جستجوی مقالات فارسی – ارزیابی تاثیرات سفارشی سازی و محیط بازار بر موفقیت کسب و کار …

نام پاسخدهنده ………………………………………………………………………………………………………………………………..
نام شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
نشانی وبسایت(ها) …………………………………………………………………………………………………………………………
حوزه مسئولیت ……………………………………………………………………………………………………………………………….
تلفن تماس ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
نشانی پست الکترونیک …………………………………………………………………………………………………………………..
نحوه پاسخگویی
در دامنه «کاملاً مخالفم» تا «کاملاً موافقم»، گزینهای را که بیشترین سازگاری را با نظر شما دارد هم برای شرایط فعلی و هم برای سه سال آینده علامتگذاری نمایید.
نظر شما برای وضعیت کنونی میباید بازتابی از واقعیت موجود باشد نه آنچه که خواهان آن در شرایط فعلی هستید. از سوی دیگر، نظر شما برای سال ۱۳۹۴ باید حاکی از محتملترین وضعیت روزنامه آنلاین در آن سال باشد، نه آنگونه که مایلید باشد.
لطفا تنها در زمانی که هیچ ایدهای نسبت به پرسش مورد نظر ندارید یا اینکه واقعاً نظر بیطرفانهای دارید گزینه «نظری ندارم» را انتخاب نمایید.
در صورتیکه سوال نامفهوم بود، با گذاشتن یک علامت سوال آن را مشخص نمایید.
اصل امانتداری
اطلاعات بهدست آمده از طریق این پرسشنامه به عنوان سندی محرمانه تلقی خواهد شد و لذا هیچگونه از اطلاعات مربوط به شرکت شما به هیچ فرد یا سازمانی خارج از تیم پژوهش (محقق، اساتید راهنما و مشاور) داده نخواهد شد و در هیچ جایی انتشار نخواهد یافت. لازم بهذکر است که نتایج این پژوهش به صورت اختصاصی برای موسسه مطبوعاتی شما نیز ارسال خواهد گشت.
اهداف کسب و کار و منطق درآمد
اهداف عمومی روزنامه شما با توجه به اهداف عمومی روزنامههای ایران از چه اهمیتی برخوردارند؟
چه اهداف عمومی دیگری را برای روزنامه خود در نظر دارید؟
اهداف کسب و کار خود را ذکر نمایید. چرایی انتخاب چنین اهدافی را در کسب و کار شرح دهید.
آیا تغییراتی در اهداف کسب و کار شما رخ داده است؟ چرا و چگونه؟
آیا قصد دارید که در این اهداف کسب و کار تغییراتی را ایجاد نمایید؟ چرا؟
روزنامه آنلاین شما در چه جایگاه استراتژیکی قرار دارد؟ چرا؟
آیا سودبخشی امری جبری است یا شکست در برخی موارد را تایید و اجتنابناپذیر میدانید؟
منطق درآمدی خود را تشریح نمایید و چرایی بهرهگیری از این منطق را شرح دهید.
آیا تغییراتی در این منطق درآمد تا بهحال رخ داده است؟
آیا قصد دارید که تغییراتی را در این منطق درآمد اعمال نمایید؟ چرا؟
فرایند نشر آنلاین
روند نشر آنلاین شما چرا و چگونه تغییر یافته است؟
آیا فرایند نشر آنلاین شما نهایی شده است یا قرار است تغییرات دیگری را نیز اعمال نمایید؟
آیا نسخه آنلاین باعث ایجاد تغییراتی در روند چاپ روزنامه چاپی شما شده است؟
آیا قصد دارید که به موجب نسخه آنلاین خود تغییراتی را در روند نشر روزنامه چاپی خود اعمال نمایید؟
آیاد روند نشر شما نسبت به زمانی که کانالهای توزیع محدودتر بود منعطفتر شده است؟
آیا هدف شما فرایند منعطف و سفارشیسازی شده است یا که قصد دارید فرایند نشر انبوه را بهبود بخشید؟
آیا رابطهای را بین تغییر فرایند و سودبخشی شناسایی کردهاید؟
آیا سودبخشی بیشتر و درآمد بالاتر نتیجهای از تغییر فرایند است؟
سفارشیسازی روزنامه آنلاین و ویژگیها
آیا هدف شما تمایز محصول است؟ چرا و چگونه؟
آیا هدف شما رهبری هزینه/قیمت است؟
چه ویژگیهایی از سفارشیسازی را به مشتریان خود ارائه میدهید؟
آیا هدف سفارشیسازی فردی روزنامه آنلاین، یک استراتژی آشکار و معلوم برای شماست؟
استراتژی سفارشیسازی تا چه حد در تضاد با استراتژیهای سازمان شماست؟
برای جذب و حفظ مشتریهای خود چه روشهایی را به کار میگیرید؟

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.