ایجاد تغییر و اندازه گیری

3–2–2 فرایند استخراج صمغ بالنگو
به منظور تهیه صمغ بالنگو، از روش محمد امینی (1386) استفاده شد. به این صورت که ابتدا دانه ها پاک شدند و اجزای خارجی از دانه ها جدا شدند. از نسبت 80 به 1 برای افزودن آب مقطر به دانه ها استفاده شد. برای استخراج از آب میوه گیری پارس خزر (مدل p 700، ایران)؛ با ایجاد تغییراتی در تیغه آن و استفاده از یک دیمر برای کاهش دور موتور آن جهت جلوگیری از شکستن دانه ها استفاده شد (شکل 3-1). ابتدا 50 درصد آب مورد نیاز به دانه ها اضافه شد، به مدت 25 دقیقه هم زده شد تا دانه ها به خوبی متورم شدند، سپس به تدریج از اکستراکتور عبور داده شد تا صمغ آن جدا شد. دانه ها دوباره جمع آوری شد، 25 درصد آب مقطر به آنها اضافه شد و پس از هم زدن از اکستراکتور عبور داده شد. صمغ استخراج شده از توری پارچه ای رد شد تا ناخالصی ها جدا شدند و صمغ را که همراه با آب بود در ظروف یک بار مصرف پلاستیکی ریخته شد و در آون در دمای Cº 60 قرار داده شد تا خشک شدند (شکل 3-2). صمغ های خشک شده آسیاب شد و در ظروف درب دار تا زمان انجام آزمایش نگهداری شد.

شکل 3-1 نمایی از دستگاه اکستراکتور.
3–2–3 فرآیند تهیه محلول های صمغی
برای تهیه محلول های صمغی از آب مقطر جوشیده استفاده شد. از هر صمغ (کاراگینان و بالنگو) غلظت 1 درصد تهیه شد. به این صورت که میزان لازم از هر صمغ در آب گرم با دمای حدود Cº 70 ریخته شد و توسط مخلوط کن خانگی مولینکس کاملا هموژن گردید. سپس محلول های حاصل تا دمای محیط خنک شدند.

  مقاله درمورد اطلاعات مربوط به مشتریان و فرایندهای سازمانی

شکل 3-2 صمغ بالنگو پیش از آسیاب شدن.
3-2-4 فرایند پیش تیمار آبگیری اسمزی
جهت انجام پیش تیمار آبگیری اسمزی با نمک، مقدار 10 گرم نمک روی هر فیله به طور جداگانه پاشیده شد به طوری که نمک تمام سطح فیله را پوشاند. فیله ها به مدت 2 ساعت در معرض نمک قرار گرفتند. سپس فیله ها با آب مقطر شسته شد و روی حوله کاغذی قرار داده شد تا رطوبت اضافی خارج شود (شکل 3-3).

شکل 3-3 نمایی از فیله های ماهی کپورطلایی پوشیده شده با نمک.
برای پیش تیمار آبگیری با آب نمک از محلول 10 درصد آب نمک استفاده شد. نسبت فیله ها به محلول نمکی 1 به 8 بود، فیله ها به مدت 2 ساعت در محلول آب نمک قرار گرفتند (3-4)، سپس با آب مقطر شسته شدند و روی حوله کاغذی قرار داده شدند تا رطوبت اضافی خارج شود.

شکل 3-4 نمایی از فیله های ماهی کپورغوطه ور شده در محلول نمک 10 درصد.
3-2-5 فرآیند پیش تیمار پوشش دهی با صمغ
برای پوشش دهی از روش غوطه وری استفاده شد، نسبت نمونه به محلول صمغ 1 به 3 بود، نمونه ها به مدت 1 دقیقه در محلول صمغ مورد نظر غوطه ور شدند. پس از خارج کردن فیله ها از محلول صمغی، روی سبد سیمی قرار داده شدند تا محلول صمغ اضافی خارج شود (شکل 3-5). وزن فیله ها در دو مرحله قبل و بعد از پوشش دهی به منظور محاسبه درصد پوشش دهی اندازه گیری شد. درصد پوشش دهی به روش آکادنیز (2004) محاسبه شد.
رابطه (3-1)
= درصد پوشش دهی × 100
که در این رابطه:
C وزن فیله خام پوشش داده شده (gr)
I وزن اولیه فیله بدون پوشش (gr)

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.