الگوریتم ژنتیک

(■(〖QoS〗_۱۱&〖QoS〗_۱۲&〖QoS〗_۱k@⋮&⋮&⋮@〖QoS〗_n1&〖QoS〗_n2&〖QoS〗_nk ))
که در آن n تعداد jobها و k تعداد فاکتورهای QoSاست.
یک job قابلیت satisfying دارد هر گاه شرط زیر برقرار باشد:
〖QoS Job Requirements〗_il/〖QoS Resource capability〗_il >1
فرض کنیم w وزن و احتمال هر فاکتور QoS باشد در این صورت:
W=0≤Wk≤۱∑_(l=1)^k Wi=1
ماتریس QoS satisfaction بر اساس رابطه زیر تولید می شود:
QoS 〖Satisfaction〗_ij={■(∑_(۱=۱)^k▒〖QoS〗^(〖Job Require Ments〗_i )/〖QoS〗^(〖Machine Cap ability 〗_j ) ×w_1≥۱@(if eqn 3 is satisfied for all the QoS factors)@■(۰&Otherwise))┤
برای هر chromosome برای هر job i ما منبع j که بالاترین QoS satisfactionو ژن جایگزین برای job i،makespan بر اساس تابع زیر محاسبه می شود.تابع بازخورد آن به صورت زیر می باشد:
f(x)=1/makespan

۴-۶-۳-۴ نتایج تجربی برای کارهای قبلی بدست آمده:
در این کار ما از workload مربوط به jobها استفاده می کنیم.در این تحقیق ما فرض می کنیم که jobهای مجاز هستند از فضای اشتراکی استفاده کنند شبیه سازی ما بر اساس پارامترهای بحرانی مانند زمان پذیرش(Submit Time) و سربارکاری job(Overload) و هزینه شبکه گرید(Grid Network Cost) و همچنین بارکاری شبکه (Workload Network) و تحمل پذیری خطا(Fault Tolerance) و بن بست(deadlock)برای منابع نیز صورت می گیرد.همچنین ما از ویژگی های پیچیده برای بهبود پیچیدگی زمانی،این الگوریتم برای زمانبندی بهینه منابع در گرید استفاده خواهیم کرد.
بسیاری از الگوریتم های زمانبندی jobها در محیط گرید وابسته به اطلاعات ایستا و ثابت بودند.که این الگوریتم های اغلب قابل اطمینان نبودند این روش و الگوریتمی که معرفی کردیم می تواند بهتر از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم های آگاهانه(Heuristic)برای زمانبندی منابع گرید استفاده شود.

۴-۷ الگوریتم ژنتیک و GASA برای انتخاب بهینه منابع در سیستم های گرید[۴]
در این قسمت الگوریتم انتخاب بهینه منابع بر اساس شبیه سازی آنلینین و الگوریتم ژنتیک را بررسی می کند.یک روش،روش کد گذاری و استفاده از الگوریتم GASA می باشد.در این روش مساله رقابت ماشین ها برای دستیابی به منابع و جهش ژنی الگوریتم ژنتیک و توزیع ها صورت می گیرند.کلیه مزایای الگوریتم های ژنتیک GA و SA برای انتخاب بهینه منابع در گرید مورد بررسی می گیرند.
۴-۷-۱Grid QoS model:
به منظور ساخت مدل مطمئن،ما صفات مهم را در نظر می گیریم.سایر صفات می توانند با همان راه توسعه یابند.
Dely(تاخیر):زمان مربوط به task ها بین ارسال و دریافت موفقیت آمیز نتایج می باشد.
Reliability(قابلیت اطمینان):سرعت و مشارکت taskها به صورت موفقیت آمیز
Price(هزینه):هزینه ای که user باید برای منابع صرف کند.[۵]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *