تحقیق دانشگاهی – بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری …

جمع آوری سرمایه شرکت ها
حجم معاملات شرکت ها
نقدینگی شرکت ها
جانوویچ[۳۷] و همکاران در سال ۲۰۱۳ در تحقیق خود به بررسی عملکرد مالی و بهره وری شرکت ها در صربستان پرداختند. این مقاله پژوهشی به بررسی اجزای مختلف آن بر عملکرد مالی ۱۰۰ شرکت صربستان در بخش واقعی (که شامل همه شرکت ها در اقتصاد صربستان از جمله بانکداری و بیمه) پرداخته است.ننیجه اینکه، سود خالص، درآمد عملیاتی و سود عملیاتی نتیجه استفاده موثر از IC در شرکت های صربستان نیستند. از سوی دیگر، سرمایه انسانی و ساختاری ROE و ROA را تحت تاثیر قرار می دهد، در حالی که سرمایه فیزیکی ROE را تحت تاثیر قرار می دهد.
احمد خان[۳۸] و همکاران در سال ۲۰۱۲ در تحقیق خود به بررسی تاثیر اعتماد بر عملکرد مالی بانک ها در پاکستان: تجدید ساختار سازمانی و تاثیر آن بر روحیه و عملکرد کارمندان پرداختند. چارچوب نظری این مطالعه داده های ثانویه متشکل از صورتهای مالی از بانک ها و بررسی متون است.صورتهای مالی از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰، از مجموع پنج بانک پاکستان جمع آوری شده. فرضیه نشان می دهد که سرمایه های فکری اثر معنی داری بر عملکرد مالی دارد. نتایج نیز ثابت می کند که اعتماد مشتریان بانک تاثیر قابل توجهی بر عملکرد مالی دارد.
باسوکی[۳۹] در سال ۲۰۱۲ در تحقیق خود به بررسی اعتماد و تاثیر آن بر بهره وری و عملکرد مالی پرداختند. این تحقیق به بررسی تاثیر بهره وری از ارزش افزوده توسط اجزای اصلی منابع شرکت (سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، و سرمایه ساختاری (نسبت به سودآوری مالی) که نشان دهنده بازگشت دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام)و همچنین سرمایه گذاران،افزایش سرمایه در سهام پرداخته است.داده ها با استفاده از ۲۲ شرکت بانکی و ۱۰ نمونه شرکتهای بیمه و بانکداری به ترتیب در سالهای ۲۰۰۵-۲۰۰۷ در نظر گرفته شده است. نتایج با اطمینان نشان می دهد که ارتباط معنی داری بین بهره وری از ™ VAIC نسبت به سودآوری مالی و افزایش سرمایه های سرمایه گذاران وجود دارد.
لایبو[۴۰]و همکاران در سال ۲۰۱۱ در تحقیق خود به بررسی رابطه بین سرمایه فکری وعملکرد و بهره وری شرکت، تجزیه و تحلیل تجربی بر اساس روش پنل دتا پرداختند. بر اساس تحقیقات دانشمندان داخلی و خلرج از کشور، شرکت انتخاب شده در پژوهش، شرکت های در نظر گرفته شده در صنعت بانکداری و بیمه به عنوان نمونه پژوهش در دوره سا لهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، با استفاده از روش ارزش افزوده ضریب فکری به عنوان سیستم ارزیابی می باشد. مقاله از سه مدل تحقیق تجربی بر اساس عملکرد اقتصادی، عملکرد مالی و عملکرد بازار سهام شده است. نتایج نشان می دهد که ارتباط معناداری بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت می باشد.
در سال ۲۰۰۷ در تحقیق خود ارتباط سرمایه فکری را با بازده مالی شرکت ها بررسی کرده اند. نتایج حاکی از ان است که اولا بین سرمایه فکری و بازده مالی فعلی و اتی شرکتها رابطه مثبت معناداری وجود دارد. ثانیا تاثیر سرمایه فکری در بازده مالی شرکت ها در صنایع مختلف متفاوت می باشد.
