اطلاعات هواشناسی و مواد و روشها

2-6-1- چین
موقعیت برگ بر روی بوته توتون چین یا طبقه راتشکیل می دهد که مطابق زیر تعریف می شودپابرگ برگهای اول تا سوم از پایین بوته را شامل می شود پشت پابرگ برگهای چهارم تا هفتم گیاه توتون از پایین بوته را شامل می شود (توتون های پا برگ و پشت پابرگ دارای بافت نازک و ظریف بوده و نوک آنها پهن و گرد است).کمربرگ : برگ های هشتم تا سیزدهم که در وسط بوته قرار دارند را شامل می شود (این برگ ها دارای بافت ظریف تا متوسط هستند)زیر لچه برگ این برگ ها بالاتر از کمر برگ قرار دارند و شامل برگ های چهاردهم تا هفدهم می باشند (بافت این برگ ها نسبتاً ضخیم و نوک آنها تیز و پهنک برگ باریک وکشیده است).لچه برگ : برگ های قسمت بالای بوته می باشند از برگ هیجده ام تا بیست ویکم یا بیشتر هستند (بافت این برگ ها ضخیم و برگ ها باریک و نوک تیز می باشند(امامی 1381، مصباح 1381)
2-6-2- رسیدگی برگ و برداشت
توتونهای گرمخانه خشک , شرقی وتوتون سیگار برگ انواع توتونهایی هستند که برگهای آنها به صورت برگچینی برداشت می شوند برگها براساس رسیدگی برگ، برای برداشت که رنگ مبنای تشخیص آن است به دفعات متعدد از پایین بوته به طرف بالا برداشت صورت می گیرد. در هر برداشت چندین برگ برداشت می شود و مدت زمان برداشت 12-6 هفته بطول می انجامد و این زمان وابسته به گل زنی ،‌درجه حرارت,بارندگی،آبیاری حاصلخیزی خاک وکود دهی با کود ازته دارد. (امامی 1381)درجه رسیدگی بیشترین تاثیر را برکیفیت توتون خشک شده دارد بطوریکه توتون رسیده دارای دود ملایم ومطبوع بوده و توتون نارس طعم تند، تلخ ومعمولاً نامطبوع دارد. ازنظر فیزیکی نیز برگهای رسیده دارای تخلخل و پروزیته زیاد و همچنین قدرت پرکنی بالائی دارند(.کمیته تحقیق آموزش وترویج1375) ملاک رسیدگی برگ درمزرعه رنگ برگ می باشد وتعیین دقیق وصحیح زمان رسیدگی از روی رنگ برگ براساس تجربه حاصل میشود ولی میزان زردی برگ هنگام رسیدگی از پایین به بالای ساقه بطور قابل ملاجظه ای افزایش پیدا می کند. علاوه بر رنگ برگ , زرد شدن حاشیه برگ، پیدایش لکه های زرد رنگ درسطح پهنک، افتادگی برگ و تشکیل زاویه 90 درجه و یا بیشتر با ساقه توتون و شکنندگی دمبرگ هنگام برداشت از علائم دیگر رسیدگی می باشد( امامی1381) چینهای پابرگ وپشت پابرگ در زمان رسیدگی دارای رنگ سبز متمایل به زرد بوده و معمولاً سطح پهنک در این چینها، رنگ یکدست دارند. زرد شدن حاشیه پهنک و پیدایش لکه های زرد رنگ مختص چینهای بالائی ساقه است . بنابراین درمورد این چینها نباید منتظر پیدایش نشانیهای مذکور بود. یک توتون باکیفیت مطلوب درمزرعه دارای برگهای سبز روشن تاسبز تیره و با سطح پهنک مات و چین وچروک در برگهای بالائی ساقه مشخص تر است .اولین چین قبل ازمرحله زرد شدن وحتی قبل ازاینکه رنگ آن زرد متمایل به سبز باشد برداشت میشود. برگهای بالاتر درزمان رسیدگی حاشیه آنها به رنگ زرد درآمده و در سطح پهنک نیز لکه های زرد رنگ بوجود می آید. این لکه هادرسطح پهنک پراکنده بوده وکاملاً آنرا نمی پوشاند. توتونهائی که درمزرعه دارای رنگ سبز تیره باسطح پهنک صاف می باشند پس ازخشکانیدن پوک و بی محتوا بوده وکیفیت پائینی دارند.