پژوهش – ارزیابی تاثیرات سفارشی سازی و محیط بازار بر موفقیت کسب و کار روزنامه های برخط …

به نظر میرسد که روزنامههای آنلاین، به طور کلی، بیشتر بر سفارشیسازی فرایند تمرکز داشتهاند تا سفارشیسازی انبوه. نظر شما در اینباره چیست؟
به نظر میرسد که تنها روزنامههای باتجربه دست به بکارگیری استراتژی سفارشیسازی زدهاند. در این باره چه نظری دارید؟
به نظر میرسد که تنها روزنامههایی که در محوریت جغرافیایی وسیعتری فعالیت میکنند، دست به بکارگیری استراتژی سفارشیسازی زدهاند. نظرخود را در اینباره بیان نمایید.
شرایط رقابتی روزنامههای آنلاین
ذهنیت شما درباره وضعیت فعلی محیط بازار اینترنت و روزنامه آنلاین چیست؟
دلیل خود از اینکه به سوی نشر آنلاین رو آورده اید را ذکر نمایید؟ آیا هزینه چاپ باعث شده است که به نشر آنلاین روی آورید؟ تا چه حد؟
آیا در این زمینه از سوی ارگانهای دولتی از شما پشتیبانی میگردد؟ چگونه؟
اهم رقبای شما چه کسانی هستند؟
این رقابت تا چه حد فشرده است؟
این رقابت در چه وضعیتی در حال رخ دادن است؟
دلایل خود را درباره چرایی وضعیت فعلی رقابت بیان نمایید.
آیا تغییراتی را در وضعیت رقابت پیشبینی مینمایید؟ چرا؟
پیشرفتهای تکنولوژیکی در تصمیمگیریهای شما چه تاثیری دارد؟ آیا بر بازار شما تاثیر مثبتی گذاشته است؟ آیا از این بابت بازار شما مورد تهدید هم واقع شده است؟
اطلاعاتی را در زمینه سطح تقاضا برای روزنامه خود در اختیار ما بگذارید.
این سطح تقاضا تا چه حدی باثبات است؟
آیا شما قادرید که این سطح تقاضا را برای روزنامه خود کنترل نمایید؟
آیا اخیراً تغییراتی را در سطح تقاضا شناسایی نمودهاید؟
آیا تغییراتی را در این سطح تقاضا برای روزنامه خود پیشبینی مینمایید؟ چرا؟
شرایط رقابتی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

شماره گزاره اکنون کاملاً مخالفم مخالفم نسبتاً مخالفم نظری ندارم نسبتاً موافقم موافقم کاملاً موافقم
۱۳۹۴
۱-۱ خواستهها و نیازهای مخاطبان روزنامه آنلاین ما به سرعت در حال تغییرند. اکنون