دنیس دیتریخ، ورنر گوث، و بوریس مک ژوسکی(۲۰۰۱) در مقاله ای اعتماد را در تصمیم های سرمایه گذاری آزمون کردند. به همین جهت به شرکت کنندگان در آزمون این امکان را دادند تا انتخاب های سرمایه گذاری خود را تغییر دهند ۱۴۹ نفر در آزمون شرکت کردند. یکی از آزمونها برای یک دارایی ریسکی، و دیگری برای دو دارایی ریسکی طراحی شده بود. نتایج این بررسی به صورت زیر است:
اعتماد بیش از حد با پیچیدگی کار افزایش می یابد. افرادی که فکر می کنند تحت تأثیر عوامل خارجی هستند، اعتماد بیش از حدکمتری دارند. اعتماد بیش از حد مردان از زنان شرکت کننده کمتر بود. اعتماد بیش از حد و سن رابطه منفی دارند.
هونجاک یک مدل چند معیاره برای ارزیابی عملکرد بانک ارائه می کند. مدل چند معیاره استفاده شده، مدل تحلیل سلسله مراتبی است. در این تحقیق معیارها براساس سیستم رتبه بندی CAMELS انتخاب شده و به چهار گروه نقدینگی، کارایی دارایی، سودآوری و کفایت سرمایه طبقه بندی می شوند(,Hunjak2001).
کاسمیدو، پاسیوراس، دامپوس و زپویندیس عملکرد بانکهای اوکراین را طی سالهای ۱۹۹۸-۲۰۰۲ روش های آنالیز ممیزی و رگرسیون لجستیک برای بررسی عملکرد بانکهای کوچک و بزرگ استفاده کردند. معیارهای تحقیق شامل ۱۳ نسبت مالی است که براساس شاخص کیفیت دارایی، کفایت سرمایه، نقدینگی و سودآوری انتخاب می شوند (Kosmidou) 2006( Zopounidis, Pasioutas,.
اولسون و زوبی با استفاده از نسبتهای حسابداری بدنبال ارزیابی عملکرد بانکهای ربوی و اسلامی در حوزه شورای همکاری خلیج فارس ۱۷ بوده و بدین منظور ۲۶ نسبت مالی را به ۵ گروه سودآوری، کارایی، کیفیت دارایی، نقدینگی و ریسک تقسیم بندی نمودند و از این طریق ۱۴۱ بانک ربوی و ۹۶ بانک اسلامی را مورد بررسی قرار دادند Olson,Zoubi) . 2008(.
سکمه، بایراکداروغلو و کاهرامان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و TOPSIS به ارزیابی عملکرد فازی صنعت بانکداری ترکیه می پردازند. در این تحقیق ارزیابی عملکرد کلان بانک ها در دو بخش مالی و غیرمالی مورد بررسی قرار می گیرد. شاخص کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ها، سودآوری، نقدینگی، ساختار درآمد و هزینه و گروه سهام برای ارزیابی عملکرد مالی و شاخص قیمت گذاری، بازاریابی، بهره وری و ارائه خدمات برای ارزیابی عملکرد غیر مالی مورد بررسی قرار می گیرند .(Secme,Yalcin,2009)
دنهلم[۴۱] ( ۲۰۰۲ )، در تحقیقی در یک دبیرستان دولتی، به رابطه بین چهار متغیر رفتار شهروندی سازمانی، اعتماد به همکاران، اعتماد به مراجعان و اعتماد به مدیر دبیرستان پرداخت. نتیجه تحقیق نشان دهنده رابطه نسبتاً بالا بین رفتار شهروندی سازمانی و اعتماد به همکاران، رابطه متوسط بین رفتار شهروندی سازمانی و اعتماد به مراجعان، رفتار شهروندی سازمانی و اعتماد به مدیر دبیرستان و اعتماد به همکاران و اعتماد به مدیر دبیرستان بود.
ویویان چن[۴۲] و همکارانش ( ۲۰۰۷ )، به بررسی تأثیر مبادله رهبر-عضو بر رفتار شهروندی سازمانی با در نظر گرفتن اعتماد و حمایت سرپرست به عنوان متغیرهای میانجی پرداختند. داده ها از ۲۰۰ پرستار و ۱۴ سرپرستار از ۶ بیمارستان جمعآوری شد و نتایج نشان داد مبادله رهبر-عضو، تأثیر مثبتی بر اعتماد زیردستان به سرپرست و هم چنین بر حمایت ادراک شده سرپرست دارد که در نتیجه موجب ارتقای رفتار شهروندی سازمانی پرستاران میشود .
سینگ[۴۳] و همکاران ( ۲۰۰۹ )، رابطه بین اعتماد بین فردی و سازمانی را بررسی کردند و دریافتند فراوانی تعاملات بین افراد، ثبات و صلاحیت، پیش بینی کنندههای مهم اعتماد بین فردی هستند و اعتماد بین فردی به طور مثبتی با رفتار سازمانی ارتباط دارد
Roderz and Mihalik در سال ۲۰۰۷ در تحقیق خود به بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری بر عملکرد مالی در صنعت هتلداری در اسلوونی پرداخته اند. نتایج تحقیق نشان داد که اولا یک رابطه مثبت معناداری بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد مالی در این صنعت وجود دارد، ثانیا ضریب تاثیر بالای سرمایه ارتباطی در مقایسه با سایر اجزای سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتها می باشد.
۲-۵-۲) پیشینه تحقیقات داخلی
علیجانپور و همکاران در سال ۱۳۹۲ تحقیقی با عنوان رابطه میان تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی کارکنان انجام دادند.هدف اصلی پژوهش، بررسی رابطه اعتماد سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران است. از میان ۱۰۱ کارمند، ۸۴ نفر بر اساس جدول مورگان به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده‌های پژوهش از طریق دو پرسشنامه های اعتماد سازمانی شاکلی- زالاباک، الیس و وینوگراد (۲۰۰۰) و تعهد سازمانی آلن و می‌یر (۱۹۹۰) جمع‌آوری شد که پس از تحلیل ضریب پایایی پرسشنامه‌ها، میزان ضریب پایایی آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اعتماد سازمانی ۰/۹۲ و پرسشنامه تعهد سازمانی ۰/۸۲ گزارش گردید. تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که اعتماد سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران با تعهد سازمانی (۰/۵۷۳ = r و ۰/۰۰۱ = p) و مولفه‌های تعهد عاطفی (۰/۵۴ = r و ۰/۰۰۱ = p) و تعهد تکلیفی (۰/۳۴۵ = r و ۰/۰۰۱ = p) آن رابطه مثبت و معنادار دارد و با مولفه تعهد مستمر تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنادار ندارد (۰/۲۰۲ = r و ۰/۰۶۶ = p). بر اساس یافته‌ها پیشنهاد می‌کنند که مدیران اداره کل ورزش و جوانان باید اعتماد را در بین کارکنان به وجود آورند تا شاید موجب افزایش تعهد سازمانی آن‌ها شوند.