( امامی1381،)در شرایط پس از بارندگی به خصوص پس از یک دوره خشکی طولانی باید درارتباط با زمان رسیدگی دقت لازم را به عمل آورد زیرا این شرایط باعث میشود فرآیند رسیدگی معکوس شده و برگهائیکه شروع به زرد شدن نموده بودند، مجدداً سبز شده وحتی اگر تغییر رنگ نیز در برگها بوجود نیاید برداشت برگها باید یک هفته بعد از بارندگی انجام شود (کمیته تحقیق آموزش وترویج1375)برگها بطور متوالی و از پایین به بالا برداشت میشوند و در هر نوبت نباید بیش از 4-3 برگ برداشت شود. درهرنوبت فقط برگهای رسیده جمع آوری شده و باید از ایجاد ضایعات و صدمات مکانیکی در برگها جلوگیری کرد شکستگی و لهیدگی برگ در اثر تا شدن و یا فشارهای مکانیکی درهنگام برداشت موجب کاهش کیفیت میشود( امامی 1381).برگهای برداشت شده در مزرعه و یا در انبار سوزن زنی میشوند توتون های نخ کشی شده روی چهار چوب هایی که واگن نام دارد بسته می شوند و سپس به گرمخانه منتقل می گردند.تمام برگهای یک نخ بایستی ازیک چین و از نظر رسیدگی و اندازه مشابه به هم باشند. امروزه پژمرده کردن توتون نخ کشی شده حداقل به مدت 24 ساعت در سایه و قبل از انتقال آنها به گرمخانه کاملاً رایج شده است (کمیته تحقیق آموزش وترویج1375)
حجتی وهمکاران (1375) به منظور بهترین زمان برداشت وتاثیر آن بر کیفیت توتون بارلی عنوان نمودند که برداشت با رسیدگی پیشرفته دارای کیفیت ظاهری بهتر وارزش یک کیلوگرم توتون 18 درصد بیشتر از شاهد بوده است
محسن زاده وهمکاران (1390)به منظور تاثیر تعداد برگ وزمان گلزنی بر عملکرد کمی وکیفی توتون هواخشک بیشترین عملکردرا برای تیمار 26برگ در مرحله تکمه ای به مقدار 3425کیلو گرم در هکتاراعلام نمودند .
رنجبر وهمکاران(1380) به منظور تعیین بهترین رژیم خشکانیدن توتون ویرجینیا اعلام نمودند که برای کاهش زمان خشکانیدن وکاهش مصرف سوخت وهزینه های تولید برداشت متناسب با چین در هنگام رسیدگی کامل باشد
محسن زاده وهمکاران( 1385) اعلام نمودندکه مقایسه رنگ آوری توتونهای استحصالی در داخل وخارج از گرمخانه متفاوت می باشد که در رنگ آوری در بیرون از گرمخانه برگها باید کاملا” رسیده ویک نواخت باشند هرچند که ایشان رنگ آوری داخل پایلوت را نسبت به بیرون از آن برتر می دانستند
در یک بررسی در سال2008در مورد ماندگاری برگهاصورت گرفته نشان می دهد که تاخیر در برداشت برای 10تا20روز از نظر کیفیت قیمت یک کیلو توتون افزایش داشته وهمچنین تاخیر 30تا 40روزه مقدار عملکرد ثابت می باشدولی قیمت افزایش داشته است.
(Weybrew et al 1984) اظهار داشته اند که افزایش درجه رسیدگی برگ بطور معمول موجب افزایش نیکوتین ،نشاسته ،قند احیاء، در برگ دمارکشی شده می شود اما اثر پایداری روی محتوای رطوبت متعادل ،قدرت پر کنی چگالی پهنک ،نسبت قند به نیکوتین و سطح عطر وطعم ندارد.غلظت بیشتر اجزای ازتی مثل ازت کل با تاخیر در برداشت کاهش می یابد.معمولا شیمی برگ بیشتر تحت تاثیر موقعیت قرار گرفتن برگ روی ساقه(چین) قرار دارد تا رسیدگی هنگام برداشت یا رژیم خشکانیدن.
نتایج آزمایشات (Collins & Howks .1960) که در 21 مزرعه و طی 3 سال انجام شد نشان داد که 3 بار برداشت در مقایسه با 7-5 بار برداشت که بطور معمول در کارولینای شمالی انجام می شود 5% کاهش عملکرد ایجاد کرده است.
