تحقیق – ارزیابی تاثیرات سفارشی سازی و محیط بازار بر موفقیت کسب و کار روزنامه …

Boynton, A. C., & Victor, B. (1991). Beyond flexibility: building and managing the dynamically stable organization. California Management Review۳۴(۱), ۵۳-۶۶٫
Calantone, R., Garcia, R., & Dröge, C. (2003). The effects of environmental turbulence on new product development strategy planning. Journal of Product Innovation Management۲۰(۲), ۹۰-۱۰۳٫
Cats-Baril, W. L., & Jelassi, T. (1994). The French videotex system Minitel: a successful implementation of a national information technology infrastructure.MIS Quarterly, 1-20.
Chyi, H. I., & Sylvie, G. (2001). The medium is global, the content is not: The role of geography in online newspaper markets. The Journal of Media Economics۱۴(۴), ۲۳۱-۲۴۸٫
Chyi, H. I., & Sylvie, G. (1998). Competing with whom? Where? And how? A structural analysis of the electronic newspaper market. Journal of Media Economics۱۱(۲), ۱-۱۸٫
Clifford, S. (2008). Newspapers’ Web revenue is stalling. The New York Times B۱.
Cowen, N. (2001, June). The future of the British broadsheet newspaper on the World Wide Web. In Aslib Proceedings (Vol. 53, No. 5, pp. 189-200). MCB UP Ltd.
Davenport, T. H., & Beck, J. C. (2001). The attention economy: Understanding the new currency of business. Harvard Business Press.
Davis, D., Morris, M., & Allen, J. (1991). Perceived environmental turbulence and its effect on selected entrepreneurship, marketing, and organizational characteristics in industrial firms. Journal of the Academy of Marketing Science۱۹(۱), ۴۳-۵۱٫
Davis, S. M. (1989). From “future perfect”: Mass customizing. Strategy & Leadership۱۷(۲), ۱۶-۲۱٫
Day, G. S., & Wensley, R. (1988). Assessing advantage: a framework for diagnosing competitive superiority. The Journal of Marketing, 1-20.
Dean, P. R., Xue, D., & Tu, Y. L. (2009). Prediction of manufacturing resource requirements from customer demands in mass-customisation production.International Journal of Production Research۴۷(۵), ۱۲۴۵-۱۲۶۸٫
Dess, G. G., & Beard, D. W. (1984). Dimensions of organizational task environments. Administrative Science Quarterly, 52-73.
European Commission. (1992). Pluralism and Media Concentration in the Internal Market: An Assessment of the Need for Community Action. COM (92),480.
Fidler, R. F. (1997). Mediamorphosis: understanding new media. Thousand Oaks, Calif.: Pine Forge Press.
Franke, N., Keinz, P., & Steger, C. J. (2009). Testing the value of customization: when do customers really prefer products tailored to their preferences?. Journal of Marketing۷۳(۵), ۱۰۳-۱۲۱٫
Franke, N., Keinz, P., & Schreier, M. (2008). Complementing Mass Customization Toolkits with User Communities: How Peer Input Improves Customer Self-Design*. Journal of Product Innovation Management۲۵(۶), ۵۴۶-۵۵۹٫
Gallaugher, J., Auger, P., & Barnir, A. (2001). Revenue streams and digital content providers: an empirical investigation. Information & Management۳۸(۷), ۴۷۳-۴۸۵٫
Garrison, B. (2003). How newspaper reporters use the Web to gather news.Newspaper Research Journal۲۴(۳), ۶۲-۷۵٫
Gershon, R. A. (1997). The transnational media corporation: global messages and free market competition. Mahwah, N.J.: Erlbaum.
Gilmore, J. H., & Pine 2nd, B. J. (1997). The four faces of mass customization.Harvard Business Review۷۵(۱), ۹۱٫
Glazer, R. (2000). Winning in smart markets. Journal of interactive Marketing,13(1), 2-4.
Grant, A. E., & Meadows, J. H. (2002). Communication technology update, 8th edition (۸th ed.). Woburn, Mass.: Focal Press/Elsevier Science.
Grant, A. E., & Meadows, J. H. (2002). Communication technology update, 8th edition (۸th ed.). Woburn, Mass.: Focal Press/Elsevier Science.
Grayson, R. A. (1992). The Undetected Causes for New Product Failure.Journal of Product & Brand Management۱(۱), ۶۹-۷۵٫
Harper, C. (1996). Online newspapers: going somewhere or going nowhere?.Newspaper Research Journal۱۷, ۲-۱۳٫
Hart, C. W. (1995). Mass customization: conceptual underpinnings, opportunities and limits. International Journal of Service Industry Management,6(2), 36-45.
Huffman, C., & Kahn, B. E. (1998). Variety for sale: mass customization or mass confusion?. Journal of retailing۷۴(۴), ۴۹۱-۵۱۳٫
Ihlström, C., & Palmer, J. (2002). Revenues for online newspapers: owner and user perceptions. Electronic Markets۱۲(۴), ۲۲۸-۲۳۶٫
Jaworski, B., & Kohli, A. (1993). Market Orientation: Antecedents and Consequences. The Journal of Marketing۵۷(۳), ۵۳-۷۰٫
Johnson, M. W., Christensen, C. M., & Kagermann, H. (2008). Reinventing your business model. Harvard business review۸۶(۱۲), ۵۷-۶۸٫
Johnson, H. J. (2000). Global financial institutions and markets. Malden, Mass.: Blackwell Publishers.
Kahn, B. E. (1998). Dynamic relationships with customers: High-variety strategies. Journal of the Academy of Marketing Science۲۶(۱), ۴۵-۵۳٫
Kalakota, R., & Whinston, A. B. (1996). Frontiers of electronic commerce. Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co..
Kandemir, D., Yaprak, A., & Cavusgil, T. (2006). Alliance Orientation: Conceptualization, Measurement, and Impact on Market Performance. Journal of the Academy of Marketing Science۳۴(۳), ۳۲۴-۳۴۰٫
Kaplan, A. M., Schoder, D., & Haenlein, M. (2007). Factors influencing the adoption of mass customization: The impact of base category consumption frequency and need satisfaction. Journal of Product Innovation Management,24(2), 101-116.
Kaplan, A., & Haenlein, M. (2006). Toward a Parsimonious Definition of Traditional and Electronic Mass Customization. Journal of Product Innovation Management۲۳(۲), ۱۶۸-۱۸۲٫
Karp, S. (2007). Newspaper online vs. print ad revenue: The 10% problem.Publishing۲, ۱۷٫
Keynes, J. M. (1937). The general theory of employment. The Quarterly Journal of Economics۵۱(۲), ۲۰۹-۲۲۳٫
Kirsner, S. (1999). Do newspapers have a future on the Net?. Editor & Publisher, 6-13.