تحقیقی در سال ۱۳۹۰ توسط غلامرضا اسلامی بیدگلی اشرف طهرانی تحت عنوان بررسی رابطه اعتماد بیش از حد سرمایه گذاران انفرادی و حجم مبادلات آنها در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفت. تحقیق حاضر، بمنظور آزمون تئوری فوق در بورس و اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۵ طراحی شده است. در این مطالعه، درجه اعتماد بیش از حد سرمایه گذاران با معیارهای تخمین نادرست دقت اطلاعات، اثر بهتر از متوسط و توهم کنترل سنجیده شده و حجم مبادلات نیز به دو معیار میزان سرمایه گذاری و تعداد مبادلات شکسته شده است. در فرضیات اهم تحقیق، رابطه کل حجم مبادلات با سه معیار اعتماد بیش از حد، مورد آزمون قرار گرفت و هر سه فرضیه کلی در سطح اطمینان ۹۵ درصد تایید شد. در فرضیات اخص گروه A رابطه معناداری بین میزان سرمایه گذاری و متغیرهای اعتماد بیش از حد بررسی و این نتیجه حاصل شد که بین میزان سرمایه گذاری و معیارهای اثر بهتر از متوسط و توهم کنترل رابطه معناداری وجود ندارد. در فرضیات اخص گروه B رابطه معناداری بین تعداد مبادلات و متغیرهای اعتماد بیش از حد بررسی شد که در سطح اطمینان ۹۹ درصد، تمامی فرضیات اخص گروه B تایید شد.در این تحقیق، معناداری رابطه رگرسیونی بین حجم مبادلات با متغیرهای اعتماد بیش از حد نیز مورد آزمون قرار گرفته و تایید شد. یافته ها بیانگر ارتباط ضعیف بین این متغیرها است. همچنین تاثیر سن، تحصیلات، و سابقه حضور در بورس برسطح متغیرهای اعتماد بیش از حد و حجم مبادلات، مورد تحقیق واقع شده است. بین حجم مبادلات و تخمین نادرست دقت اطلاعات رابطه معنی داری وجود دارد. بین حجم مبادلات و اثر بهتر از متوسط رابطه معنی داری وجود دارد. بین حجم مبادلات و توهم کنترل رابطه معنی داری وجود دارد
شیرازی و همکاران در سال ۱۳۹۱ تحقیقی با عنوان تأثیر اعتماد سازمانی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی انجام دادند. هدف از این تحقیق که در شرکت گاز استان خراسان شمالی انجام گرفته، بررسی تأثیر اعتماد سازمانی بر بروز چنین رفتارهایی است. رفتار شهروندی سازمانی با استفاده از پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکارانش و اعتماد سازمانی بوسیله پرسشنامه الونن و همکارانش، سنجیده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل ۹۴ کارمند اداری شرکت گاز بوده و از روش سرشماری برای گردآوری داده ها استفاده شده است. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین تمام ابعاد متغیر مستقل و وابسته بود. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد که از بین ابعاد مختلف اعتماد سازمانی، اعتماد نهادی بیشترین سهم را در تبیین تغییرات رفتار شهروندی سازمانی دارد. نهایتاً، آزمون میانگین یک جامعه نشان داد تمام ابعاد اعتماد سازمانی، هم چنین تمام ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در این شرکت از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند.
فرهنگ و همکاران در سال ۱۳۹۰ تحقیقی با عنوان بررسی ساختار عاملی اعتماد سازمانی و رابطه مؤلفه‌های آن با یادگیری سازمانی در دانشگاههای دولتی جنوب شرق کشور انجام دادند. در این پژوهش پرسشنامه‌های یادگیری سازمانی و اعتماد سازمانی میان ۲۴۰ نفر از کارکنان و اعضای هیئت-علمی دانشگاههای دولتی پزشکی و غیر پزشکی جنوب شرق که به صورت تصادفی انتخاب شدند، توزیع و پس از جمع آوری بیش از ۸۰% پرسشنامه داده ها استخراج شد. روایی محتوایی هر دو پرسشنامه را استادان مدیریت آموزشی تأیید کردند و پایایی پرسشنامه‌های یادگیری سازمانی و اعتماد سازمانی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ۰/۷۳و ۰/۸۲ تعیین شد. در این پژوهش از آزمون شاپیروویلک برای بررسی نرمال بودن نمرات، ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرها، رگرسیون خطی و انحنایی و تحلیل واریانس برای بررسی فرضیات استفاده شد. همچنین، برای آزمون فرضیه ها داده ها در دو مرحله اعتماد افقی و اعتماد عمودی و مؤسسه‌ای تجزیه و تحلیل شد. از رگرسیون چند متغیره و روش تحلیل مسیر نیز برای سنجش مدل پژوهش استفاده شد. بر اساس یافته‌های تحقیق رابطه معنادار بین مؤلفه‌ اعتماد افقیr=0.242)) و مؤلفه‌ اعتماد عمودی و مؤسسه‌ای r=0.272)) با یادگیری سازمانی وجود دارد. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که رابطه بین مؤلفه‌ اعتماد عمودی و مؤسسه‌ای با یادگیری سازمانی معنادار است (p=0.021). همچنین، رابطه بین مؤلفه‌ اعتماد سازمانی افقی با مؤلفه‌ اعتماد سازمانی عمودی و مؤسسه‌ای معنادار است (p=0.0001)، اما رابطه بین مؤلفه‌ اعتماد سازمانى افقی و یادگیری سازمانی معنادار نیست و به همین دلیل، این رابطه از مدل نهایی پژوهش حذف شد.
