بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی- قسمت …

LE

۰۰۰/۰

۹۲۰/۶۶۲

K

۰۱۱/۰

۴۲۶/۱۱۱

مأخذ: محاسبات تحقیق
با توجه به نتایج آزمون ایستایی ADF فیشر در جدول بالا، تمام متغیرها در سطح ایستا بوده و انباشته از مرتبه صفر((۰)I) میباشند.
با توجه به اینکه سه آزمون فوق مزیت خاصی نسبت به هم ندارند، لذا نتیجه ایستایی متغیرها بر این اساس که نتیجه مشابهی در دو آزمون بدست آمده باشد بیان میشود.
متغیر لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه مطابق با هر سه آزمون فوق در سطح ایستا بوده بنابراین نتیجه میگیریم که متغیر مذکور انباشته از مرتبه صفر میباشد.
متغیر لگاریتم نرخ خام تولد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر بر اساس آزمون LLC در سطح ناایستا بوده ولی طبق آزمونهای IPS و ADF در سطح ایستا میباشند. پس میتوان گفت که متغیر نرخ خام تولد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در سطح ایستا و انباشته از مرتبه صفر میباشد.
متغیر لگاریتم مصرف سرانه انرژی در سطح ایستا و انباشته از مرتبه صفر میباشد. زیرا متغیر مذکور طبق آزمون IPS در سطح ناایستا بوده ولی طبق دو آزمون LLC و ADF در سطح ایستا میباشد.
متغیر لگاریتم امید به زندگی در بدو تولد بر اساس هر سه آزمون ایستایی LLC و IPS و ADF در سطح ایستا بوده، پس اینطور نتیجه میگیریم که انباشته از مرتبه صفر میباشد.
متغیر لگاریتم تشکیل سرمایه ناخالص سرانه بر اساس هر سه آزمون ایستایی LLC و IPS و ADF در سطح ایستا بوده، بنابراین این متغیر انباشته از مرتبه صفر میباشد.
۵-۳- برآورد مدل تحقیق و انتخاب روش مناسب تخمین برای پانل دیتا
در این قسمت ابتدا ضرورت استفاده از روش دادههای پانلی برای برآورد مدل، آزمون شده است. به این آزمون، آزمون معنیدار بودن اثرات گروه گفته میشود که در صورت رد فرضیه صفر از روش دادههای پانلی برای برآورد مدل استفاده میشود. در قسمت بعدی آزمونهای لازم برای انتخاب روش مناسب تخمین در دادههای پانلی انجام گرفته است. همچنین به منظور تحلیل حساسیت نتایج حاصل از برآورد مدل، مدل تحقیق برای گروه کشورهای پردرآمد، درآمد متوسط و کم درآمد برآورد میگردد. همانطور که در فصل سوم تحقیق بیان شد مدل مطالعه حاضر، به شکل زیر میباشد:
(۵-۱ )
۵-۳- ۱- برآورد مدل برای کلیه کشورهای مورد بررسی
برای برآورد مدل در این مطالعه از روش اثرات ثابت و تصادفی استفاده می‌شود. برای برآورد مدل به وسیله آزمون اثرات ثابت و تصادفی لازم است ابتدا آزمون شود که آیا کشورهای مورد بررسی همگن هستند یا خیر؟ در این آزمون که به وسیله آماره F صورت میگیرد، رد فرضیه صفر به معنی استفاده از روش دادههای پانلی و عدم رد فرضیه صفر بیانگر استفاده از روش حداقل مربعات معمولی با داده‌های یکپارچه شده[۷۰] می‌باشدجدول(۵-۴) نشانگر نتیجه آزمونF برای کلیه کشورهای مورد بررسی می‌باشد:

جدول(۵-۴): نتایج آزمونF برای کلیه کشورهای مورد بررسی
آماره آزمون Statistic ارزش احتمال (prob)
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.