اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره …

ارائه مدلی از زنجیره تامین چابک توسط حسنعلی آقاجانی، مهدی سوهانیان که به معرفی مدل زنجیره تامین چابک براساس چهار عنصر اصلی که به وسیله تعاملات دوسویه با یکدیگر در ارتباط می باشند و به متغیرهای درونی و بیرونی موثر بر چابکی زنجیره تامین پرداخت.
ارکان و ویژگیهای زنجیره تامین چابک توسط بهنام شهایی.تحقیق به تعریف زنجیره تامین چابک می پردازد و ویژگی های زنجیره تامین را بر اساس چهار اصل از جمله ساختارهای مدیریت نوآوری و سازمان مجازی بیان می کند.
تحقیقی با موضوع تحول در زنجیره عرضه، حرکت از رویکرد ناب و وظیفه مدار به رویکرد چابک و نیاز مدار توسط آرنوش شاکری و فرزانه دهقان نیری در جهت روشن شدن موضوع که پس از ارائه مفاهیم، در قالب یک مورد کاوی به بررسی چرخه تکاملی زنجیره های تامین در بازارهای کامپیوترهای شخصی و نهایتا دستیابی به رویکرد ناب- چابک پرداخت.
بررسی مسائل اصلی فرایند خرید و تدارکات کالا شرکت ملی نفت ایران براساس تئوری محدودیتها با هدف چابکی زنجیره تامین توسط روح الله سهرابی، دکتر ابوالفضل کزازی و دکتر امین عمید که به آسیب شناسی و تحلیل فرایند خرید و تدارکات کالا در شرکت ملی نفت با هدف چابکی زنجیره تامین و ترسیم درخت واقعیت موجود براساس متد تئوری محدودیتها می پرداخت.
مطالعه ای در حوزه مدیریت زنجیره تامین چابک و ارائه چارچوبی مفهومی مبتنی بر عامل های نرم افزاری هوشمند توسط محمد مهریار و محمد جعفر تارخ که در آن چارچوبی مفهومی برای زنجیره تامین چابک مبتنی بر بستر وب و سیستمهای هوشمند تحلیل کسب و کار ارائه شد.
پژوهشی در جهت ارائه الگوی ناب و چابک برای کاهش اثر شلاق چرمی در زنجیره تامین توسط علیرضا مرادی که به تشریح مشکلی با عنوان اثر شلاق چرمی در زنجیره تامین پرداخته و الگوی عرضه ناب و چابک به عنوان راه حلی برای کاهش تغییرات، بهبود جریان و در نتیجه کاهش هزینه های موجودی و انبار و کاهش زمان های تحویل و نوسان سفارش ها مطرح گردیده است.
تحقیقی که در آن به بررسی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین و تشریح این دو الگو و نقاط تشابه و تقابل آنها در زنجیره های تامین پرداخته شده است و چارچوبی ارائه شده که می تواند یاری دهنده مدیران و تصمیم گیران در عرصه های واقعی دنیای صنعتی امروز باشد که توسط جعفر رزمی و مریم صیفوری انجام گرفته است.
تحقیقی در جهت طراحی زنجیره تامین مبتنی بر نوع و چرخه عمر محصولتوسط محمد مدرس، جهانگیر یدالهی، احمد جعفر نژاد و غلامرضا جمالی که در آن زنجیره های تامین ساخت به سه نوع ناب، چابک و ترکیبی طبقه بندی شده است.سپس چهارچوبی را جهت طبقه بندی زنجیره های تامین مبتنی بر مشخصات محصول و مراحل چرخه عمر محصول ارائه گردیده و مدلی جهت انتخاب زنجیره متناسب با نوع محصول توسط هر سازمان مورد بحث قرار گرفته است.
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است.به منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش های علمی، تغییرات قابل ملاحضه ای پیدا کرده اند.این روندها و حرکتها سبب شده است که برای بررسی رشته های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود.از جمله ویژگیهای مطالعه علمی، که هدفش حقیقت یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب می باشد.روش تحقیق مناسب به اهداف، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش های تحقیق است.(خاکی،۱۳۷۹: ۱۴۳-۱۴۲)
روش تحقیق، جامعه آماری و نمونه، روش و ابزار گردآوری داده ها، روایی و اعتبار ابزار تحقیق، قلمرو تحقیق، روش تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده از نتیجه تحقیق و گامهای تحقیق از عناوین مباحثی هستند که در این تحقیق به آنها پرداخته می شود.
روش تحقیق، در حقیقت نقشه عملی اجرای کار است.اتخاذ هرگونه تصمیم در مورد روش تحقیق بستگی به هدف مطالعه، طبیعت مساله تحت بررسی و روشهای مناسبی دارد که حدود و جهت مطالعه نیز در آن مشخص می شود.
فصل سوم پایان نامه در برگیرنده روشی است که جهت فراهم کردن زمینه لازم برای تحلیل داده ها و پاسخ به سوالات مطرح شده در این پژوهش از آن استفاده شده است.در این فصل ابتدا نوع تحقیق و مراحل آن به تفصیل شرح داده می شود و در ادامه، جامعه آماری تحقیق معرفی و به دنبال آن ابزار جمع آوری اطلاعات که در این پژوهش استفاده شده، ذکر می شود و در نهایت روش تجزیه و تحلیل داده هایی که در این تحقیق بکار رفته، ذکر می شود.
۳-۲- روش تحقیق
تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی است زیرا هدف آن حل مسائل اجرائی و واقعی است و موجب بسط دانش و بهبود چابکی در زنجیره تامین شرکت صنعتی بهشهر می گردد.هم چنین از حیث روش جمع آوری اطلاعات پیمایشی است.
مراجع تحقیق شامل کتب، پایان نامه های تحصیلی و مقالات و هم چنین نظرخواهی از کارشناسان می باشد که در آن ابتدا اعتبار معیارهای اساسی ارائه شده در مدل تحقیق تعیین می گردد و سپس با توجه به معیارهای بدست آمده و با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی(AHP FUZZY) که یکی از روشهای تصمیم گیری چند معیاره فازی است، به معیارها و زیر معیارها وزن داده می شود و استراتژی ها رتبه بندی می گردند.از طرف دیگر این تحقیق دارای ماهیت میدانی می باشد، بدین معنا که بخش عمده ای از اطلاعات از طریق مصاحبه و تکمیل پرسش نامه توسط خبرگان گردآوری می شود.
۳-۳- جامعه آماری و حجم نمونه
از آنجا که چابکی بحثی نوظهور در صنعت ایران می باشد و هنوز افراد زیادی وجود ندارند که اطلاعات کافی در این زمینه داشته باشند، لذا در این تحقیق ضروری بود از نظر خبرگانی استفاده گردد که با این بحث آشنایی داشته و اطلاعات کافی در این زمینه داشته باشند و با آن درگیر بوده باشند و بنابراین جامعه آماری که مورد بررسی قرار گرفته است به صورت محدود و شامل مدیران دپارتمان زنجیره تامین این شرکت بود.تعداد این افراد ۸ نفر شامل مدیر دپارتمان نوآوری، مدیر لجستیک و انبارها، مدیر برنامه ریزی تولید و مواد، مدیر تولید، مدیر فنی، مدیر تصفیه، مدیر آزمایشگاه و R & D و مدیریت کیفیت بوده است که از بین آن ها ۵ نفر به طور تصادفی انتخاب گردیدند.بنابراین روش نمونه گیری استفاده شده، نمونه گیری احتمالی از نوع تصادفی ساده است.
۳-۴- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق از اطلاعات کتابخانه ای، مقالات فارسی و لاتین و سایت های اطلاعاتی شبکه جهانی اینترنت و همچنین استفاده از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است.
بدین ترتیب که در ابتدای تحقیق از طریق مراجعه به کتابخانه ها، سایت ها و پایگاههای اطلاعاتی و همچنین از طریق مطالعه مقالات و تحقیقات انجام گرفته در خصوص زنجیره تامین چابک، مدل های مختلف زنجیره تامین چابک، ادبیات و پیشینه تحقیق گردآوری شده و سپس با استفاده از مدل های موجود استراتژیها، معیارها و زیرمعیارهای زنجیره تامین چابک شناسایی گردیده است.به منظور کسب اطمینان از اعتبار معیارها و زیر معیارهای ارائه شده در مدل تحقیق از پرسشنامه لیکرت و آزمون One sample-Test استفاده گردید و سپس با استفاده از درخت تصمیم، پرسشنامه دیگری که در پیوست ۲ آمده است، برای ارزیابی و رتبه بندی زیر معیاره، معیارها و استراتژیهای مدل تحقیق طراحی گردید که در آن از سلسله مراتب چهار سطحی استفاده شد. پرسشنامه مذکور بر اساس مقایسات زوجی ساعتی طراحی و از تصمیم گیرندگان درخواست گردید تا مقایسات زوجی خود را در آن انجام دهند و در نهایت داده ها وزن دهی شده و رتبه بندی آنها انجام شد.این چهار سطح عبارتند از :
سطح اول : سطح اول هدف یا انتخاب استراتژیهای پیاده سازی زنجیره تامین چابک
سطح دوم : معیارهای اصلی موثر بر زنجیره تامین چابک
سطح سوم : زیر معیارهای مربوط به معیارهای اصلی
سطح چهارم : انتخاب گزینه مورد نظر
مشخصات سطوح دوم، سوم و چهارم :
سطح دوماین سطح شامل معیارهای کلی استخراج شده از مطالعات کتابخانه ای و حاصل از جمع آوری اطلاعات بوده و شامل پنج معیار انعطاف پذیری توسعه محصول، انعطاف پذیری ساخت و تولید، انعطاف پذیری لجستیک، انعطاف پذیری فناوری اطلاعات و انعطاف پذیری تدارکات می باشد.