رحیمیان و همکاران در سال ۱۳۹۱ در مقاله ای به بررسی بهره وری و عملکرد مالی شرکتهای صنایع خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. در این مقاله برای سنجش سرمایه فکری از مدل پالیک استفاده شده است.دوره زمانی مورد مطالعه سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ و نمونه انتخابی شامل ۲۴ شرکت می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که در میان عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکری، کارایی سرمایه ساختاری و کارایی سرمایه بکارگرفته شده دارای بیشترین تاثیر بر عملکرد مالی شرکت های نمونه می باشند و میان سرمایه انسانی و عملکرد مالی شرکت های نمونه ارتباط معناداری وجود ندارد.
سینایی و همکاران در سال ۱۳۹۰ در مقاله ای به بررسی بهره وری و عملکرد شرکت پرداختند. این تحقیق به بررسی ارتباط بین سرمایه نواوری و سرمایه مشتری با عملکرد مالی در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس و روابط تعاملی آن دو با عملکرد مالی شرکت ها با توجه به تکنولوزی شرکت می پردازد. نتایج نشان داد که هر دو متغیر سرمایه نواوری و مشتری رابطه مثبت و معنی داری با عملکرد مالی دارند.
عباسی و گلدی صدقی در سال ۱۳۸۹ در مقاله ای به بررسی تاثیر کارایی بر بهره وری عملکرد مالی شرکت ها در بورس تهران پرداخته اند.در این پژوهش تاثیر شاخص های سرمایه فکری بر عملکرد مالی برای ۹۹ شرکت طی سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ به روش رگرسیون پنل دیتا بررسی شده اند.نتایج نشان داد که شرکت هایی که سرمایه فکری بالاتری دارند علکرد مالی بهتری دارند، میانگین ضریب سرمایه فکری در بین ۷ صنعت تفاوت معناداری داشت.
ملکیان و زارع بهنمیری در سال ۱۳۸۹ در مقاله ای به تبیین عملکرد مالی و بهره وری شرکت های داروسازی با رویکرد فازی پرداخته اند. جهت بررسی عملکرد صورت های مالی شرکت ها و به منظور سنجش سرمایه فکری ابزار پرسشنامه با ضریب پایایی ۹۶ درصد مورد استفاده قرار گرفته است.نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای مستقل سرمایه انسلنی و ارتباطی بر عملکرد شرکت اثر مثبت داشته اند در حالیکه متغیر مستقل سرمایه ساختاری بر عملکرد شرکت ها تاثیر معناداری نداشته است.
مدهوشی و اصغرنژاد امیری در سال ۱۳۸۸ در مقاله ای به سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن بابازده مالی شرکتها پرداختند، در این تحقیق ابتدا بر اساس روشی کاربردی، ارزش سرمایه فکری شرکت های سرمایه گذاری برای دوره زمانی ۶ ساله از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ محاسبه، سپس در مرحله بعد، ارتباط بین ارزش سرمایه فکری و بازده مالی شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها حاکی از رابطه معنادار مثبت بین سرمایه فکری و بازده مالی،بازده مالیاتی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
عسگری و همکارانش ( ۲۰۰۸ )، در تحقیقی به بررسی رابطه بین رفتارهای رهبری تبادلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی پرداختند و مبادله رهبر-عضو، حمایت سازمانی درک شده و اعتماد به مدیریت را به عنوان متغیرهای میانجی در این ارتباط در نظر گرفتند. نتیجه تحقیق حاکی از این بود که رابطه مثبت و مستقیمی بین رفتارهای رهبری مبادله ای و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد . هم چنین اعتماد رابطه مثبت و مستقیمی با رفتار شهروندی سازمانی دارد.
