باشگاه های بدن سازی و محصولات فرهنگی

– اصلاح موی سر و ریش با مدل فشن و ساده
– شرکت در باشگاه های بدن سازی
– استعمال سیگار، اکس، مواد مخدر و مشروبات الکلی
– رنگ کردن مو، برداشتن زیر ابرو
بعد فعالیت های فراغت
– رفتن به پارک ، کافی شاپ، کافی نت، سالن های ورزشی، کلاس و نمایشگاه های هنری ، مسجد و نماز جماعت
– مسافرت داخلی و خارجی
– چت کردن و معاشرت با جنس مخالف
برای سنجش متغیر سبک زندگی، از 18گویه استفاده شده است که ضریب پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ در تحقیق زارع و همکاران (1391) برابر با 73/0 بدست آمده است. در این تحقیق نیز، گویه های این متغیر با اقتباس از پژوهش مذکور ، مورد استفاده قرار گرفته است. هرکدام از گویه ها بر روی طیف پنج درجه ای لیکرت به صورت « خیلی زیاد، زیاد، متوسط ، کم، خیلی کم » تنظیم شده اند.
3-12-2- سرمایه اجتماعی: طبق تعریف بوردیو ، سرمایه اجتماعی شامل همه منابع واقعی و بالقوه ای است که می تواند بر اثر عضویت در شبکه اجتماعی کنشگران یا سازمان ها به دست می آید. به عبارت دیگر، سرمایه اجتماعی شامل پیوند های اجتماعی ، هنجارها و اعتماد ملازم با آن هاست (فاضلی ،1382 :103)گویه های مربوط به سنجش متغیر سرمایه اجتماعی در جدول زیر آورده شده است.
جدول 3-4 :گویه های سنجش متغیر سرمایه اجتماعی
گویه ها
متغیر سرمایه اجتماعی
تا چه اندازه موراد زیر را انجام می دهید؟ لطفا پاسخ دهید.
– با دوستانم رفت و آمد خانوادگی هم دارم.
– با فامیل های نزدیکم رفت و آمد خانوادگی دارم.
– از مشارکت در فعالیت های جمعی احساس لذت می برم.
– دوستانی از سایر اقوام و زبان ها دارم.
– برای فامیل شدن، قوم و زبان افراد برایم مهم نیست.
– در انجمن های محلی (انجمن اسلامی ، انجمن های خیریه و …)عضو هستم.
– اخبار جامعه را از طریق شبکه های خبری پیگیری می کنم.
باتوجه به جدول (3-4)، برای سنجش متغیر سرمایه اجتماعی ، از 7 گویه استفاده شده است. که براساس طیف لیکرت به صورت :« خیلی زیاد ، زیاد ، متوسط ، کم ، خیلی کم »، درجه بندی شده است. که این ضریب پایایی این گویه ها، در تحقیق زارع و همکاران در سال 1391، معادل 69/0 به دست آمده است.
3-12-3- سرمایه فرهنگی :دربرگیرنده تمایلات پایدار فرد است که در خلال اجتماعی شدن در فرد انباشته می شود. بوردیو تحصبلات را نمودی از سرمایه فرهنگی می داند و آن به معنای توانایی مشروعیت دادن، تعریف کردن، ارزش گذاری با سبک سازی(در میدان فرهنگ) در نظر می گیرد(فاضلی ، 1382 :104). ورفهوست نیز ظرفیت شناختی و کنجکاوی افراد برای رمزگشایی و رمزگذاری محصولات فرهنگی را سرمایه فرهنگی می داند (ورفهورست،2001) گویه های مربوط به سنجش متغیر سرمایه فرهنگی در جدول زیر آورده شده است.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.