اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از تصمیم گیری چند …

Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha

N of Items

.۷۲۱

۲۰

به منظور اندازه گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار Spss استفاده شده است که این میزان برای تعیین پایایی بدست آمده ۰٫۷۲۱ است که نشان می دهد پرسشنامه مورد نظر از پایایی مورد قبولی برخوردار است.
جدول ۳-۵ نتیجه آلفای کرونباخ
۳-۸- تشریح متدولوژی تحقیق
با توجه به آنچه تاکنون ذکر شد در این تحقیق از آزمون T-Student جهت تایید موثر بودن معیارها و زیر معیارها و روش FAHP یا همان تحلیل سلسله مراتبی فازی برای رتبه بندی هدف مورد نظر استفاده می شود.روش FAHP یکی از پرکاربرد ترین تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره است که در عین سادگی از دقت بالایی برخوردار است.پس از محاسبه نتایج از روش AHP به بررسی نتایج مورد نظر می پردازیم.برتری روش AHP به روش های دیگر مشابه، نظیر Pro Methee سادگی در کاربرد و به نسبت روش Electre امکان و قابلیت رتبه بندی کامل گزینه هاست.
در این بخش ابتدا با آزمون T-Student آشنا میشویم و سپس گذری اجمالی بر اعداد فازی مثلثی و تکنیک AHP و محاسبات مربوط به آن خواهیم داشت و در نهایت با توجه به مدل مفهومی تحقیق، گامهای انجام تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم.
۳-۸-۱- آزمون T-Student
در حالت کلی برای آزمودن این  فرضیه که آیا میانگین یک نمونه با میانگین اصلی خود؛ یعنی میانگین جامعه هم خوانی دارد یا خیر در حالتی که انحراف معیار جامعه مجهول باشد از آزمون تک نمونه ای t-student استفاده می کنند. فرض بر این است که توزیع جامعه همواره نرمال باشد، معمولا آزمون t تک نمونه ای را هنگامی به کار می گیرند که تعداد نمونه ها کمتر از۳۰ و واریانس جامعه نامعلوم باشد. آماره این آزمون به صورت زیر می باشد:
(۳-۶)
که در آن:
(۳-۷)
در این آزمون، میانگین یک جامعه با یک مقدار ثابت مقایسه می شود. فرض صفر و فرض مقابل به صورت زیر تعریف می شود:
فرض صفر: میانگین جامعه کوچکتر و مساوی مقدار آزمون است.
فرض مقابل: میانگین جامعه بزرگتر از مقدار آزمون است.
این آزمون، برای آزمون فرضیه های توصیفی استفاده می شود. بدین منظور از طیف لیکرت ۵ گزینه ای استفاده کرده و را می سنجد. در فرض صفر، میانگین جامعه را کمتر مساوی یک عدد فرضی در نظر می گیرد.
چنانچه سطح معنی داری کم تر از سطح خطا باشد، فرض صفر رد می شود. برای دریافتن این موضوع که میانگین جامعه بالاتر از مقدار آزمون شده و یا پایین تر از آن است، باید به حد بالا و حد پایین موجود در خروجی نرم افزار توجه نمود . در آزمون T یک نمونه ای، چنانچه حد بالا و حد پایین هر دو مثبت باشند، بدین معنی است که میانگین جامعه در مورد آن متغیر بیش تر از مقدار مورد آزمون می باشد.همچنین چنانچه اولی مثبت و دومی منفی باشد، میانگین جامعه تقریبا مقدار آزمون است.هم چنین منفی بودن این دو مقدار، بدین معنی است که میانگین متغیر مورد نظر در جامعه کم تر از مقدار آزمون است.
۳-۸-۲- اعداد فازی مثلثی
عدد فازی مثلثی که نوع بخصوصی از عدد فازی ذوزنقه ای است که در کاربردهای فازی بسیار مشهور است.عدد فازی مثلثی a عددی است با تابع عضویت (X) ₐµ روی R به صورت رابطه زیر تعریف می گردد:
(۳-۸)
در رابطه بالا بازه تکیه گاه و D نقطه راس هستند.
یک عدد فازی مثلثی با سه عدد و تابع عضویت (X) ₐµ در شکل ۳-۲ نشان داده شده است.
شکل ۳-۲ نمایش عددی فازی مثلثی به صورت سه مولفه ای
به طوری که را پای چپ و را پای راست اعداد فازی مثلثی می گویند.
با توجه به اینکه کارشناسان و تصمیم گیرندگان دارای ادراکات مختلفی نسبت به هر یک از شاخص ها و معیارهای کیفی هستند، قطعا امتیازاتی که هر کدام میدهند متفاوت با دیگری است.روش ها یا به عبارتی بهتر، عملگرهای متعددی(میانگین، میانه، حداقل، حداکثر و عملگرهای ترکیبی) برای تجمیع ارزیابی های فازی تصمیم گیرندگان پیشنهاد شده است.از آنجایی که عملگر میانگین عمومی تر از سایر عملکرهاست، در مدل ارائه شده از این عملگر استفاده شده است.از این رو، برای دستیابی به یک ارزش کلی برای هر شاخص یا معیار اقدام به محاسبه میانگین نظرات فازی افراد گردیده است.با فرض اینکه یک عدد فازی مثلثی باشد، میانگین اعداد فازی مثلثی از فرمول زیر بدست می آید:
(۳-۹)
شکل سه تایی عد فازی مثلثی عبارت است از :
(۳-۱۰)
طبق عملیات جبری مجاز بر روی اعداد فازی، میانگین عدد فازی می تواند به صورت زیر محاسبه گردد:
(۳-۱۱)
(۳-۱۲) ( ۳-۱۳ )

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.