دسته بندی علمی – پژوهشی : ارزیابی تاثیرات سفارشی سازی و محیط بازار بر موفقیت کسب و کار روزنامه های برخط …

۲۷

.۰۲۸

کل

۴٫۲۹۰

۲۹

همانطور که مشاهده می شود روزنامه همشهری تجربه در نشر (۱۳۹۴) موفق تر از بقیه بوده است.

روزنامه میانگین
جام جم ۴٫۷۴۳۷
خراسان ۴٫۴۴۹۰
همشهری ۵٫۲۹۲۵

۵-۴ خلاصه فصل
در مرحله تجزیه و تحلیل داده ها، محقق برای شناسایی ویژگی های پدیده مورد مطالعه یا روابط پدیده ها و متغیرها ناچار است از روش آماری استفاده کند و شاخص های مورد نیاز را محاسبه و برآورد نماید تا محقق بتواند وضعیت متغیرها را در نمونه مورد مطالعه مشخص نماید و شناخت لازم را پیدا کند. همچنین برای مطالعه روابط بین متغیرها، محقق ناگریز است از روش های آمار استنباطی استفاده کند.
این فصل به پنج قسمت تقسیم می شود. که در قسمت اول به آمار توصیفی پاسخدهندگان پرداخته شد، جداول و نمودارهای متغیرهای جمعیت شناختی در این قسمت آورده شد. قسمت دوم به ضریب همبستگی بین متغیر های تحقیق پرداخته سده است و ماتریس همبستگی بین متغیر های تحقیق آورده شده است. در قسمت چهارم به محاسبه روایی سازه برای تمامی شاخص های مورد مطالعه پرداخته شد. پس از طی مراحل بالا با استفاده از مدل معادلات ساختاری، ضرائب مسیر، مقادیر آماره T و مقادیر شاخص های برازش مدل مفهومی تحقیق به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد.
۱-۵ مقدمه
اینترنت اگرچه امروزه برای همگان واژهای آشنا بهشمار میرود و روز به روز بر میزان نیاز افراد به آن در شهر و روستا افزوده میشود، اما سرعت گسترش آن در میان جوامع مختلف، متناسب با دانش استفاده از آن در زمینههای گوناگون نیست.
چه بسیار افرادی را در جامعه ما میتوان دید که از اینترنت سخن میگویند، با آن سر و کار دارند و حتی برخی امور خود همچون پر کردن فرمهای اداری و تبادل پیامهایشان را نیز با آن انجام میدهند، در حالیکه به دلیل نداشتن شناخت و دانش کافی، نحوه استفاده مطلوب از اینترنت را نمیدانند.
این وضعیت را که شاید از آمادگی نداشتن جامعه ما در برابر این پدیده نوظهور است، میتوان در ابعاد مختلف دید، به گونهای که حتی میتوان گفت، اطلاعرسانی – که مهمترین خصیصه اینترنت است و ماهیت اصلی آن را شکل میدهد – هنوز از سوی دستاندکاران آن در ایران به ویژه روزنامهنگاران و اهالی روزنامههای آنلاین به خوبی شناخته و بهکار گرفته نشده است. این موضوع اگرچه تا حد زیادی ناشی از غربی و نوظهور بودن اینترنت است اما تا اندازه بسیاری نیز از سرعت پیشرفت اینترنت و نیز کمبود منابع اطلاعاتی لازم به زبان فارسی در این زمینه نشات میگیرد.
اما در کنار تمامی این مشکلات، میتوان دلایل دیگری را نیز ذکر کرد به عنوان چالش در برابر روزنامههای آنلاین قد علم نمودهاند: وابستگی به فنآوری روز و هزینه بالای تجهیزات، اینترنت، تربیت نیروی انسانی، کمبود درآمد، جمعآوری خبر، قدرت تعامل، امنیت، مسائل حقوقی، خستگی خبرنگاران و سختی مطالعه. اما با وجود چنین مشکلات و چالشهایی، هنوز هم راه برای پیشرفت روزنامههای آنلاین بهخصوص با ویژگیهایی که دارد باز است: محصول دیجیتال است، ابرمتنی[۲۴۶] است، آنی و لحظهای است، قابلیت به روز شدن دارد، شخصیسازی محتواها، جهانی بودن، دسترسی، تعاملی بودن، نیازشناسی، چندرسانهای بودن، ظرفیت بالا، قابل اعتماد بودن، سبک نو، تغییر شیوه دروازهبانی خبر، رایگان بودن، پویایی و جاذبه، خبرخوانهای اینترنتی، امکانات آنلاین، و نوآوری.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.