پژوهش – بررسی تأثیر حمایت ‌های سیاسی دولتی و نهادی بر توان شرکت‌ ها …

محققین در پژوهشی با عنوان “رابطه سود و جریانات نقدی با ارزش شرکت در چارچوب چرخه عمر” با بهره گیری از اطلاعات ۲۶۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جهت پاسخ به این سوال که کدام یک از دو معیار عملکرد (سود یا جریانات نقدی) محتوای اطلاعاتی بهتری درباره ارزش شرکت فراهم می‌آورند؟؛ از رگرسیون خطی چند گانه استفاده کردند. نتایج گویای آن بود که در دوره افول و رشد همبستگی جریانات نقدی با ارزش شرکت به شکل معناداری قوی تر از همبستگی سود با ارزش شرکت است و در دوره بلوغ محتوای اطلاعاتی سود به شکل معناداری بیشتر از محتوای اطلاعاتی جریانات نقدی است (حقیقت وقربانی،۱۳۸۶).
در مطالعه ای با عنوان “بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت” از اطلاعات ۶۱ شرکت موجود در بورس اوراق بهادار برای جمع آوری داده‌ها استفاده شد. هدف بررسی رابطه میان سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت بود که نویسندگان نگرش‌های مختلف نسبت به سرمایه گذاران نهادی را مورد آزمون قرار دادند (فرضیه نظارت کارآمد و فرضیه همگرایی منافع). جهت تحلیل آماری، روش رگرسیون خطی چندگانه به کار بسته شد و نتایج تحقیق آن‌ها نشان دهنده وجود رابطه مثبت میان سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت و مؤید فرضیه نظارت کارآمد است. با این وجود نتایج بیانگر عدم وجود رابطه معنادار میان تمرکز مالکیت نهادی و ارزش شرکت بوده و فرضیه همگرایی منافع را تأیید نمی‌کند (حساس یگانه و دیگران،۱۳۸۷).
در تحقیقی با عنوان “بررسی رابطه معیارهای حسابداری و اقتصادی عملکرد با ارزش شرکت‌ها در صنایع سیمان و پتروشیمی بورس تهران ” که در جامعه آماری بورس تهران با نمونه ای به حجم ۲۳ شرکت با استفاده از روش تحقیق کاربردی صورت گرفت؛ برای تحلیل داده‌ها از روش رگرسیون بوت استرپ استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که معیارهای اقتصادی در مقایسه با معیارهای حسابداری برتری دارند و معیارهای حسابداری برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها کافی نیستند (پویان فر وهمکاران ،۱۳۸۹)
در پژوهشی با عنوان “نگهداشت وجه نقد، ارزش شرکت وعدم تقارن اطلاعاتی” که با استفاده از اطلاعات ۱۰۵ شرکت از بورس اوراق بهادار تهران جهت بررسی رابطه بین نگه داشت وجه نقد و ارزش شرکت در وضعیت عدم تقارن اطلاعاتی صورت گرفت؛ با به کارگیری، روش تحلیل پانلی و رگرسیون حداقل مربعات برای تحلیل داده‌ها با این نتیجه رسیدند که در وضعیت عدم تقارن اطلاعاتی بین نگه داشت وجه نقد و ارزش شرکت رابطه معکوس معنا داری وجود دارد (قربانی وعدیلی،۱۳۹۱).
پژوهشگران در مطالعه ای تحت عنوان “بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی کالا، سودآوری و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” از اطلاعات ۵۶ شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۸-۱۳۸۱ بهره گرفتند. هدف بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی کالا با تغییرات در سودآوری و ارزش شرکت، همچنین یافتن تأثیر تغییرات در حساب‌های دریافتنی و هزینه‌های اداری و فروش بر رابطه بین تغییرات در موجودی کالا با تغییرات در سودآوری و ارزش شرکت بود. پژوهشگران در این پژوهش با توجه به نوع داده‌ها(ترکیبی)، به منظور تعیین مدل تخمین مناسب از آزمون‌های‌هاسمن، چاو و بروش –پاگانالامو همچنین، برای آزمون فرضیه‌ها از تحلیل همبستگی )ضریب پیرسون) و رگرسیون استفاده کردند. نتایج پژوهش نشان دهنده وجود رابطه معکوس و معنی دار بین تغییرات در موجودی کالا و تغییرات کوتاه مدت در سود شرکت و تغییرات در ارزش شرکت است. همچنین، نتایج حاکی از عدم رابطه معنی دار بین تغییرات در موجودی کالا با تغییرات بلند مدت در سود شرکت و تغییرات در بازده دارایی‌ها شرکت است. افزون بر آن، نتایج بیان کننده عدم رابطه معنی دار بین متغیرهای کنترلی با تغییرات در موجودی کالا، سودآوری و ارزش شرکت است (نمازی و همکاران ،۱۳۹۱).
