سايت مقالات فارسی – اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از تصمیم گیری …

۱٫۴۹

۱٫۴۵

۱٫۴۱

۱٫۳۲

۱٫۲۴

۱٫۱۲

۰٫۹

۰٫۵۸

۰

۰

RI

پس از محاسبه نرخ سازگاری، نظرات جمع آوری می گردد.
جمع آوری نتایج حاصل از انجام محاسبات AHP فازی و نتیجه گیری نهایی
۳-۷- روایی و اعتبار ابزار تحقیق
۳-۷-۱- تعیین اعتبار(روایی)
مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد.بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت.
برای تعیین اعتبار پرسشنامه روشهای متعددی وجود دارد که یکی از این روش ها اعتبار محتوا می باشد.اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود.اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوالات تشکیل دهنده آن بستگی دارد.اگر سوالات پرسشنامه معرف ویژگی ها و مهارتهای باشد که محقق قصد اندازه گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است.برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوالات تشکیل دهنده ابزار اندازه گیری معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد.
بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می شود.اعتبار محتوای یک آزمون معمولا توسط افرادی در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود.اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط مشاوران و مدیران شرکت صنعتی بهشهر مورد تایید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می باشد.
۳-۷-۲- تعیین پایایی
قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است.مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد.
دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر(عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) است.ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات و یا ویژگی های متغیر و موقتی آن را می سنجد.
از جمله روش های قابل اشاره برای محاسبه قابلیت اعتماد موارد زیر می باشند:
اجرای دوباره آزمودن(روش بازآزمایی)
روش موازی(همتا)
روش تصنیف(دو نیم کردن)
روش کودر- ریچاردسون
روش آلفای کرونباخ
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است.این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند به کار می رود.برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سوالات پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد.سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می کنیم.
(۳-۵)
که در آن :
J =تعداد زیر مجموعه های سوال های پرسشنامه یا آزمون
واریانس زیر آزمون J ام =
S² = واریانس کل پرسشنامه یا آزمون

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.