳۹۰ :۲۵۰).
حجم نمونه با توجه به نامحدود بودن جامعه از طریق جدول مورگان ۳۸۴ نفر می باشد. روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده خواهد بود. در این تحقیق به دفتر سهام داران ایرانخودر و سایپا مراجعه و آدرس ایمیل سهامداران آنها گرفته و پرسشنامه از طریق ایمیل برای ۲۰۰ سهامداران ایرانخودرو و ۱۸۴ نفر سهامداران سایپا ارسال گردید.
۳-۵) روش و ابزار جمع آوری داده ها
برای اجرای هر نوع مطالعه تحقیق، داده هایی جمع آوری می شود و با استفاده از آن متغیرهای تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.برای جمع آوری داده ها، ابزارها و روش های متعددی وجود دارد که هر یک از این ابزارها برای جمع آوری نوع معینی از داده ها مناسب است. می باید با ابزارهایی، داده های لازم را از جامعه(نمونه) آماری جمع آوری نمود و با تحلیل و تبدیل آنها به اطلاعات، به بررسی متغیرهای مورد نظر پرداخت.انتخاب ابزارها باید بگونه ای باشد که پژوهشگر بتواند از نحوۀ انتخاب ابزار خود دفاع کند و از این دستاورد ها پژوهش خود را معتبر سازد.(خاکی،۱۳۸۷، ۱۵۹)
در این تحقیق برای گردآوری داده ها از مطالعه میدانی (از طریق پرسشنامه) و کتابخانه ای استفاده می شود.تحقیق های میدانی، بررسی های علمی غیر آزمایشی هستند که هدفشان، کشف روابط وتعامل بین متغیرهای گوناگون در ساختارهای اجتماعی وسازمانی واقعی است.به طور کلی هر مطالعهء علمی بزرگ یا کوچکی که روابط را به طور نظام یافته دنبال می کند، فرضیه ها را بیازماید و غیر آزمایشی باشد و در شرایط زندگی واقعی مانند جوامع محلی کارخانه ها، سازمان ها وموسسات اجرا گردد مطالعۀ میدانی تلقی می شود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنا مه استاندارد برگرفته از تحقیقات لینتاری (۲۰۱۳) است. سوالات پرسشنامه بصورت جدول زیر است:
جدول ۳-۱) سوالات پرسشنامه به تفکیک هر متغیر

متغیرها سوالات تعداد سوال
آگاهی سرمایه گذاران ۱۱-۱ ۱۱
اعتماد سرمایه گذاران ۲۲-۱۲ ۱۱
بهره وری شرکت ها ۳۶-۲۳ ۱۴

۳-۶) روایی و پایایی پرسشنامه
از آنجا که ابزار گرداوری اطلاعات پژوهش، پرسشنامه است لذا روایی و پایایی آن به تفکیک تشریح می شود.
۳-۶-۱) روایی
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد.اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد.روایی در اصل به صحت و درستی اندازه گیری محقق بر می گردد.(صالحی و همکاران،۱۳۸۹)
روایی پرسشنامه در این تحقیق به دلیل آن که از پرسشنامه های استاندارد و نظریات دانشمندان فوق الذکر بهره گرفته شده است، بالطبع مورد تایید است بنابراین می توان نتیجه گرفت که این پرسشنامه از روایی کافی جهت ارزیابی متغیرها برخوردار است. همچنین روایی این تحقیق توسط جمعی از اساتید و ۳۰ نفر از خبرگان مورد تایید قرار گرفته است.
۳-۶-۲) پایایی
پایایی ابزار سنجش به این معنی است که اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود.به عبارت دیگرابزار معتبر، ابزاری است که از ماهیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشند(صالحی و همکاران،۱۳۸۹)
روش های تعیین پایایی متنوع اند و به شرح زیر دسته بندی می شوند.روش پایایی مصححان،روش فرم های هم ارز، روش های همسانی درونی”روش دو نیمه کردن، روش کودر-ریچاردسون و روش ضریب آلفای کرونباخ”.(مومنی،۱۳۸۹،۲۰۸). برای آزمون پایایی پرسشنامه ذکر شده، از روش آلفای کرونباخ استفاده می شود.که در ذیل به توضیح بیشتر آن پرداخته می شود.
روش آلفای کرونباخ
این روش برای محاسبه پایایی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کنند بکار می رود. در این گونه ابزار، پاسخ هر سوال می تواند مقادیر عددی مختلفی را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه از پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه نمود و سپس با استفاده از فرمول زیر، مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد. که در آن:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.