جستجوی مقالات فارسی – بررسی تأثیر حمایت ‌های سیاسی دولتی و نهادی بر توان شرکت‌ ها در …

در وضعیت عدم تقارن اطلاعاتی بین نگه داشت وجه نقد و ارزش شرکت رابطه معکوس معنا داری وجود دارد.

نمازی و همکاران-۱۳۹۱

بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی کالا، سودآوری و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

وجود رابطه معکوس و معنی دار بین تغییرات در موجودی کالا و تغییرات کوتاه مدت در سود شرکت و تغییرات در ارزش شرکت.

دموری و همکاران-۱۳۹۰

بررسی رابطه بین هموارسازی سود، کیفیت سود و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

سرمایه گذاران برای شرکت‌های هموارساز سود با کیفیت بالاترین ارزش و برای شرکت‌های غیرهموار ساز سود بدون کیفیت کمترین ارزش را قائل هستند.

کرمی و عمرانی-۱۳۸۹

تأثیر چرخه ی عمر شرکت و محافظه کاری بر ارزش شرکت.

سرمایه گذاران اهمیت بیشتری به خالص دارایی‌های عملیاتی و سود عملیاتی غیر عادی شرکت‌های در مرحله ی رشد نسبت به شرکت‌های مراحل بلوغ و افول می دهند. که در مراحل رشد و بلوغ، سرمایه گذاران اهمیت بیشتری به خالص دارایی‌های عملیاتی و سود عملیاتی غیر عادی شرکت‌های محافظه کار می دهند و در مرحله ی افول عکس این موضوع صادق است.

فصل سوم: روش تحقیق
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
به کارگیری روش علمی در تحقیق، تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی است. لذا برای انجام یک پژوهش معتبر به روش شناسی نیاز هست. بعضی روش شناسی را موضوعی نظری می‌دانند که با منطق و فلسفه پیوسته است و بعضی دیگر روش شناسی را از فلسفه جدا دانسته ، و آن را یک رشته علمی می‌دانند . بررسی و تحلیل نقادانه شیوه‌های خاص شناخت و نظریه در حوزه‌های علمی، وظیفه شاخه ای از “فلسفه علم” است که “روش شناسی” نامیده می‌شود. دستیابی به هدف‌های پژوهش زمانی حاصل می‌شود که جست وجوی شناخت با روش شناسی درست انجام پذیرد. روش شناسی ، پژوهش را منظم، منطقی و اصولی کرده و جست و جوی علمی را نیز راهبری می‌کند(خاکی، ۱۳۹۱).
انتخاب روش مناسب پژوهش در دستیابی به اهداف پژوهش مؤثر است. در این فصل ضمن طرح مجدد فرضیه‌ها، قلمرو تحقیق، جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه، متغیر‌های تحقیق را بر شمرده و نحوه محاسبه آن‌ها را بیان می‌کند؛ و در نهایت مدل‌های مورد نظر، روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون‌های مورد استفاده جهت تحلیل داده‌ها را بر می‌شمرد.
۳-۲- روش تحقیق
روش تحقیق براساس هدف انجام تحقیق به دو دسته روش تحقیق بنیادی و کاربردی دسته بندی می‌شود. زمانی که پژوهش برای افزایش دانش و درک ما از مسائل خاصی که عموماً در محیط‌های سازمانی اتفاق می‌افتد و چگونگی حل آن‌ها انجام می‌شود، پژوهش بنیادی یا پایه ای نامیده می‌شود و وقتی پژوهش به قصد کاربرد نتایج یافته‌هایش برای حل مسأله خاص متداول درون سازمان انجام می‌شود چنین پژوهشی، پژوهش کاربردی نامیده می‌شود(دانایی فرد ودیگران،۱۳۹۰).
بنابراین روش تحقیق حاضر از نوع کاربردی است. روش تحقیق براساس شیوه انجام تحقیق به دو دسته آزمایشی و غیر آزمایشی تقسیم بندی می‌شوند که روش تحقیق حاضر از نوع روش تحقیق غیر آزمایشی همبستگی می‌باشد. از نظر وضعیت داده‌ها نیز پژوهش حاضر پس رویدادی است.
۳-۳- فرضیه‌های تحقیق
حمایت‌های سیاسی دولت بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت‌ها اثر می‌گذارد.
حمایت‌های سیاسی دولت بر ارزش شرکت‌ها اثر می‌گذارد.
حمایت‌های نهادی بر توان اخذ وام‌های بانکی توسط شرکت‌ها اثر می‌گذارد.
حمایت‌های نهادی بر ارزش شرکت‌ها اثر می‌گذارد.
۳-۴- قلمرو تحقیق
هر تحقیقی باید دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد تا محقق در تمامی مراحل تحقیق، بر موضوع تحقیق احاطه کافی داشته باشد.
قلمرو موضوعی تحقیق
این تحقیق به بررسی تأثیر حمایت‌های سیاسی دولتی و نهادی بر توان شرکت‌ها در اخذ وام‌های بانکی و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.
محدوده زمانی تحقیق

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.