نجات و همکارانش ( ۲۰۰۹ )، به بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر مستقل و ادراک مشتری از کیفیت خدمات به عنوان متغیر وابسته و نیز رضایت و اعتماد مشتریان به عنوان متغیر مستقل و رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر وابسته پرداختند و به این نتیجه رسیدند که رضایت شغلی و اعتماد کارکنان نسبت به مدیران، رابطه معن ی داری با رفتار شهروندی سازمانی دارد و هم چنین رفتار شهروندی سازمانی نیز رابطه مثبتی با کیفیت خدمات ادراک شده توسط مشتری دارد.
خنیفر و همکاران در سال ۱۳۸۸ تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین مؤلفه های اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان انجام دادند.این تحقیق پیرامون بر رسی رابطه اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان صورت گرفته است . جامعه آماری در این تحقیق کارکنان سازمان های آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی استان قم می باشدو نمونه آماری متشکل از ۳۵ کارمند از سازمان جهاد کشاورزی استان قم و ۵۴ کارمند از سازمانآموزش و پرورش استان قم می باشد. جهت بررسی تعهد سازمانی از مدل آلن و میر و برای بررسی اعتماد از مدلی که نتیجه تحقیق صورت گرفته با عنوان “شناسایی عوامل مؤثر بر اعتماد سازی بین کارکنان و مدیران و بررسی وضعیت موجود سازمان های اجرایی کشور می باشد، استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است . با توجه به نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق مشخص شده که در هر دو سازمان میان اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنا داری وجود ندارد . به علاوه نتایج حاصل از فر ضیات فرعی تحقیق نشان دهنده این بود که در سازمان آموزش و پرورش میان ابعاد توجه و تعهد عاطفی، میان توجه و تعهد تکلیفی، رابطه معناداری مشاهده شده است.
فصل سوم
روش جمع آوری داده ها
۳-۱) مقدمه
پایۀ هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود. از اصطلاح روش تحقیق معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط شده است که از آن جمله عبارت است از اینکه، روش تحقیق به عنوان یک فرآیند نظامند، برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسأله به کار برده می شود، به عبارتی روش تحقیق، مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راههای معتبر و نظام یافته برای بررسی واقیعتهـــا، کشف مجهولات و دستیــابی به راه حل مشکلات است. (خاکی،۱۳۸۷)
در این فصل به تفکیک، موارد مذکور در فصل اول و هر یک از روشهای مورد استفاده در این تحقیق را تشریح میکنیم.
۳-۲) روش تحقیق
هر پژوهش، فعّالیتی نظام مند است که طی آن، یا دانش گسترش می یابد یا وضعیتی توصیف و تبیین می گردد و یا در نهایت برای مسأله یا مشکل خاص راه حل جویی می شود با توجه به اینکه هر تحقیق با یک مسأله و هدف خاص آغاز می گردد لذا بر پایه ماهیت مسائل مطرح شده و هدفی که پژوهشگر از تحقیق دنبال می کند، آن ها را طبقه بندی می کنیم. این نوع طبقه بندی بر میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آن به شرایط مشابه دیگر تأکید می کند.(خاکی،۱۳۸۷). پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری اطلاعات ، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است. کاربردی به این جهت که دانش جدیدی را که کاربرد مشخصی درباره فرآورده یا فرآیندی که واقعیت دارد دنبال می کند. توصیفی از آن جهت که آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود ، عقاید متداول ، فرآیند های جاری ، آثار مشهود یا روند های در حال گسترش توجه دارد. همبستگی هم به آن جهت که رابطه بین متغیر ها را بر اساس هدف تحقیق تحلیل می کند چرا که رابطه همبستگی زمانی وجود دارد که تغییرات یک متغیر با تغییرات متغیر دیگر همراه باشد .
۳-۳) جامعه آماری
مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک می باشند، یک جامعه آماری را مشخص می سازند و
معمولا آن را با N نمایش می دهند. (خاکی، ۱۳۸۹،۲۷۳) . جامعه آماری این تحقیق سهامداران شرکت های بورس و اوراق بهادار تهران (ایرانخودرو و سایپامی) باشد.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir