اسمیرنوف و نتایج

جهت رسیدن به هدف شماره سه در ابتدا از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده گردید. بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمون، با توجه به (05/0 ملاحظات اخلاقی
در این پژوهش، پژوهشگر با رعایت نکات اخلاقی زیر مطالعه خود را انجام داد:
1-محرمانه بودن اطلاعات تکمیل شده توسط نمونهها
2-اخذ مجوز از معاونت محترم پژوهشی دانشکده
3-ارائه معرفی نامه کتبی به معاونین پژوهشی دانشکده ها(محیط های پژوهش)
4-بیان اهداف به مسئولین محیط های پژوهش، ضمن ارئه معرفی نامه کتبی
5-جلب رضایت از جامعه ی مورد پژوهش
6-رعایت حقوق مولفین و اخذ اجازه نامه
7-آزاد بودن نمونه های پژوهش برای شرکت در پژوهش
8-ارائه نتایج به دانشکده و واحدهای مورد پژوهش در صورت تمایل آنها
9-تشکر و قدردانی از تمامی افراد شرکت کننده در پروژه

  منابع و ماخذ مقاله ضرایب همبستگی و تغییرات محیطی

فصل چهارم
یافته های پژوهش(معرفی جداول):
در این فصل نتایج مربوط به تجزیه و تحلیل داده ها در قالب 19 جدول ارائه میشود.
جدول شماره 1 نشان دهنده ی توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش است.
جدول شماره 2 در ارتباط با هدف شماره یک است که میانگین نمره احساس ذهنی بهزیستی را در واحدهای مورد پژوهش نشان میدهد.
جدول شماره 3 در ارتباط با هدف شماره دو است که میانگین نمره حمایت اجتماعی را در واحدهای مورد پژوهش نشان میدهد.
جدول شماره 4 در ارتباط با هدف شماره سه است که ارتباط بین ابعاد حمایت اجتماعی و احساس ذهنی بهزیستی در واحدهای مورد پژوهش را نشان میدهد.
جدول شماره 16-5 در ارتباط با هدف شماره چهار است که توزیع احساس ذهنی بهزیستی(رضایت از زندگی-عاطفه مثبت-عاطفه منفی) بر حسب متغیرهای دموگرافیک را نشان میدهد.
جدول شماره 17 در ارتباط با هدف شماره چهار است که بیانگر عوامل پیش بینی کنندهی رضایت از زندگی در واحدهای مورد پژوهش است.
جدول شماره 18 در ارتباط با هدف شماره چهار است که بیانگر عوامل پیش بینی کنندهی عاطفه مثبت در واحدهای مورد پژوهش است.
جدول شماره 19 در ارتباط با هدف شماره چهار است که بیانگر عوامل پیش بینی کنندهی عاطفه منفی در واحدهای مورد پژوهش است.

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.