بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش- قسمت ۱۱

نگرش

 

 

۵۴٫۲۸

 

 

۵۵

 

 

۱۵

 

 

۸۲

 

 

۸٫۸۰

 

 

 

عملکرد

 

 

۳۳٫۴۸

 

 

۳۲٫۰۰

 

 

۱٫۰

 

 

۱۳۱٫۰

 

 

۱۷٫۲۷

 

 

جدول ۴-۴ نشان می دهد که میانگین متغیر عملکرد ورزشی دانش آموزان ۳۳٫۴۸ می باشد که از میانگین نظری این متغیر یعنی ۸۵٫۵ کمتر می باشد. همچنین میانگین نظری متغیرهای آگاهی و نگرش به ترتیب ۲٫۵ و ۳۷٫۵ می باشد. همانطور که در جدول ۴-۴ مشاهده می شود میانگین نمره آگاهی و عملکرد در گروه نمونه از میانگین نظری کمتر ولی میانگین نمره نگرش از میانگین نظری بیشتر می باشد. این نشان می دهد که دانش آموزان نگرش خوبی به انجام فعالیت های ورزشی دارند اما میزان آگاهی و عملکرد آنها در زمینه فعالیت های ورزشی خوب نیست.

 

۴-۲- تحلیل استنباطی داده های تحقیق

 

در این بخش سوالات و فرضیه های تحقیق بر اساس آنچه در پیشنهاد تحقیق مطرح شده است بررسی می گردد و به این ترتیب نتایج حاصل از تحلیل پاسخ های گروه نمونه به جامعه آماری مورد نظر تعمیم می یابد. سه متغیر اصلی تحقیق عملکرد ، نگرش و آگاهی می باشد که باید نرمال بودن آنها بررسی شود. متغیر آگاهی متغیر ی رتبه ای در ۴ گروه می باشد بنابراین متغیری طبقه ای و غیر نرمال می باشد. آزمون کلموگروف برای بررسی نرمال بودن دو متغیر نگرش و عملکرد در جدول زیر آمده است.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

جدول ۴-۵ نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر آماره آزمون تعداد نمونه سطح معنی داری
نگرش ۰٫۹۲ ۳۶۶ ۰٫۳۶
عملکرد ۱٫۱۲ ۳۶۷ ۰٫۱۲

 

از آنجا که سطح معنی داری بزرگتر از ۰٫۰۵ می باشد نمی توان فرض صفر نرمال بودن دو متغیر را رد کرد.
سوال دوم تحقیق: میزان آگاهی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان یزد نسبت به فعالیت بدنی و ورزش چقدر است؟
متغیر آگاهی ورزشی دانش آموزان در کل شامل ۵ سوال ۴ گزینه ای می باشد که میانگین نظری هر سوال ۰٫۵ و میانگین نظری متغیر آگاهی ۲٫۵ می باشد در نتیجه برای بررسی عملکرد ورزشی دانش آموزان میانگین جامعه تحقیق را با میانگین نظری مقایسه می کنیم. برای این کار از آزمون t- استیودنت برای یک نمونه استفاده می شود. فرض های آزمون به صورت زیر می باشد:
فرض صفر: میانگین متغیر آگاهی ورزشی برابر ۲٫۵ است.
فرض محقق: میانگین متغیر آگاهی ورزشی برابر ۲٫۵ نیست.
نتایج آزمون t-استیودنت در جدول زیر آمده است.

 

جدول ۴-۶ : نتایج آزمون t برای سوال دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *