اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از …

انعطاف پذیری توسعه محصول
انعطاف پذیری تولید و ساخت
انعطاف پذیری فناوری اطلاعات
انعطاف پذیری لجستیک
انعطاف پذیری تدارکات
مبتنی بر مفهوم ارائه شده از اسلاک در ۱۹۸۳ که انعطاف پذیری را دارای دو بعد تعریف کرده است، در مدل سوافورد و همکارانش دو بعد دامنه تغییرات و انطباق پذیری برای انعطاف پذیری انتخاب شده است.در این مدل دامنه تغییرات، تعداد وضعیت های متفاوت یا انتخاب های انعطاف پذیر در هر کدام از ابعاد زنجیره تامین که با منابع موجود بدست می آیند تعریف شده است و انطباق پذیری به صورت توانایی جهت تغییر تعداد حالات موجود در هر کدام از ابعاد زنجیره تامین که منجر به انعطاف پذیری بیشتر می شود، تعریف شده است.معیارهای های انعطاف پذیری در این مدل هر کدام از زیر معیارهای بیشتری تشکیل شده اند که عبارتند از:
انعطاف پذیری توسعه محصول
تعدادی از تکنولوژی های مورد استفاده توسط تولید فعلی
سطح مدولار
تعداد محصول معرفی شده در هر سال
تعداد سیستم عامل های مختلف در طراحی در یک زمان معین
تعداد نسل محصول در طراحی در یک زمان معین
تعداد پروژه های مختلف در طراحی در یک زمان معین
درصد دارایی ها با امکان استفاده مجدد
تعداد فناوری مورد استفاده در محصول
درجه اشتراک هربخش
قابلیت اختصاص منابع توسعه در سطح جهانی
توانایی طراحی محصولات متعدد
قابلیت مقیاس محصول
امکان کاهش چرخه عمر توسعه محصول
توانایی انجام فعالیت های طراحی به طور همزمان
قابلیت به تعویق انداختن تمایز محصول در زنجیره تامین جهانی
قابلیت به تعویق انداختن تصمیمات طراحی
قابلیت برون سپاری طراحی ها
قابلیت طراحی محصولات جهانی
توانایی سازگاری طرح محصول برای بازارهای جهانی
انعطاف پذیری ساخت و تولید
طیف وسیعی از سطوح حجم که در آن تولید می تواند عمل کند
تعداد روش های در دسترس جهت افزایش ظرفیت
تعداد محصولات مختلف تولیدی
تعداد گزینه های تولید برای هر محصول
تعداد فرآیندهای در دسترس برای تولید محصولات
تعداد محصولات تولید شده در هر تاسیسات
تعداد تغییرات محصول در هر ماه و در هر تاسیسات
طیف وسیعی از قابلیت های نیروی کار
امکان تغییر حجم
امکان تغییر ترکیب محصول
توانایی پیاده سازی ECOs
قابلیت تولید محصولات جدید به سرعت
امکان تغییر توان زمان تولید
امکان تغییر ویژگی و قابلیت فرایند

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir