با موضوع فناوری نانو

 

جدول ۱-۱: دوره های اجرای سند روش آینده

دوره های اجرای سند روش آینده
دوره طول دوره (سال) سال شروع سال پایان
اول ۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۶
دوم ۳ ۱۳۸۷ ۱۳۸۹
سوم ۲ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱
چهارم ۲ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳

 

با در نظر گرفتن جایگاه خاص نانوفناوری در سیاست­های علم و فناوری کلان کشور و هم اینکه سهولت دسترسی به اطلاعات شرکت های علم بنیان فعال در مورد نانوفناوری از کانال ستاد پیشرفت نانوفناوری، این تحقیق روی شرکتای علم بنیان فعال منتخب فعال در مورد نانوفناوری در ایران انجام می شه.

 

۱-۳- اهداف تحقیق

۱-۳-۱- هدف کلی تحقیق

مدل سازی روش های هدف دار بازاریابی بین المللی اجناس با فناوری سطح بالا در رابطه با شرکت های فعال در مورد نانوفناوری

۱-۳-۲- اهداف فرعی

– بررسی نقش گرایشات بازاریابی روی روش های هدف دار بازاریابی بین المللی

– بررسی نقش تجربه های بازاریابی بین المللی  روی روش های هدف دار بازاریابی بین المللی

– بررسی نقش گرایشات بازاریابی روی کارکرد شرکتای منتخب

– بررسی نقش تجربه های بازاریابی بین المللی روی کارکرد شرکتای منتخب

– بررسی نقش روش های هدف دار بازاریابی بین المللی روی کارکرد شرکتای منتخب

 

۱-۴- ضرورت انجام تحقیق

همونجوری که در بخش بیان مسئله ذکر گردید، ً تجاری سازی و فروش اجناس با تکنولوژی سطح بالا، نیازمند بازاریابی و برندسازیه. موفقیت مالی این جوری اجناس فقط از راه نوآوری محصول، و یا آخرین و بهترین ویژگی­های اجناس بدست نمیاد. مهارت­های بازاریابی نقش مهم در حال افزایش­ای رو در پذیرش و موفقیت اجناس با تکنولوژی سطح بالا اجرا می کنه. از طرف دیگه سرعت و کوتاهی چرخه­های عمر این اجناس منتهی به ایجاد رقابت­های منحصر به فرد در مورد بازاریابی و برند سازی شده. بازاریابی در اجناس با تکنولوژی سطح بالا به دلیل چرخه عمر شتابنده این اجناس و در نتیجه پیشرفت­های دائمی و نوآوری­های تحقیق و پیشرفت با رقابت­های منحصر به فرد خود روبروس. خیلی از اجناس با تکنولوژی سطح بالا شکست می خورند به دلیل اینکه شرکت­های تولیدکننده این اجناس، بازاریابی رو غیرضروری می پندارند و نقش بازاریابی در این مراکز درست درک نمی شه. بازاریابی واسه اجناس با تکنولوژی سطح بالا پیچیده و سخته؛ شاید بیشترً به خاطر این که مراکز و مؤسسات تولیدی این جوری اجناس، بازار محور نمی باشن.

چیزی که موفقیت اجناس با تکنولوژی سطح بالا رو بهتر کنه تنها برتری تکنولوژیکی نمی باشه بلکه ترکیب برتری تکنولوژیکی و لیاقت بازاریابی موفقیت رو بیشینه می سازه. چارچوب و نوع روش هدف دار بازاریابی این جوری اجناس باید با وجود نوآوری این جوری اجناس هماهنگ باشه. بازاریابی اجناس با تکنولوژی سطح بالا در مقایسه با اجناس با تکنولوژی سطح پایین تحت اثر شرایط متفاوت صنعت/بازاره و بنابر این روش هدف دار­های مورد استفاده واسه بازاریابی اجناس با تکنولوژی سطح بالا باید به صورت متفاوتی طراحی و اجرا شه. ً اجناس تولیدی در شرکت­های ایرونی فعال در مورد نانوتکنولوژی هم از این قانون مستثنی نیس. با در نظر گرفتن چیزی که ذکر گردید و اینکه تا اونجا که از نظر محقق گذشت تا الان در ایران تحقیق جدی در این مورد انجام نشده، بنابر این پرداختن به موضوع تجاری سازی و بازاریابی اجناس با فناوری پیشرفته به خصوص دقیق شدن و فوکوس کردن بر جنبه­ های بازاریابی بین الملل اونا به دلیل ارزآوری بالا از اهمیت و ضرورت بالایی برخورداره.

 

۱-۵- فرضیات

    • گرایشات بازاریابی اثر مثبتی روی کارکرد شرکت داره.
    • روش هدف دار بازاریابی بین المللی اثر مثبتی روی کارکرد شرکت داره.
    • گرایشات بازاریابی اثر مثبتی روی روش هدف دار بازاریابی بین المللی شرکت داره.

 

  • تجربیات بازاریابی بین المللی شرکت اثر مثبتی روی روش هدف دار بازاریابی بین المللی شرکت داره.
  • تجربیات بازاریابی بین المللی شرکت اثر مثبتی روی کارکرد شرکت داره.

 

 

 

۱-۶- قلمرو تحقیق

۱-۶-۱- قلمرو موضوعی