امر به معروف و نهی از منکر و سرمایه فرهنگی

جدول 3-5:گویه های سنجش متغیر سرمایه فرهنگی
گویه ها
متغیر سرمایه فرهنگی
لطفا به جملات زیر پاسخ دهید.
– رفتن به سخنرانی ، کنفرانس ها و سمینارها
– رفتن به موزه ، نمایشگاه ها و فرهنگ سرا
– یادگیری زبان های خارجی
– عکاسی، خطاطی ، نقاشی
– تماشای فیلم و تئاتر
– گوش دادن به موسیقی
– جمع آوری تابلوهای نقاشی و یا عتیقه جات
همانطور که در جدول (3-5) مشاهده می شود، به منظور سنجش متغیر سرمایه فرهنگی، از 7گویه استفاده شده که بر روی طیف لیکرت پنج درجه ای به ترتیب از « خیلی زیاد، زیاد ، متوسط، کم، خیلی کم ». ضریب پایایی این متغیر ، در پژوهش علیزاده اقدم با آلفای کرونباخ 82/0 مورد استفاده قرار گرفته است.
3-12-4- دینداری : به بیان کلی دینداری ، یعنی داشتن اهتمام دینی به نحوی که نگرش، گرایش و کنش های فرد را متاثر می سازد (هیمل فارب،1975).عملیاتی کردن این متغیر براساس ارایه گویه های به منظور سنجش ابعاد مختلف دینداری پاسخگویان (بعد اعتقادی ، مناسکی و عاطفی) انجام گرفته که این ابعاد برگرفته از مدل گلارگ و استارت برای سنجش دینداری است که مدل ان ها ابعاد اعتقادی ، مناسکی ، عاطفی ،فکری و پیامدی را شامل می شود، لذا براساس تحقیقات و کارهای انجام گرفته در این مورد ، اقدام به سنجش این متغیر براساس طیف لیکرت 17گویه ای در قالب طیف لیکرت شده است. این گویه ها ددر تحقیق دکتر حسین زاده و نیازی در سال (1387) نیز مورد استفاده قزار گرفته اند. که ضریب پایایی این متغیر در آن تحقیق برابر با 82/0 بدست آمده است.تعاریف مربوط به هریک از ابعاد مورد استفاده از دینداری به شرح زیر می باشد :
3-12-4-1- بعد اعتقادی یا باورهای دینی : عبارت است از باورهایی که انتظار می رود پیروان آن دین به آنها اعتقاد داشته باشند.(گلارک و استارت ،1965 ، نقل از سراج زاده ،1374). ضریب پایایی این متغیر از طریق آلفای کرونباخ در تحقیق سراج زاده برابر با 81/0 محاسبه شده است.
3-12-4-2- بعد مناسکی یا اعمال دینی : شامل اعمال دینی مشخصی همچون عبادت ف نماز، شرکت در آیین های دینی خاص، روزه گرفتن و … است که انتظار می رود پیروان هر دین آنها را بجا آورند. (همان)ضریب پایایی این بعد از طریق الفای کرونباخ در تحقیق سراج زاده 83/0 بدست آمده است.
3-12-4-3- بعد تجربی یا عواطف دینی : ناظر بر عواطف ، تصورات و احساسات مربوط به داشتن رابطه با جوهری ربوبی همچون خدایا یا واقعیتی غایی یا اقتداری متعالی است.(همان). مقدار آلفای کرونباخ این متغیر در تحقیق سراج زاده برابر 75/0 بدست آمده است.گویه های جهت سنجش متغیر دینداری و ابعاد آن در جدول زیر آمده است.
جدول3-6: گویه های مربوط به سنجش متغیر دینداری و ابعاد آن
متغیر دینداری
گویه ها
بعد اعتقادی
چقدر با جملات زیر موافقید ؟
– شیطان واقعا وجود دارد.
– اگر ما امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنیم فساد و فحشاء همه جا را پر می کند.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.