انعطاف پذیری توسعه محصول : در این مدل انعطاف پذیری توسعه محصول به عنوان توانایی در توسعه محصولات متنوع و ارتقاء محصول به طریقی اثربخش از لحاظ هزینه و به موقع در جهت پاسخگویی به نیازهای مشتری یا بازار یا بهره برداری از فرصتهای بازار به گونه ای موثر تعریف شده است.با افزایش انعطاف پذیری توسعه محصول، سازمان می تواند به گونه ای بهتر و موثرتر به معرفی محصول مورد نیاز جهت برآوردن نیازهای متغیر مشتری بپردازد.
انعطاف پذیری تولید و ساختانعطاف پذیری ساخت ، سیستم ساخت و تولید را برای پاسخگویی به تغییر تقاضا، طراحی محصول، فرایند تکنولوژی، تامین مواد و غیره توانا می سازد.
سوافورد در مطالعات خود،انعطاف پذیری ساخت و تولید را، دامنه انتخابات متفاوت در دسترس و توانایی فرایند ساخت و تولید جهت اجرای موثر آنها که منجر به تولید محصولات با کیفیت در پاسخگویی به تغییرات ویژگی های محصول، تامین مواد و تقاضا و یا افزایش به کارگیری فرایندهای دارای تکنولوژی تعریف می کند.
انعطاف پذیری لجستیک : از نظر سوافورد، انعطاف پذیری لجستیک، دسترسی به دامنه ای از انتخابات و توانایی جهت اجرای موثر آنها جهت انطباق فرایند کنترل جریان و ذخیره مواد، کالای نهایی، خدمات و اطلاعات مرتبط از مبدا تا مقصد در پاسخ به شرایط محیط بازار در حال تغییر است.
اگر سازمانی انعطاف پذیری لجستیک بالایی داشته باشد، از طریق توجه به تحویل کالا می تواند در سطح بهتری در برابر نیازهای مشتری پاسخگو باشد.
انعطاف پذیری فناوری اطلاعات : سوافورد در مقاله خود انعطاف پذیری فناوری اطلاعات را توانایی سیستم فناوری اطلاعات جامع یک سازمان جهت انطباق پیدا کردن و حمایت از نیازمندیهای متغیر کسب وکار نسبت به ابعاد انعطاف پذیر شامل توسعه محصول، تدارکات، ساخت وتولید و لجستیک به خوبی سایر اهداف استراتژیک، بیان می کند.
انعطاف پذیری تدارکاتانعطاف پذیری تدارکات ، توانایی تغییر تصمیمات تدارکات در جهت بهینه سازی اثرات تغییر مورد نیاز را اندازه گیری می کند.هم چنین به پاسخگویی سریع در شرایط نا مطمئن کمک کرده و آن را تسهیل می بخشد.بنابراین انعطاف پذیری تدارکات تاثیر مثبتی بر انعطاف پذیری ساخت خواهد داشت.(گوتا و سامرز[۴۷]،۱۹۹۲)
سوافورد انعطاف پذیری تدارکات را در دسترس بودن طیف وسیعی از گزینه ها و توانایی فرایند خرید در بهره برداری به موقع و به طریق اثربخش در هزینه نسبت به تغییرات ونیازمندیهای مواد اولیه می داند که نتیجه آن بهبود پاسخگویی و افزایش رضایت مشتری است.
سطح سوم: شامل زیر معیارهای مربوط به معیارهای کلی است که از طریق مطالعات کتابخانه ای و با استفاده از پرسشنامه الف و آزمون One sample-Test در نرم افزار Spss معیارهای مورد نظر استخراج و مورد بررسی قرار گرفتند.این زیر معیارها عبارتند از:
توانایی کاهش زمان چرخه توسعه محصول
توانایی طراحی محصولات متعدد
درصد دارایی ها با امکان استفاده مجدد
توانایی تغییر ترکیب محصول

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است