بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی- قسمت ۱۶

نمودار(۳-۱۱) – روند متوسط امید به زندگی در بدو تولد کشورهای گروه درآمدی متوسط  نمودار(۳-۱۲) – روند متوسط امید به زندگی در بدو تولد کشورهای گروه درآمدی پایین
۳-۸- ساختار اقتصادی کشور ایران
ایران در جنوب غربی آسیا و منطقه خاورمیانه واقع شده است. ایران با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و ترکمنستان درشمال، افغانستان و پاکستان در شرق و عراق و ترکیه در غرب مرز دارد. جمعیت ایران بر اساس آمار رسمی در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۷۶ میلیون نفر با نرخ رشد سالانه جمعیت ۳/۱ درصد گزارش شده است. همچنین تولید ناخالص داخلی آن ۰۵/۵۱۴ میلیارد دلار با نرخ رشد ۷۸/۲ درصد برای سال ۲۰۱۱ بوده است. نرخ تورم این کشور در سال ۲۰۱۲، ۳/۲۷ درصد و نرخ بیکاری برای سال ۲۰۰۸، ۵/۱۰ درصد اعلام شده است.
حال در این به بررسی روند متغیرهای تحقیق در مورد کشور ایران طی دوره زمانی ۲۰۱۱-۱۹۹۰ میپردازیم.
یکی از شاخصهای مهم برای تعیین رفاه یک کشور، تولید ناخالص داخلی سرانه است که میزان تولید به وسیله هر نفر را به صورت سرانه نشان میدهد. همانطور که در نمودار (۳-۱۳) مشاهده میشود، تقریباً از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۱ با توجه به بهبود تولید کل و نیز کاهش نرخ رشد جمعیت در دهه ۷۰ و ۸۰، روند صعودی تولید سرانه آغاز شده و به جز یک دوره سه ساله (از سال ۱۹۹۱ تا سال ۱۹۹۳) که با کاهش مواجه بود، تا پایان سال ۲۰۱۱ ادامه یافته است.
نمودار(۳-۱۳) – روند تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران
در نمودارهای (۳-۱۴) و (۳-۱۵) به ترتیب روند نرخ خام تولد و امید به زندگی در بدو تولد نشان داده شده است که بیانگر روند نزولی و افزایشی متغیرهای مذکور طی دوره زمانی مورد مطالعه میباشد.
نمودار(۳-۱۴) – روند نرخ خام تولد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در ایران
نمودار(۳-۱۵) – روند امید به زندگی در بدو تولد در ایران
نمودار(۳-۱۶) روند تولید ناخالص داخلی سرانه در مقابل نرخ خام تولد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در ایران را نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود رابطه منفی بین تولید ناخالص داخلی سرانه و نرخ خام تولد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در ایران وجود دارد.
 نمودار(۳-۱۶) – روند تولید ناخالص داخلی سرانه در مقابل نرخ خام تولد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در ایران
همچنین نمودار (۳-۱۷) روند تولید ناخالص داخلی سرانه در مقابل امید به زندگی در بدو تولد در ایران را نشان میدهد که تقریباً با افزایش امید به زندگی رفاه جامعه افزایش مییابد.
نمودار(۳-۱۷) – روند تولید ناخالص داخلی سرانه در مقابل امید به زندگی در بدو تولد در ایران
۳-۸- ۱- تحولات جمعیتی طی دوره ۱۴۰۵-۱۳۸۵
جدول (۳-۱): تحولات جمعیتی در پیش ۱۴۰۵-۱۳۸۵( جمعیت به میلیون نفر)

سال ادامه روند موجود (۲فرزند) ۴ فرزند ۵ فرزند ۶ فرزند
۱۳۸۵ ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۷۰
۱۴۰۰ ۹/۸۳ ۳/۱۰۵ ۴/۱۱۵
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir