فايل دانشگاهی – اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از …

حاشیه سود

بالا

هزینه قالب

هزینه های حضور در بازار

استراتژی تولید

ظرفیت تولید بسیار منعطف جهت پاسخ به نوسانات تقاضا

استراتژی کنترل موجودی

نگهداری موجودی و اطمینان جهت برآورد تقاضاهای پیش بینی نشده

استراتژی موعد تحویل

کاهش بسیار زیاد در موعد تحویل حتی اگر موجب افزایش هزینه شود

استراتژی تامین مواد

انتخاب تامین کننده بر مبنای کیفیت، انعطاف پذیری و سرعت عمل

استراتژی حمل و نقل

انتخاب روشهای حمل و نقل سریع و قابل اطمینان

۲-۶-۹- مدل های زنجیره تامین چابک
یاری از محققان مجموعه ای از نگرش های مفهومی را در زمینه چابک سازی زنجیره های تامین مطرح نموده اند، که مراجع مختلف و مدل های تکامل یافته گوناگونی را در بر می گیرد.
مدل ۱ : مدل کریستوفر و ون هوک[۳۸]
کریستوفر و ون هوک (۲۰۰۰) چابکی زنجیره تامین را بر اساس مدل ارائه شده در شکل ۲-۹ سنجیده اند.لذا، بر مبنای سایر آثار مربوطه، ارکان و توانمند سازی های اصلی چابکی را به چهار دسته تقسیم می کند:
روابط همکارانه : این استراتژی زنجیره تامین عبارت است از توانایی برای جذب خریداران و تامین کنندگان برای کار به صورت همکاری، و مشترکا توسعه محصولات و سیستم اطلاعات
یکپارچگی فرایند : یکپارچگی فرایند به عنوان اساس زنجیره تامین بدین معناست که زنجیره تامین محور و مرکز ی از شرکاست که به یک شبکه متصل می شوند و با انجام فعالیتهای مشخص، هدف خاصی را به طور مشترک دنبال می کنند.
یکپارچگی اطلاعات : این مورد به عنوان زیر بنای زنجیره تامین، توانایی استفاده از فناوری اطلاعات برای تسهیم داده ها میان خریداران و تامین کنندگان و در نتیجه ایجاد موثر زنجیره های تامین مجازی را در بر می گیرد.گفتنی است زنجیره تامین مجازی مبتنی بر اطلاعات هستند نه مبتنی بر موجودی انبار.
حساسیت نسبت به مشتری : این مورد به عنوان اساس و محور زنجیره تامین، توانایی ادراک یا شناخت و پاسخگویی به نیازهای جاری مشتری و نیز تغییر جامع و عدم اطمینان را شامل می شود.
شکل ۲-۹ ارکان یا ویژگی های زنجیره تامین چابک (برگرفته از مدل کریستوفر و ون هوک)
مدل ۲ : مدل ون هوک و همکارانش

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir