استاندارد و ارزیابی

یکی از متغیرهای بیماریهای مورد ارزیابی، مقدار سطح استاندارد شدهی بیماری لکه شکلاتی (SAUDPC) بود که دامنهی تغییرات آن در دادههای یادداشت برداری شده، 11/11 تا 42/42 (با میانگین 13/25) بود (جدول 3-2). بر اساس این متغیر، اختلاف معنیداری در میان ژنوتیپهای مورد مطالعه مشاهده نگردید (جدول 3-3). ژنوتیپهای Borkot وILB3554 به ترتیب با میانگین بیماری لکه شکلاتی 05/16 و 12/34، دارای کمترین و بیشترین بیماری بودند و سایر ژنوتیپها در میان این دو ژنوتیپ قرار گرفتند (جدول 3-6). نمودارجعبهای مقدار سطح استاندارد شدهی بیماریها (SAUDPC) در تمام ژنوتیپها (شکل 3-1-ج). نمودارجعبهای مقدار سطح استاندارد شدهی بیماری لکه شکلاتی (SAUDPC) در تمام ژنوتیپها (شکل 3-4-الف). مقایسه مقدار سطح استاندارد شدهی بیماریها (SAUDPC) به تفکیک ژنوتیپها (شکل 3-5-ج).
یکی از متغیرهای بیماریهای مورد ارزیابی، مقدار سطح استاندارد شدهی بیماری لکه برگی آلترناریایی (SAUDPC) بود که مقدار آن در دادههای یادداشت برداری شده، 18/18تا 42/42 (با میانگین 39/28) بود (جدول 3-2). بر اساس این متغیر، اختلاف معنیداری (P<0.01) در میان ژنوتیپهای مورد مطالعه مشاهده گردید (جدول 3-3). ژنوتیپهای Zereshki و ILB3554 به ترتیب با میانگین بیماری لکه شکلاتی 55/21 و 83/38، دارای کمترین و بیشترین بیماری بودند و سایر ژنوتیپها در میان این دو ژنوتیپ قرار گرفتند (جدول 3-6). نمودارجعبهای دامنهی تغییرات سطح استاندارد شدهی بیماری ها (SAUDPC) در تمام ژنوتیپها (شکل 3-1-ج). نمودارجعبهای دامنهی تغییرات سطح استاندارد شدهی بیماری لکه برگی آلترناریایی (SAUDPC) در تمام ژنوتیپها (شکل 3-4-ب). مقایسه دامنهی تغییرات سطح استاندارد شدهی بیماریها (SAUDPC) به تفکیک ژنوتیپها (شکل 3-5-ج).
یکی از متغیرهای بیماریهای مورد ارزیابی، مقدار سطح استاندارد شدهی پیشرفت بیماری برق زدگی SAUDPC)) بود که مقدار آن در دادههای یادداشت برداری شده، 11/11 تا 00/67 (با میانگین 76/46) بود (جدول 3-2). بر اساس این متغیر، اختلاف خیلی معنیداری P<0.01)) در میان ژنوتیپهای مورد مطالعه مشاهده گردید (جدول 3-3). ژنوتیپهای Leofourtun وILB3554 ، Borkot به ترتیب با میانگین بیماری برق زدگی 11/11 و 00/67 ، دارای کمترین و بیشترین مقدار سطح استاندارد شدهی پیشرفت بیماری بودند و سایر ژنوتیپها در میان این دو ژنوتیپ قرار گرفتند (جدول 3-6). نمودارجعبهای مقدار سطح استاندارد شدهی بیماریها (SAUDPC) در تمام ژنوتیپها (شکل 3-1-ج). نمودارجعبهای مقدار سطح استاندارد شدهی بیماری برق زدگی (SAUDPC) در تمام ژنوتیپها (شکل 3-4-ج). مقایسه مقدار سطح استاندارد شدهی بیماریها (SAUDPC) به تفکیک ژنوتیپها (شکل 3-5-ج).
یکی از متغیرهای بیماریهای مورد ارزیابی، مقدار سطح استاندارد شدهی پیشرفت بیماری سوختگی استمفیلیومی SAUDPC)) بود که دامنهی تغییرات آن در دادههای یادداشت برداری شده، 11/44 تا 62/61 (با میانگین 21/52) بود (جدول 3-2). بر اساس این متغیر، اختلاف معنیداری (P<0.01) در میان ژنوتیپهای مورد مطالعه مشاهده گردید (جدول 3-3). ژنوتیپهای Aqoudulce، Saraziri و ILB3621 ، به ترتیب با میانگین بیماری سوختگی استمفیلیومی 11/44 و 62/61، دارای کمترین و بیشترین دامنهی تغییرات سطح استاندارد شدهی پیشرفت بیماری بودند و سایر ژنوتیپها در میان این دو ژنوتیپ قرار گرفتند (جدول 3-6). نمودارجعبهای دامنهی تغییرات سطح استاندارد شدهی بیماریها (SAUDPC) در تمام ژنوتیپها (شکل 3-1-ج). نمودارجعبهای دامنهی تغییرات سطح استاندارد شدهی بیماری سوختگی استمفیلیومی (SAUDPC) در تمام ژنوتیپها (شکل 3-4-د). مقایسه دامنهی تغییرات سطح استاندارد شدهی بیماریها (SAUDPC) به تفکیک ژنوتیپها (شکل 3-5-ج).
جدول 3-2 شدت نهایی بیماریهای یادداشت برداریشده و مقدار سطح پیشرفت بیماریها (AUDPC) و مقدار سطح استاندارد شدهی پیشرفت بیماریهای لکه برگی (SAUDPC) در 13 ژنوتیپ مختلف باقلا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان در سال زراعی 91-90.
میانگین انحراف معیار حداقل حداکثر
لکه شکلاتی 90/33 80/10 11/11 55/55
لکه برگی آلترناریایی 87/45 16/11 33/33 55/55
برق زدگی 92/75 76/26 11/11 0/100
سوختگی استمفیلیومی 03/88 22/11 78/77 0/100
AUDPC B 34/829 41/270 67/366 0/1400
AUDPC A 75/936 88/215 0/600 0/1400
AUDPC AS 16/1543 02/494 67/366 11/2211
AUDPC S 08/1723 13/169 56/1455 33/2033
SAUDPC B 13/25 19/8 11/11 42/42
SAUDPC A 39/28 54/6 18/18 42/42
SAUDPC AS 76/46 97/14 11/11 00/67
SAUDPC S 21/ 52 12/5 11/44 62/61
1 -متغیرهای مورد استفاده عبارتند از : AUDPC(B) (دامنهی تغییرات سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری لکه شکلاتی) ، AUDPC(A) (دامنهی تغییرات سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری لکه برگی آلترناریایی) ، (AUDPC(AS (دامنهی تغییرات سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری لکه برگی آسکوکیتایی ) ، AUDPC (S) (دامنهی تغییرات سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری سوختگی استمفیلیومی ) ، SAUDPC(B ) (دامنهی تغییرات سطح استاندارد شدهی زیر منحنی پیشرفت بیماری لکه شکلاتی ) ، SAUDPC( A) (دامنهی تغییرات سطح استاندارد شدهی زیر منحنی پیشرفت بیماری لکه برگی آلترناریایی)، (SAUDPC (AS (دامنهی تغییرات سطح استاندارد شدهی زیر منحنی پیشرفت بیماری لکه برگی آسکوکیتایی)، SAUDPC ( S ) (دامنهی تغییرات سطح استاندارد شدهی زیر منحنی پیشرفت بیماری سوختگی استمفیلیومی).
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.