اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره …

W : وزن مربوط به معیارها
A : وزن نهایی گزینه ها
مرحله چهارم- اولویت بندی گزینه ها
پس از اینکه وزن هریک از گزینه ها مشخص شد، گزینه ها را براساس وزن آنها می توان مرتب نمود.
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
۴-۱- مقدمه
همانطور که می دانیم هدف از انجام این پژوهش کمک به فرایند تصمیم گیری در امر انتخاب بهترین استراتژی پیاده سازی زنجیره تامین چابک می باشد.در این راستا، جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های مرتبط با تحقیق، از گام های اساسی و مهم به شمار می رود.
در فصول گذشته مبانی نظری و روش انجام این پژوهش به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.در این فصل نحوه تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، تشریح می شود و همچنین مراحل تحقیق به تفصیل بیان می گردد.
در این فصل با استفاده از آزمون های آماری متناسب با روش تحقیق و نوع متغیرهایی که در فصل سوم توضیح داده شد، به رسالت اصلی تحقیق یعنی پاسخ به سوالات تحقیق و دستیابی به اهداف تحقیق بر اساس داده های بدست آمده خواهیم پرداخت.تحلیل های بکار رفته شامل تحلیل سلسله مراتبی فازی است.لازم به ذکر است جامعه آماری این تحقیق شامل خبرگان و کارشناسان شرکت صنعتی بهشهر می باشد.
با توجه به معیارهای شناسایی شده در ادبیات مرتبط و بر اساس مدل سوافورد تعداد ۱۵ معیار شناسایی شد که طی پرسشنامه پیوست ۱ در اختیار خبرگان شرکت صنعتی بهشهر قرار گرفت و از این طریق اهمیت معیارها مشخص شد.
پس از اینکه عوامل موثر بر انتخاب استراتژی (معیارها) شناسایی شدند، با دسته بندی آنها در گروه معیارها و زیر معیارها ، درخت تصمیم ترسیم گردید و در نهایت با استفاده از درخت تصمیم نهایی، پرسشنامه مقایسه زوجی تهیه شد.سپس با استفاده از روش FAHP ، معیاره ها و زیر معیارها وزن دهی شده و در نهایت استراتژی ها اولویت بندی می شوند.
در این فصل به منظور پاسخ به سوالات تحقیق به تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از پرسشنامه ها پرداخته می شود.
سوالات اصلی این تحقیق به شرح زیر می باشد:
آیا شاخص های انعطاف پذیری توسعه محصول در ارزیابی زنجیره تامین چابک در شرکت صنعتی بهشهر موثر هستند؟
آیا شاخص های انعطاف پذیری تولید و ساخت در ارزیابی زنجیره تامین چابک در شرکت صنعتی بهشهر موثر هستند؟
آیا شاخص های انعطاف پذیری تدارکات در ارزیابی زنجیره تامین چابک در شرکت صنعتی بهشهر موثر هستند؟
آیا شاخص های انعطاف پذیری لجستیک در ارزیابی زنجیره تامین چابک در شرکت صنعتی بهشهر موثر هستند؟
آیا شاخص های انعطاف پذیری فناوری اطلاعات در ارزیابی زنجیره تامین چابک در شرکت صنعتی بهشهر موثر هستند؟
اولویت بندی شاخص ها و استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک در شرکت صنعتی بهشهر با استفاده از تکنیک AHP فازی چگونه است؟
۴-۲-نتایج پیاده سازی متدولوژی
۴-۲-۱-بدست آوردن ساختار سلسله مراتبی از یافتن معیارها و زیر معیارها و گزینه های موثر در مسئله
همانگونه که پیش از این نیز ذکر شد این تحقیق در نظر دارد با استفاده از روش FAHP گزینه ها را رتبه بندی و مهمترین را شناسایی کند.ابتدا مهمترین عوامل موثر بر مساله ذکر شده شامل معیارها و زیرمعیارها در ادامه به تفصیل تشریح و در نهایت بعد از تایید موثر بودن معیارها و زیرمعیارها ، آن مدل مفهومی و سلسله مراتبی برای ارزیابی و رتبه بندی گزینه ها طی شکل ۴-۱ آمده است. همانطور که در فصل دوم در چهارچوب مفهومی تحقیق نیز مطرح شد، این مدل برگرفته از مدل سوافورد و مدل لین در سال ۲۰۰۶ و مدل فیصل در سال ۲۰۰۷ می باشد. از طرفی در پایان نامه ای با عنوان ارزیابی چابکی زنجیره تامین در صنایع خودرو سازی استان تهران که در زمستان ۱۳۸۹ توسط خانم دلناز حلواچی زاده نگارش آن انجام گردید، این مدل توسط روش رگرسیون مورد ارزیابی قرار گرفت و وزن تمامی معیارها و زیر معیارها محاسبه شد و مهمترین زیر معیارها در هر شاخص انتخاب گردید که سه زیر معیار اول هر معیار در این مدل مورد استفاده گردید.به علاوه جهت تایید مجدد موثر و مهم بودن این زیر معیارها در زنجیره تامین چابک، دوباره توسط پرسشنامه شماره ۱ مورد سنجش واقع گردیده است.
در این بخش، متناسب با سوالات تحقیق و فرضیات پژوهشی برای تعیین و اتخاب معیارها و زیرمعیارهای موثر، به بررسی آزمون فرضیات معیارها به طور مجزا پرداخته شد که در ذیل به طور نمونه فقط طرح فرض اول نشان داده شده است که این طرح فرضیه نیز برای سایر معیارها و زیرمعیارها به همین صورت مصداق دارد که اطلاعات اولیه آن در قالب پرسشنامه ضمیمه شماره ۱ از خبرگان طبق مقیاس لیکرت جمع آوری گردید و سپس از طریق آزمون تی استیودنت تک نمونه ای مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
فرضیه ۱ : انعطاف پذیری توسعه محصول به عنوان معیار اصلی تاثیر مثبت و معنا داری بر انتخاب استراتژی پیاده سازی زنجیره تامین چابک دارد.
فرض های آزمون عبارتند از:
میزان تاثیر شاخص انعطاف پذیری توسعه محصول بر انتخاب استراتژی پیاده سازی زنجیره تامین چابک بالا نیست.
میزان تاثیر شاخص انعطاف پذیری توسعه محصول بر انتخاب استراتژی پیاده سازی زنجیره تامین چابک بالا است.
جدول ۴-۱ نتیجه آزمون فرضیه معیار انعطاف پذیری توسعه محصول

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

One-Sample Test
Test Value = 3
t df Sig. (2-tailed)