در پژوهشی تحت عنوان “بررسی رابطه بین هموارسازی سود، کیفیت سود و ارزش شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، به بررسی رابطه بین ارزش شرکت با هموارسازی سود و کیفیت سود گزارش شده در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ پرداختند. آن‌ها در این پژوهش درصدد برآمدند تا به این سوال پاسخ دهند که آیا صرفاً هموارسازی سود باعث افزایش ارزش شرکت می شود و یا این که هموارسازان سود همزمان باید کیفیت سود گزارش شده را نیز در نظر بگیرند؟ بدین منظور، آن‌ها شرکت‌های نمونه را با استفاده از روش ایکل به دو گروه هموارساز و غیر هموارساز تفکیک کردند. سپس با به کارگیری روش اسلون به دو گروه با کیفیت سود و بدون کیفیت و در نهایت، به چهار گروه شرکت‌های هموارساز سود با کیفیت، غیر هموارساز سود با کیفیت، هموارساز سود بدون کیفیت و غیر هموارساز سود بدون کیفیت تقسیم کردند و رابطه قیمت سهام با هموارسازی سود و کیفیت سود در دو سطح سود و تغییرات سود را مورد آزمون قرار دادند. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان می دهد سرمایه گذاران برای شرکت‌های هموارساز سود با کیفیت بالاترین ارزش و برای شرکت‌های غیرهموار ساز سود بدون کیفیت کمترین ارزش را قائل هستند (دموری و همکاران،۱۳۹۰).
در مطالعه ای با عنوان “تأثیر چرخه ی عمر شرکت و محافظه کاری بر ارزش شرکت” نویسندگان جهت بررسی تأثیر چرخه ی عمر شرکت و محافظه کاری بر ارزش شرکت، با استفاده از مدل فلتهام و اوهلسون
)۱۹۹۵(، تأثیر محافظه کاری بر واکنش سرمایه گذاران به خالص دارایی‌های عملیاتی و سود عملیاتی غیر عادی در مراحل مختلف چرخه ی عمر شرکت مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها تحلیل داده‌های گردآوری شده در این پژوهش را در سه مرحله انجام دادند. نخست، شرکت‌های عضو نمونه ی آماری را به مراحل رشد، بلوغ و افول طبقه بندی کردند. سپس هر یک از شرکت‌های مراحل رشد، بلوغ و افول با استفاده از مدل فلتهام و اوهلسون به شرکت‌های محافظه کار و شرکت‌هایی که از رویه‌های حسابداری متهورانه استفاده می کنند، تفکیک کرده و در مرحله ی آخر با استفاده از روش‌های آماری تحلیل همبستگی و رگرسیون مقطعی فرضیه‌های پژوهش مورد آزمون قرار دادند. نتایج حاصل از بررسی ۴۵۰ سال- شرکت طی دوره ی زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷ نشان می دهد که سرمایه گذاران اهمیت بیشتری به خالص دارایی‌های عملیاتی و سود عملیاتی غیر عادی شرکت‌های در مرحله ی رشد نسبت به شرکت‌های مراحل بلوغ و افول می دهند. همچنین نتایج نشان می دهد که در مراحل رشد و بلوغ، سرمایه گذاران اهمیت بیشتری به خالص دارا یی‌های عملیاتی و سود عملیاتی غیر عادی شرکت‌های محافظه کار)نسبت به شرکت‌هایی که از رویه‌های حسابداری متهورانه استفاده می کنند( می دهند و در مرحله ی افول عکس این موضوع صادق است (کرمی و عمرانی ،۱۳۸۹( .
جدول۲-۱- جدول خلاصه پیشینه –بین المللی

محقق-سال عنوان تحقیق نتایج
وو و چنگ -۲۰۱۱ تأثیر ارتباطات سیاسی مدیریتی و کیفیت یارانه‌های دولتی: شواهد از چین. ارتباطات سیاسی مدیریتی اثر مثبت معنا داری در به دست آوردن یارانه‌های دولتی دارد.
چان و همکاران-۲۰۱۱ ارتباطات سیاسی شرکت‌های چینی، مالکیت و محدودیت‌های تأمین مالی. شرکت‌های با روابط سیاسی با محدودیت تأمین مالی مواجه نیستند. همچنین شرکت‌های بدون روابط سیاسی خانوادگی تحمل بیشتری در مقابل محدودیت‌های تأمین مالی دارند تا شرکت‌های بدون روابط سیاسی دولتی.
بوباکری و همکاران -۲۰۱۲ ارتباطات سیاسی و هزینه حقوق صاحبان سهام. اثر ارتباطات سیاسی بر هزینه مالی سرمایه شرکت‌ها به وسیله محیط نهادی و سیاسی حاکم بر کشور و ویژگی‌های شرکت تحت تأثیر قرار می‌گیرد. پائین بودن ریسک شرکت‌های با روابط سیاسی در مقایسه با شرکت‌های بدون روابط سیاسی.
دنگ و همکاران-۲۰۱۲ اثر متنوع سازی ارتباطات سیاسی شرکت‌ها و پیامد‌های عملکرد آن: شواهد از چین. شرکت‌هایی که ارتباطات سیاسی دارند، احتمال متنوع سازی در آن‌ها بیشتر است. تنوع نامربوط در شرکت‌های با ارتباطات سیاسی اثر منفی بر عملکرد آینده دارد که به آسیب ارزش شرکت می‌انجامد.
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.