سامانه پژوهشی – اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از …

امکان تغییر قابلیت نیروی کار
قابلیت جابجایی و نقل مکان محصولات در میان تاسیسات جهانی
قابلیت جابجایی و نقل مکان فرایندها در میان تاسیسات جهانی
انعطاف پذیری فناوری اطلاعات
درصدی از زنجیره تامین جهانی که به طور مستقیم توسط IT پشتیبانی می شود
درجه اشتراک سیستم IT برای انعطاف پذیری توسعه محصول
درجه اشتراک سیستم IT برای انعطاف پذیری تدارکات
درجه اشتراک سیستم IT برای انعطاف پذیری ساخت و تولید
درجه اشتراک سیستم IT برای انعطاف پذیری لجستیک
تعداد چهار انعطاف پذیری پشتیبانی شده توسط IT
تعدادی روش های مورد حمایت IT در جهت تجزیه و تحلیل محیط رقابتی جهانی
توانایی سیستم IT در زمینه تطبیق پذیری در جهت حمایت از نیازهای متغیر
توانایی سیستم IT در زمینه تطبیق پذیری در جهت حمایت از محصولات جدید
توانایی سیستم IT در ایجاد ارتباط با سیستم های دیگر (به عنوان مثال .. اینترنت)
توانایی سیستم IT در زمینه تطبیق پذیری در جهت استفاده از تامین کنندگان در سرتاسر جهان
توانایی سیستم IT در زمینه تطبیق پذیری در جهت حمایت از کانال های توزیع جهانی
توانایی سیستم IT در زمینه تطبیق پذیری در جهت حمایت از امکانات تولید جدید در سطح جهانی
انعطاف پذیری لجستیک
تعداد حالت های تحویل برای هر محصول
محدوده ظرفیت ذخیره سازی جهانی
تعداد سیاست های تحویل
تعداد محصولات در هر حالت تحویل
تعداد حمل کنندگان در هر حالت تحویل
تعداد آیتم های هر تاسیسات
تعداد امکانات ذخیره سازی در سراسر جهان
محدوده بخش های صف در هر ظرفیت سفارش
تعدادی مشتریانی که در هر در مرکز خدمت رسانی می شوند
تعداد کانال های توزیع
توانایی اضافه کردن / حذف بخش های تحویل
توانایی اضافه کردن / حذف حالت های تحویل
توانایی تغییر سیاست های تحویل
توانایی تغییر حالت های تحویل برنامه ریزی شده
توانایی تغییر زمان تحویل برنامه ریزی شده
توانایی ردیابی محموله های سراسر جهان
قابلیت پر کردن سفارشات از امکانات جهانی متناوب
امکان تغییر ظرفیت ذخیره سازی کل
امکان تغییر ظرفیت تحویل
توانایی حرکت دادن محصول در سراسر تجهیزات ذخیره سازی جهانی
انعطاف پذیری تدارکات
طیف وسیعی از اندازه سفارش (دقیقه.، حداکثر، تعداد حالات)
طیف وسیعی از فرکانس های تحویل

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.