نتایج تحقیقاتی که توسط (Gooden et al .1976) طی 3 سال و در 21 مزرعه با برداشت 18 برگ در 3 مرحله برگچینی انجام شد نشان داد که 3 بار برگچینی تاثیر خیلی کمی روی عملکرد ،کیفیت ظاهری ،غلظت ازت کل ،الکالوئید ها و قند احیاء برگ های عمل آوری شده داشته است
مقایسه برگهایی که در زمان معمول رسیدگی برداشت شده اند با برگهایی که حدودا یک هفته بعد از رسیدگی برداشت شده اند نشان داد که تاخیر در برداشت تا مرحله بیش از رسیدگی سبب کاهش عملکرد می شود.(Weybrew et al 1984) و(Tucker 1987) برداشت در مرحله بیش از حد رسیدگی را موجب کاهش عملکرد دانسته و دلیل آن را افزایش تنفس خالص و کاهش کربوهیدراتها که سبب تخلیه برگ می شوند بیان کرده اند.معمولا کیفیت ظاهری برگ عمل آوری شده با درجه رسیدگی همبستگی بالایی دارد.نتایج 3 آزمایشی که توسط(Weybrew et al 1984) انجام شده نشان داد که توتون های رسیده درجات بالاتری دارند و توتون های بیش از حد رسیده درجات بالاتری از توتون های کمی نارس دارند.در 2 آزمایش از 3 آزمایش انجام شده توسط (Mosely et al 1966) مشاهده شد که رنگ و بافت برگ با درجه رسیدگی همبستگی دارند در حالیکه برگ های کمی نارس Slick,dull,Soggy بودند.
رنجبر وهمکاران(1380) به منظور تعیین بهترین رژیم خشکانیدن توتون ویرجینیا اعلام نمودند که برای کاهش زمان خشکانیدن وکاهش مصرف سوخت وهزینه های تولید برداشت متناسب با چین در هنگام رسیدگی کامل باشد توتون هاییکه در مرحله رسیدگی برداشت شده اند بالاترین نسبت وزنی درجات رنگ لیمویی( ل ) و نارنجی (ن) راتولید می کنند. نسبت توتون های الوان (K ) با افزایش مصرف کود ازته و برداشت در مرحله بیش از حد رسیده افزایش می یابد. نسبت توتون های سبز (G ) و مخلوط الوان (KM )با برداشت توتون در مرحله بیش از حد رسیده کاهش می یابد(Tucker 1987)
نتایج تست ذائقه ای دود نشان داده که توتون های رسیده بر توتون های کمی نارس ترجیح دارندوکمیت و کیفیت عطر و طعم توتون های رسیده از توتون های بیش از حد رسیده بهتر است(Moseley et al .1963)
(Moseley et al .1963) اظهار داشته اند که افزایش رسیدگی موجب کاهش ظرفیت نگهداری رطوبت ،قند های احیاء، نسبت قند به نیکوتین، ازت کل و پروتئین می شود.این در حالی است که عملکرد برگ دمارکشی شده ،نیکوتین ،نسبت نیکوتین به ازت کل و عصاره اتر نفتی با افزایش درجه رسیدگی میل به افزایش دارد. توزیع نیکوتین در برگهای توتون متفاوت بوده و به نوع توتون بستگی دارد در توتونهای گرمخانه ای(ویرجینیاء) ماکزیمم نیکوتین در برگهای میانی بوته خواهد بود و در انواع شرقی که از مرغوبیت کافی برخوردار باشد مقدارنیکوتین از پائین بوته به برگهای بالای بوته کاهش می یابد
فصل سوم
مواد و روشها
3-1. مشخصات محل اجرای آزمایش
آزمایش در سال زراعی 93-1392-در موسسه تحقیقات توتون رشت ،واقع در احمد گوراب ،کیلومتر 5جاده رشت –فومن که در طول جغرافیایی31-490 وعرض جغرافیایی16-370 وارتفاع 7 متر از سطح دریا پایین ترو با وضعیت اقلیمی معتدل انجام گرفت.
3-2- اطلاعات هواشناسی منطقه آزمایش
براساس طبقه بندی کوپن منطقه محل آزمایش دارای اقلیم خیلی مرطوب با تابستان های گرم متوسط بارندگی سالانه بیش از 1200میلیمتر است .مشخصات هواشناسی منطقه آزمایش توسط ایستگاه هواشناسی موسسه طبق نمودارهای (3-1)،(3-2)(3-3)مشخص شده است طبق نمودار (3-1) حداکثر دما طی هفته های دهم وچهارم وحداقل دما طی هفته 12،14بوده که از هفته 15با کاهش دما مواجه هستیم وبیشترین بارندگی را در هفته 12و18 داشته. میانگین بارندگی کل در طی فصل رشد گیاه توتون 6/66 میلی متر بوده است جدول(3-3)
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.